Dienes ovi

Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
1
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
KÖRMEND, BARTÓK BÉLA U. 9.
OM AZONOSÍTÓ:
202347
H Á Z I R E N D
Hatályba lépés: 2020. szeptember 01.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
2
BEVEZETÉS
KEDVES SZÜLŐK!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük intézményeinkben Önöket. Az elkövetkező évek során közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Szeretnénk ezt biztos, kiszámítható alapokra helyezni. Szeretnénk, ha valódi nevelőpartnerek lehetnénk, melyet a közös tisztelet, és bizalom övez. Ahhoz, hogy a közös munkánk eredményes, és hosszú távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam intézményeink szokás - szabály rendszerét, Házirendjét, bízva abban, hogy segítjük Önöket az eligazodásban a gyermeki és szülői jogok és kötelességek megismerésében.
KŐHÁZYNÉ FASCHING ANIKÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ
Kérjük Önöket, hogy ezen Házirendet, mely a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde minden intézményegységének, székhelyének és telephelyének belső életét, annak rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, és egy olyan eszköznek tekinteni, mely az intézményi élet biztonságos, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott. Ezáltal a Házirend betartására kérjük tisztelettel Önöket.
A Házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, az óvodai és bölcsődei életrenddel kapcsolatos rendelkezésekről. E rendelkezések ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságos, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk, kisgyermekek, és alkalmazottak egyaránt.
Intézményünk Házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban NKT.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, a 328/2011 (XII.29) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) rendelkezéseit alapul véve szabályozza a hatáskörébe utalt kérdéseket.
Házirendünk összhangban van intézményünk belső dokumentumaival is:
 a Szervezeti és Működési Szabályzattal (SZMSZ),  a Pedagógiai Programmal (PP), a Bölcsődei Szakmai Programmal,
 figyelembe veszi az egyes feladat ellátási helyek helyi adottságait, szakmai feladatait.
Az intézmény vezetése, nevelőtestülete, szak-alkalmazottai, s minden dolgozója, ezen dokumentum által szabályozza az intézmény törvényes és zökkenőmentes működését, ezért ezen Házirend betartása és betartatása az intézmény minden dolgozójának és minden, az intézménnyel kapcsolatba kerülő személynek kötelessége.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
3
Miután a szülő kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelességeket, a Házirend a szülőre nézve is kötelező érvényű.

„Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője.” Klebelsberg Kunó
NÉVADÓNKRÓL:
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA TERÉZIÁRÓL
Coreth Mária Terézia Bécsben született, majd házasságot kötött Dr. Batthyány-Strattmann László herceg - orvossal, azt követően Köpcsénybe költöztek. Gyermekeik ott születtek, majd csak később, 1920-ban költöztek Körmendre. Coreth Mária 14 gyermeket hozott a világra, ezek közül 3-an korán meghaltak. Köpcsényben óvodát hozott létre, hogy az I. világháborúban egyedül hagyott, dolgozni kényszerült asszonyok gyermekeinek segítségére lehessen. Ő maga foglalkozott a gyerekekkel. Munkássága, gyermekszeretete, gyermekközpontúsága, humánuma példaértékű. Férje Dr. Batthyány-Strattmann László szemorvos, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá 2003. március 23-án, mint a szegények áldozatos szemorvosát. Óvodánk 1990-ben vette fel Batthyányné Coreth Mária nevét, s viseli büszkén azóta is, méltó szellemiséggel.
„ Gyermekeket nevelni, látni hogyan nő, és válik ember belőle... Nincs alkotás a világon, melynek öröme ehhez hasonlítható.” Benjamin Spock

Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
4
Tartalom
Bevezetés ............................................................................................................................... 2
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK INTÉZMÉNYÜNKRŐL ............................................. 6
1.1. Az intézményneve: .................................................................................................... 6
1.2. Fenntartója: ................................................................................................................ 6
1.3. Intézményegységei: .................................................................................................... 6
2. AZ INTÉZMÉNYEK NYITVA TARTÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE ........................... 8
2.1. A nevelési év rendje .................................................................................................. 8
2.2. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei ............................................ 9
2.3. Az intézmény heti és napi nyitva tartásának rendje .................................................. 9
2.3.1. Az intézmény heti nyitva tartása: ............................................................................ 9
2.3.2. Az intézmények napi nyitva tartása: ...................................................................... 9
3. GYERMEK, SZÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI ................................................... 9
3.1. A gyermeknek joga, hogy: ...................................................................................... 10
3.2. Gyermeki kötelezettségek az óvodában: ................................................................. 10
3.3. A szülő kötelessége, hogy: ...................................................................................... 11
3.4. A szülő joga, hogy: .................................................................................................. 11
4. A GYERMEKEK ÉRKEZÉSÉNEK ÉS TÁVOZÁSÁNAK RENDJE ......................... 12
4.1. Óvodák ................................................................................................................... 12
4.2. Bölcsőde .................................................................................................................. 12
5. ÓVODAI ÉS A BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS, FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE, AZ ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE ..... 13
5.1. Az óvodai felvétel feltételei .................................................................................... 13
5.2. A bölcsődei felvétel feltételei ................................................................................. 14
5.3. Bölcsődébe felvehető minden olyan, családban nevelkedő gyermek: .................... 14
5.4. Az óvodai csoportok ................................................................................................ 14
5.5. A bölcsődei gyermekcsoportok kialakításának rendje ............................................ 15
5.6. Megszűnik a bölcsődei elhelyezés: ......................................................................... 15
5.7. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: ...................................................................... 16
5.8. Az óvodai elhelyezés megszűnése iskolai felvétel esetén ....................................... 16
5.9. A tankötelezettség kezdetéről:................................................................................. 16
5.10. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 17
5.11. A gyermekek értékelése ........................................................................................ 17
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
5
5.12. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái ....................................................... 17
5.13. Fegyelmező intézkedések az óvodában .................................................................. 18
6. A GYERMEKEK MULASZTÁSA ............................................................................... 18
6.1. A mulasztás igazolt, ha: .......................................................................................... 18
6.2. A mulasztás igazolatlan, ha a távolmaradást nem igazolják ................................... 18
6.3. A hiányzás be-, és visszajelentése ........................................................................... 19
7. A GYERMEKEKREVONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK ..... 19
7.1. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje: 7.1.1. Az intézmények gyermekorvosai: ............................................................................................................... 20
7.2. Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések: .......................... 20
8. AZ INTÉZMÉNYES NEVELÉSHEZ SZÜKSÉGES, ÉS NEM SZÜKSÉGES DOLGOK SZABÁLYOZÁSA .............................................................................................................. 21
8.1. Óvodák .................................................................................................................... 21
8.2. Bölcsőde .................................................................................................................. 22
9. A GYERMEKEK ÉTKEZtetÉSE .................................................................................. 22
9.1. A térítési díj fizetésének szabályai ........................................................................ 23
9.2. Az étkezés lemondása ........................................................................................... 23
9.3. Térítési díjkedvezmények ...................................................................................... 24
10. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL ........................................................................ 24
10.1. Az óvodákban: ....................................................................................................... 25
10.2. A bölcsődében: ...................................................................................................... 25
11. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK ......................................................................... 26
12. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA ........................................................................... 26
13.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ........................................................................................... 27
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
6
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK INTÉZMÉNYÜNKRŐL
1.1. AZ INTÉZMÉNYNEVE:
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Székhelye: 9900 Körmend, Bartók Béla u. 9.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE: KŐHÁZYNÉ FASCHING ANIKÓ
1.2. FENNTARTÓJA:
KÖRMEND ÉS MIKROTÉRSÉGE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel: 06 94/ 592 – 900 ELNÖK: BEBES ISTVÁN
1.3. INTÉZMÉNYEGYSÉGEI:
1. DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI
2. BÖLCSŐDE
SZÉKHELY:
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
9900 Körmend, Bartók Béla u. 9. Tel: 06 94/ 594-313
Óvodavezető helyettes: Kékesiné Holecz Marianna
TAGÓVODÁI:
1. Dr. Batthyánné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvodája
9900 Körmend, Mátyás Király u. 18. Tel: 06 94/ 594-278
Tagóvodavezető: Bognárné Peszeszér Lívia
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvodája
9900 Körmend, Dienes Lajos u. 1. Tel: 06 94/ 410-147
Tagóvodavezető: Dienes Júlia
3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvodája
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
7
9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 45. Tel: 06 94/ 422-308
Tagóvodavezető: Molnárné Szabó Judit
TELEPHELYEI:
1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodája
9900 Körmend, Nádaljai u. 19. Tel: 06 94/ 410-413
Megbízott felelős: Böröczné Németh Éva
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde
9900 Körmend, Arany János u. 31. Tel: 06 94/ 412-478
Bölcsődevezető: Tóth-Pantali Mónika
Honlap címek:
www. bartokiovi.gportal.hu
www. matyasovi.hu
www. dienesovi. kormend.hu
FELVÉTELI KÖRZETÜK:
A bölcsődébe történő felvétel folyamatosan történik a bölcsődei férőhely arányában.
Bölcsődébe a gyermek 1 éves korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek
december 31. napjáig vehető fel, mely évben a 3. életévét betölti.
Ellátási terület: Körmend, Döröske, Döbörhegy,Egyházashollós, Katafa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagymizdó, Pinkamindszent, Szarvaskend, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Csákánydoroszló.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.
A körmendi óvodák felvételi körzetét az önkormányzat jelöli ki a város megosztásával, a Nádaljai óvodáé Horvátnádalja, Molnaszecsőd körzete elsősorban Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Szarvaskend, Nagymizdó község területe. Az intézményfenntartó társulástagjainak bármely községéből valamennyi óvoda felvehet térítésmentesen gyermeket, amennyiben ezt a létszáma megengedi.
Az intézményi kulcsok megtalálhatók:
 az intézményvezetőnél,
 a bölcsődevezetőnél, az óvodavezető helyettesnél és a tagóvodák vezetőinél,
a karbantartóknál, minden intézményben 2 dajkánál.
GYERMEKVÉDELMI FELELŐSÖK:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda
Vörösné Varga Ildikó óvodapedagógus
Mátyás Király Utcai Tagóvoda
Szakály Katalin óvodapedagógus
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda
Farkasné Büki Ildikó óvodapedagógus
Molnaszecsődi Tagóvoda
Molnárné Szabó Judit Tagóvoda vezető
Horvátnádaljai Tagóvoda
Böröczné Németh Éva Óvodapedagógus
Körmendi Bóbita Bölcsőde
Tóth-Pantali Mónika Bölcsődevezető
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
8
Elérhetők: munkaidejükben, az intézményeknél jelzett telefonszámokon, illetve személyesen.
2. AZ INTÉZMÉNYEK NYITVA TARTÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE
2.1. A NEVELÉSI ÉV RENDJE
AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV TART: adott év szeptember 1 – augusztus 31-ig.
NYÁRI ZÁRVA TARTÁSOK IDEJE:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda
5 hét, 25 munkanap
Mátyás Király Utcai Tagóvoda
5 hét, 25 munkanap
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda
5 hét, 25 munkanap
Molnaszecsődi Tagóvoda
6 hét, 30 munkanap
Horvátnádaljai Tagóvoda
6 hét, 30 munkanap
Körmendi Bóbita Bölcsőde
3 hét, 15 munkanap
A nyári zárva tartások pontos időpontjáról a fenntartói döntést követően, minden év
február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.
A körmendi óvodák a nyári időszakban összevont csoportokkal működnek a lecsökkent
gyermeklétszám, a karbantartási munkálatok és a dolgozók szabadságolása miatt.
A nyári leállás idején az ügyeletet tartó óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek elhelyezését a szülők nem tudják megoldani.
A bölcsődének nincsen helyettesítő intézménye, ezért csak 3 hét a fenntartó által
engedélyezett nyári leállás időtartama.
- TÉLI SZÜNET: az év végi ünnepek közti munkanapokon az intézmény zárva tart.
- AZ ISKOLAI SZÜNETEK IDEJÉN takarékossági okokból, részleges zárás, indokolt csoportösszevonás lehetséges a körmendi óvodákban.
- A NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK :
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben a törvény általi öt (5) napot
nem haladhatja meg.
A bölcsődében 1 nap vehető igénybe, április 21. a Bölcsődék napja.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
9
2.2. A NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELVEI
 Nevelés nélküli munkanapra szervezhető nevelőtestületi programok, nevelőtestületi, szak-alkalmazotti értekezletek, továbbképzések, szakmai konferenciák, kirándulások, tapasztalatcserék szervezésére használjuk
 Előzetes írásbeli igényfelmérést követően gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről (amely szülő nem tudja megoldani gyermeke elhelyezését a nevelés nélküli munkanapon, akkor ellátást kérünk, szervezünk számára bármely intézményünkben.)
 A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülők legalább hét munkanappal előbb értesítést kapnak.
2.3. AZ INTÉZMÉNY HETI ÉS NAPI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE
2.3.1. AZ INTÉZMÉNY HETI NYITVA TARTÁSA:
Intézményeink hétfőtől - péntekig, 5 munkanapon tartanak nyitva.
Országos rendeletben szabályozott, munkaszüneti napokon zárva tartunk, illetve pihenőnapra helyezett munkanapokon nyitva tartunk.
2.3.2. AZ INTÉZMÉNYEK NAPI NYITVA TARTÁSA:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda
naponta6-17 óráig, napi 11 óra
Mátyás Király Utcai Tagóvoda
naponta 5.30 - 17.30 óráig, napi 12 óra
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda
naponta 6-17 óráig, napi 11 óra
Molnaszecsődi Tagóvoda
naponta 6.30 - 16.30 óráig, napi 10 óra
Horvátnádaljai Tagóvoda
naponta 6.30 - 16.30 óráig, napi 10 óra
Körmendi Bóbita Bölcsőde
naponta 5.30 - 17 óráig, napi 11,5 óra
3. GYERMEK, SZÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
10
3.1. A GYERMEKNEK JOGA, HOGY:
NKT.45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
NKT.46.§(3)a)képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
b) a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,
d) részére az intézmény egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
e) települési önkormányzati fenntartású nevelési intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
h) az oktatási jogok biztosához forduljon,
(4) a gyermek joga, hogy a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön,
(5)d)) a gyermeknek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
NKT.47.§(1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai, konduktív ellátásban részesüljön.
( 7)Enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket 2 gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál.
3.2. GYERMEKI KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÓVODÁBAN:
NKT.46 § (1c) életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, az óvodai foglalkozások előkészítésében,
d) megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az óvoda szabályzatainak előírásait,
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
11
f) óvja az óvoda létesítményeit, felszereléseit,
g) az intézményvezetői, pedagógusai, alkalmazottai, társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk,
h) megtartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
(2).A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára a biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak
3.3. A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE, HOGY:
NKT.72§a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, s figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
(4)gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha e kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
3.4. A SZÜLŐ JOGA, HOGY:
NKT.72§(5)a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, (gyermekükről információt csak az óvodapedagógusoktól, az óvodavezetéstől kaphatnak,
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
f) személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
(9) az oktatási jogok biztosához forduljon.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
12
4. A GYERMEKEK ÉRKEZÉSÉNEK ÉS TÁVOZÁSÁNAK RENDJE
4.1. ÓVODÁK
Minden óvodai csoportunk napi-, illetve hetirend által szabályozottan működik, mely segíti a gyermekek biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai életét, formálja, alakítja a közösségi szokásokat, szabályokat.
Minden szülőnek kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, segítve ezzel a gyermekek nyugodt óvodai életét.
A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra.
Kérjük, hogy gyermekeiket reggel 8.30 óráig hozzák óvodába!
Kérjük Önöket, vegyék figyelembe az adott intézmények beléptetési szokásait. Érkezésük- távozások essen a megjelölt intervallum közé. Ahol beléptető korongokat használunk, kérjük, hozzák magukkal azokat, ne zavarják csengetésekkel a csoportok életét a technikai dolgozók csoportból való kiszólításával.
A korán érkező kisgyermekeket célszerű otthon megreggeliztetni.
A később érkező (orvosi vizsgálatról vagy Pedagógiai Szakszolgálattól stb.) gyermekek kapcsolódjanak be a csoport életébe úgy, hogy a megkezdett tevékenységeket ne zavarják meg.
Az óvodai életben az óvodapedagógus teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellássa, ezért kérjük, hogy a gyermekcsoportban, az óvodai élet zavartalansága érdekében, ne tartózkodjanak testvérek, szülők. / kivéve a beszoktatás, nyílt napok, iskolai szünetek, nyári szünet ideje /Az óvodapedagógust munkája közben beszélgetéssel hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól.
Kérjük, hogy a gyermeki tevékenységek közben, a nevelés folyamatában, s pihenő időben ne zavarják az óvodásokat!
Az óvodás gyermekek nem jöhetnek, illetve mehetnek haza egyedül. A szülő minden esetben személyesen adja át gyermekét az óvodapedagógusnak, illetve vegye át gyermekét a csoportban dolgozó óvodapedagógustól. Elvált szülők esetében a bíróság által megjelölt gondozó viheti el a gyermeket.
Számunkra ismeretlen személynek, kiskorúnak, ittas állapotban lévő személynek, nem adjuk át a gyermeket.
4.2. BÖLCSŐDE
Lehetőleg 8.00 óráig, de legkésőbb 9 óráig kérjük a gyermekek megérkezését!
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy 8 órától 8.30 óráig ne zavarják a reggelizést, vagy előtte, vagy utána érkezzenek és adják át a gyermeküket a kisgyermeknevelőnek!
A bölcsődés gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú személynek ilyen megbízás nem adható, azt nem áll módunkban elfogadni. A bölcsődébe naponta reggel 5.30 - 8.00 óráig, majd 8.30-9.00 óráig érkezhetnek
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
13
a gyermekek. Hazavitelre közvetlenül az étkezések után 11.30-kor, illetve 14.30-tól van lehetőség.
5. ÓVODAI ÉS A BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS, FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE, AZ ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény (2015. szeptember 01. napjától 3 éves kortól fennálló kötelezettség!). Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a 4. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete, betegsége stb. indokolja.
Az óvodákba történő jelentkezés módjáról és időpontjáról a fenntartó dönt.
A fenntartói közlemény 30 nappal a beiratkozás előtt kerül kifüggesztésre. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-május 20 közötti időszakban kerül sor.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, de elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek közvetlen közigazgatási területén, vagy körzetében lakik, tartózkodik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, személyi azonosítót, társadalombiztosítási igazolványát, és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint a kötelező védőoltások megkapásáról kiállított gyermekorvosi nyilatkozatot.
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.
Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője vagy a tagóvoda-vezetők döntenek.
Ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor az intézményvezető, bizottságot hív össze, mely javaslatot tesz a felvételre, illetve elutasításra, melyről kiértesítjük a szülőt.
5.1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL FELTÉTELEI
 betöltött 2,5 életév
 normál óvodai csoportban nevelhetőség (szakértői bizottság szakvéleménye alapján)
 megbízható ágy-és szobatisztaság
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
14
 az óvodalátogatás megkezdéséhez szükséges, az óvodakezdésnél egy héttel nem korábban kiállított orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet, kötelező oltások megkapásának igazolása
 az intézményalapító okiratának megfelelően ellátható sajátos nevelési igényű gyermek
5.2. A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL FELTÉTELEI
A gyermek bölcsődei felvételéről a bölcsődevezető dönt, a létszámra vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően. A gyermekek felvétele egész évben folyamatos. Bölcsődébe a gyermek 1 éves korától három éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig vehető fel, amely évben a 3. életévét betölti. A bölcsődébe történő felvételt minden esetben orvosi vizsgálat előzi meg. Az orvos bírálja el, hogy egészségileg és a bölcsődei közösség szempontjából a gyermek alkalmas-e a felvételre. Az orvos igazolását csatolni kell a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez.
Ha a kisgyermek a 3. életévét augusztus 31. napjáig betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható-nevelhető annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a 4. életévét betölti.
5.3. BÖLCSŐDÉBE FELVEHETŐ MINDEN OLYAN, CSALÁDBAN NEVELKEDŐ GYERMEK:
 akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, napközbeni ellátását nem képesek biztosítani,
 akinek testi, illetve szellemi fejlődése biztosítottabb a bölcsődében, mint a hátrányos helyzetű családban.
 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban három vagy több kiskorú van,
 aki részére a szülő, gondozó szociális helyzete miatt a napközbeni ellátást nem képes biztosítani.
 A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával a védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a szociális illetve családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti.
5.4. AZ ÓVODAI CSOPORTOK
Az óvodákban az intézményvezető, vezető helyettes és a tagóvoda vezetők döntenek a gyermekek csoportba való beosztásáról a szülő kérésének és a pedagógusok véleményének figyelembe vételével.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
15
Óvodáinkban a nyelvi-, kommunikációs zavarokkal küzdő gyermekek logopédiai ellátása állami fenntartás mellett biztosított.
Valamennyi óvodába járó gyermeknek lehetősége van a pedagógiai szakszolgálat nevelési tanácsadásának igénybe vételére, ha a gyermek beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd.
A szülőnek kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, ha a gyermekkel foglalkozó szakember kezdeményezésére az óvoda nevelőtestülete erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy e kötelezettségének eleget tegyen.
A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok évente minimum 2 alkalommal - előzetes, közös időpont egyeztetést követően -, tájékoztatást nyújtanak a szülőknek gyermekük fejlettségi állapotáról, fogadó óra keretében, ahol a szülőnek kötelessége részt venni, a tájékoztatást meghallgatni, aláírásával jelezni, hogy a tájékoztatást megkapta.
5.5. A BÖLCSŐDEI GYERMEKCSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁNAK RENDJE
Egy bölcsődei gyermekcsoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha sajátos nevelési igényű gyermeket is foglalkoztatnak.
Jelenleg 48 férőhelyes a bölcsőde. A 2020/2021-es nevelési évben a gyermeklétszámnak megfelelően 4 gyermekcsoport működik.
A gyermekcsoportok kialakításának főbb szempontjai:
 az intézmény nagysága
 a gyermek kora
 a gyermek fejlettségi foka.
Csoportbeosztás kor-és fejlettségi fok szerint:
 csecsemő csoport
 kisóvodás csoport
A gyermeket, intézményi felvételének napjától, intézményi elhelyezésének végéig az adott intézmény nyilvántartja
5.6. MeGSZŰNIK A BÖLCSŐDEI ELHELYEZÉS:
 ha az elhelyezés megszüntetését a gyermeket gondozó szülő írásban kéri,
 ha a gyermeket az óvodába felvették,
 ha a gyermek indokolatlanul, folyamatosan hat héten át a bölcsődéből távol marad,
 ha a bölcsődei térítési díj fizetésére kötelezett a díjat írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, többszöri felszólítás ellenére,
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
16
 ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota veszélyezteti a többi gyermek egészségét, vagy állapota a bölcsődében való további tartózkodással rosszabbodna, illetőleg a bölcsődei gondozásra alkalmatlan.
5.7. MEGSZŰNIK AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS, HA:
 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 a gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján.
Az óvoda határozatban törli a nyilvántartásból azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnt.
Nem lehet az óvodai elhelyezést megszüntetni a szülő kérésére (kivéve, ha egy másik óvodába felvételt nyert) és igazolatlan mulasztás miatt sem, ha a gyermek betöltötte az 5. életévét (2014.09.01-től), vagy ha gyámhatóság intézkedésére nyert felvételt, továbbá ha hátrányos helyzetű.
5.8. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE ISKOLAI FELVÉTEL ESETÉN
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet, s az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg, ezek meglétéről szakértő véleményt állít ki a Pedagógiai Szakszolgálat megkeresésük esetén.
5.9. A TANKÖTELEZETTSÉG KEZDETÉRŐL:
A képességszint vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
Amennyiben a szülő úgy érzi, hogy gyermekének, még kell egy év az óvodában az iskolakezdés évében, akkor január 15.-ig fellebbezést nyújthat be a felmentést engedélyező szervhez, az OKTATÁSI HIVATALHOZ. Az óvoda nem ad ki óvodai szakvéleményt, a 2019-es törvényi szabályozót követően.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
17
5.10. AZ ÓVODA A TANKÖTELES ÉLETKORBA LÉPÉSKOR A GYERMEK FEJLETTSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN
a) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha
ba)a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
bb) a gyermek nem járt óvodába,
bc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással, vagy a b) pont szerinti döntéssel,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.
A gyermeke iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.
5.11. A GYERMEKEK ÉRTÉKELÉSE
Az óvodapedagógusok végzik évente legalább két alkalommal, a gyermekek értékelését az egyéni fejlődési naplóban.
Nevelési területek: anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés, játék, mozgás, külső világ tevékeny megismerése / matematikai tapasztalatokkal, egészséges életmód kialakítása, érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka.
Minden gyermek esetében évente két alkalommal rögzítik az eredményt és fejlődést szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat tesznek. Az iskolai alkalmasságot ezen dokumentum alapján állapítja meg az intézmény. Az egyéni fejlődési napló értékelő lapján a szülő félévente, aláírásával igazolja, hogy gyermeke értékelését megismerte.
Az egyéni fejlődési napló az óvodából nem elvihető, és nem másolható.
Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a szóbeli jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, s ezzel alakíthatók a pozitív motivációk.
5.12. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI
Óvodában tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. Az alkalmazott jutalmazások: verbális és nonverbális kommunikáció, érzelmek kifejezése, kiemelt és megtisztelő feladatadás.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
18
5.13. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK AZ ÓVODÁBAN
Életkori sajátosságaikból adódóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, beszélgetés, szélsőséges esetben a tevékenység leállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy, játék vagy szeretetmegvonás szigorúan tilos. Mindig a pillanatnyi magatartást ítéljük el és nem a gyermeket.
6. A GYERMEKEK MULASZTÁSA
Ha indokolt esetben a gyermek távol marad, mulasztását igazolni kell.
6.1. A MULASZTÁS IGAZOLT, HA:
 a szülő előre bejelentette, hogy gyermekét nem viszi óvodába, bölcsődébe 1-2 nap / engedélyt kapott /
 a gyermek beteg volt, s azt a távollét tartamát feltüntető orvosi igazolással igazolja az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő részére történő átadással
 a gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
 a 2020-as Koronavírus-járvány idején kormányrendelet határozata alapján a bezárások alatt a hiányzások igazoltnak tekinthetők.
Minden távolmaradást előre be kell jelenteni az intézmények hivatalos telefonszámain, esetleg személyesen az óvodapedagógusoknál, vagy a központi óvoda adminisztrátorának (94/594-314), illetve a bejárati ajtóknál elhelyezett hiányzások jelentése lapokon.
6.2. A MULASZTÁS IGAZOLATLAN, HA A TÁVOLMARADÁST NEM IGAZOLJÁK
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
b) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
19
megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek, érdekeit szolgáló feladatokat.
c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 11 nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
d) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
6.3. A HIÁNYZÁS BE-, ÉS VISSZAJELENTÉSE
Kérjük, hogy lehetőleg előző nap reggel 8.30 óráig, vagy aznap 8.30 óráig jelezzék, ha gyermekük nem jön óvodába, bölcsődébe, hogy csoportja, óvodapedagógusai és az étkeztetést igénylő is tudja, hogy számíthat- e a gyermekre.
A hiányzások ki-, és visszajelentése kizárólag hivatalos úton fogadhatók el az élelmezésvezetőkön keresztül, az időben személyesen vezetett étkezési lapokon a csoportoknál, személyesen, telefonon, vagy üzenetrögzítőn rögzítve. Kérjük, bátran használják az üzenetrögzítőket, remekül funkcionálnak.
7. A GYERMEKEKREVONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK
Beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.
Az intézményekben csak egészséges gyermek tartózkodhat.
Beteg, lázas, 37.5 C és ennél magasabb hőmérsékletű, antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús, hasmenéses, még lábadozó gyermek fogadása a többi gyermek egészségének védelmében nem lehetséges. Kérjük ennek szigorú betartását. A családban előforduló fertőző betegségekről az intézményeket értesíteni kell. Az óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelőnek, tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán, kivéve allergia és lázgörcs csillapítására szolgáló készítmények, és a folyamatos szedést kívánó szerek (tartós betegség esetén: pl. epilepszia, asztma stb.) az óvodák vezetőivel történt egyeztetést követően.
Ha a gyermek napközben betegszik meg, telefonon történő értesítés után, mielőbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
Azt, hogy a gyermek újra egészséges, minden esetben orvosnak kell igazolnia.
A csoportszobákba –mivel a gyermekek nagyrészt a padlón tevékenykednek – nem lehet utcai lábbelivel bemenni. Kérjük, hogy a csoportszobákban a nyilvános ünnepek, és a nyílt napok kivételével ne tartózkodjanak. Beszoktatás ideje alatt is hozzanak váltócipőt! Egyéb helyiségek használata egészségügyi okokból nem lehetséges.
Látogatók a csoportszobákba csak az intézményvezető vagy a bölcsődevezető, valamint a tagóvoda vezetők engedélyével mehetnek be.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
20
DOHÁNYZÁS:
Tilos! a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei teljes területén, minden épületében (udvarán is) a dohányzás!
MOBIL TELEFON - HASZNÁLAT:
Mobiltelefont munkaidőben az óvodai csoportban, bölcsődei csoportban nem lehet használni.
7.1. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FORMÁI, RENDJE: 7.1.1. AZ INTÉZMÉNYEK GYERMEKORVOSAI:
INTÉZMÉNY NEVE
INTÉZMÉNY GYERMEKORVOSA
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA
DR. ABDEL HAMEED
MÁTYÁS KIRÁLY UTCAI TAGÓVODA
DR. BÁRÁNY ZSUZSANNA
DIENES LAJOS UTCAI TAGÓVODA
DR. ABDEL HAMEED
HORVÁTNÁDALJAI TAGÓVODA
DR. ABDEL HAMEED
MOLNASZECSŐDI TAGÓVODA
DR. VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ
KÖRMENDI BÓBITA BÖLCSŐDE
DR. BÁRÁNY ZSUZSANNA
Minden évben, minden óvodás kisgyermek védőnői (évente többször, akár havonta), gyermekorvosi, fogászati és szemészeti (évente 1x) szűrővizsgálaton vesz részt.
Az óvodai, bölcsődei rendszeres egészségügyi ellátásban a védőnők is részt vesznek. Ha a gyermek hajában fejtetű, vagy annak serkéi vannak, kérjük, hogy gyermeküket csak teljes kitisztítás, fertőtlenítés után hozzák újra óvodába, a továbbfertőzés elkerülése érdekében. A gyermek fejtetvessége esetén a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermeke fejét kitisztította. Ennek megoldásához év elején nyomtatvány formájában segítséget nyújtunk az otthoni hatékony kezeléshez.
7.2. BALESET-MEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK, BALESET ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK:
Alapvető követelmény a gyermekek biztonságának, testi-lelki épségének, egészségének védelme, ezért minden, az intézmény területén tartózkodó személynek kötelessége az óvó-védő előírások betartása, betartatása.
 Az intézménybe csak olyan berendezési tárgyak, eszközök hozhatók, amelyek megfelelnek az érvényes szabványoknak, nem veszélyeztetik mások testi épségét.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
21
 A csoportszobákban, gyermekfoglalkoztatókban idegen személy nem tartózkodhat, azokba utcai lábbelivel a szülők sem mehetnek be.
 Az udvari játékszereket a gyermekek csak felügyelet mellett használhatják. A szülők gyermekük átvétele után az intézmények udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük, ne tartózkodjanak tovább az intézmények területén, mert a csoportokat felügyelő nevelők nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát.
 Az ajtókat, kapukat mindig be kell csukni!
 Az udvarra kutyát behozni tilos!
 Az udvarra kerékpárral, gépjárművel behajtani tilos, az udvaron gépjármű – áruszállítás kivételével – ne tartózkodjon. A kerítésen belüli teljes területet használják a gyermekek, a környezet óvásával.
 Az intézmény udvarai a gyermekeké, nem közterület. Kérjük, hogy óvják, becsüljék meg, becsültessék meg gyermekeikkel is az intézmény tulajdonát képező berendezéseket, eszközöket, s különösen ügyeljenek környezetünk rendjére, tisztaságára.
 Ha a gyermeket baleset éri a vele foglalkozó óvodapedagógus, kisgyermeknevelő feladata az elsősegélynyújtás. Amennyiben orvosi ellátásra van szükség gondoskodik mentő hívásáról, vagy ha kisebb a baj, a gyermek vizsgálatra szállításáról pl kézröntgen.
 Ha a gyermek balesetet szenved, haladéktalanul értesíteni kell az intézmény vezetőt, a tagóvoda vezetőket, a bölcsődevezetőt, a szülőt, a munkavédelmi megbízottat, s megtenni a szükséges intézkedéseket – orvost, mentőt hívni, s fel kell venni a jegyzőkönyvet.
8. AZ INTÉZMÉNYES NEVELÉSHEZ SZÜKSÉGES, ÉS NEM SZÜKSÉGES DOLGOK SZABÁLYOZÁSA
8.1. ÓVODÁK
SZÜKSÉGES
 benti ruházat / kényelmes, tiszta /
 benti, egészséges lábbeli /nem papucs/
 váltóruha / alsónemű, nadrág, póló, zokni/
 gyermek vállfán ruhazsák
 törülköző akasztóval, jellel
 ágyneműhuzat
 fésű, hajkefe (lányoknak)
 udvari öltözék időjárásnak megfelelően
 ünnepi ruha rendezvényekre
Kérjük, hogy gyermekük minden holmiját lássák el a gyermek jelével.
NEM SZÜKSÉGES
 Értékes otthoni játékok, eszközök
 Több öltözet ruha az öltözőszekrényben,
TILOS!
 Ékszer a gyermekeknek TILOS!
 Bármilyen étel, ital, sütemény, gyógyszer, kenőcs, ajakápoló az öltöző szekrényekben TILOS!
 (Pedagógiailag nem elfogadható, és nem etikus az intézmények területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt. Mások gyermekeinek étellel kínálása az ételallergiák miatt TILOS. Élelmiszert, italt az öltözőszekrényekben tárolni TILOS.)
Ha gyermekük kerékpárral érkezik, otthoni játékot, eszközt, ékszert hoz az óvodába, a
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
22
bekövetkezett kárért az óvoda felelősséget nem tud vállalni. (Ezek elhelyezését kizárólag a számukra felállított helyekre kérjük elhelyezni)
8.2. BÖLCSŐDE Minden kisgyermek személyes ruházatának tárolására az átadókban a gyermek nevével és jelével ellátott szekrénye van. Minden ruhába és cipőbe a gyermek nevét vagy jelét kérjük beírni vagy belevarrni, bőségesen hozhatnak váltóruhát, és az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltöztessék a gyermekeket!
SZÜKSÉGESNEM SZÜKSÉGES
 benti ruházat• értékes otthoni játékok
 benti lábbeli, zárt kiscipő TILOS!
 tartalék fehérnemű• bármilyen ékszer TILOS!
 pelenka
 udvari öltözék, gumicsizma
A gyermeken lévő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
9. A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában, a Mátyás Király Utcai Tagóvodában, a Dienes Lajos Utcai Tagóvodában, a Bölcsődében, valamint a Horvátnádaljai Tagóvodában gyermekek napi háromszori étkezését külső szolgáltató cég a HungastVital Kft. biztosítja.
A Molnaszecsődi Tagóvodában szintén külső szolgáltató, az Atroplusz Kft. biztosítja az étkeztetést. A Bölcsődében a gyermekek napi négyszeri étkeztetését a szolgáltató cég helyben főzéssel biztosítja.
Az óvodákban a gyermekeknek az étkezések között legalább 2 órát biztosítanunk kell, ezért az étkezéseket e szempont szerint szervezzük:
Reggeli:
8.00 - maximum 9.00 óráig folyamatosan
Ebéd :
11.30 - 12.00 óráig terjedő kezdéssel, mindig közösen
Uzsonna:
14.30 - 15.15 óráig folyamatosan
Otthonról semmiféle ételt nem áll módunkban elfogadni, (kivéve a szolgáltató által nem biztosítható diétákat) mert a gyermek az intézményekben változatos étrend mellett, megkapja, amire szervezetének szüksége van. Ünnepek esetén gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósüteményt, valamint legalább 50% gyümölcstartalmú rostos italt részesítsünk előnyben. Amennyiben otthonról hozott süteményt, tortát készítenek az ünnepre, ebből ételmintát teszünk el.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
23
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a gyermekétkeztetéssel, díjfizetéssel kapcsolatos észrevételeiket, az intézményvezetőnek vagy a térítési díjat beszedő kolléganőnek jelezzék telefonon, írásban, vagy személyesen.
Bölcsődei étkezések időpontjai:
Reggeli: 8.00 –tól Tízórai: 9.30.-tól Ebéd: 11.15-től Uzsonna: 14.00-tól
9.1. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni azoknak a szülőknek, akik nem jogosultak kedvezményre. Ennek összege a fenntartó, évente rendeletben meghatározott nyersanyagnormájának Áfá-val növelt összege.
A szülőnek, az adminisztrátor, illetve a tagóvoda vezetők által megjelölt 1 vagy 2 munkanapon, (tárgyhónap 10.-ig) kizárólag a meghatározott időpontokban, a térítési díjat előre kell befizetnie.
Térítési díj hátraléka egy gyermeknek sem lehet!
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére.
Ha eredménytelen a felhívás, akkor a kötelezettet név, lakcím, díjhátralék alapján nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót.
Túlfizetés a következő havi térítési díj befizetésekor jóváíródik!
9.2. AZ ÉTKEZÉS LEMONDÁSA
Az étkezés lemondási ideje 24 óra. Az étkezés lemondható telefonon (Horváth Tiborné óvodatitkárnál 594-314-es telefonszámon (Dr.Batthyányné Coreth Mára Óvoda, Dienes Óvoda), Peller Károlyné élelmezési adminisztrátornál (Mátyás Óvoda, Horvátnádaljai Óvoda, Molnaszecsődi Óvoda) az 594-278-as telefonszámon, illetve a tagóvodák telefonszámain, melyek ezen Házirendben megtalálhatók), vagy személyesen, illetve a csoportszoba ajtók melletti hiányzási lapon.
Amennyiben reggel 8.30 óráig jelzik, hogy gyermekük nem jön óvodába, bölcsődébe, az első napon térítési díjfizetési kötelezettségük van. A 8.30 óra után jelzett hiányzás esetén a bejelentés napján, s másnap is fennáll a térítési díjfizetési kötelezettség. Amennyiben Ön előre tudja, a következő napi hiányzást, és 8.30 óra előtt le tudja mondani az étkezést a következő napra, Ön mentesül a díjfizetés alól.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
24
A gyermek állapotának megfelelő diétás étkezési igényt az óvodatitkároknál, tagóvoda vezetőknél, szíveskedjenek jelezni.
Kérjük, hogy, ha gyermekük hiányzása után újra étkezést kérnek, azt feltétlenül az előző napon szíveskedjenek 8.30 óráig telefonon jelezni, hogy a konyhák felé a másnapi pótrendelést leadhassuk. Ennek elmulasztása esetén nem tudjuk gyermeke számára biztosítani az étkezést az első napra. Le nem mondott hiányzás esetén, az első nap az ebéd éthordóban elvihető, kérjük, jelezzék az óvodatitkárnál.
9.3. TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK
A 328/2011(XII.29) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról, tartalmazza 2015. szeptember 1.-től az ingyenes
bölcsődei és óvodai étkeztetés kritériumait. A szülőknek ki kell tölteni a törvény 6.
mellékletét, mellyel bizonyítja rászorultságát, ingyenes étkeztetésre való jogosultságát
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b. tartósan beteg vagy fogyatékos
c. családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
d. családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
e. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
f. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %.-át.
Az a,b,c,d,e, pontok esetében az igazolásokat a szülő köteles bevinni az intézménybe.
Az f. pont szerinti jogosultságot a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, nem
kell hozzá kereseti igazolás.
10. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL
Nevelő-gondozó, nevelőmunkánk eredményessége érdekében szükség van az együttműködésre.
A szülőnek nemcsak joga, de kötelessége is gyermeke fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérni, rendszeresen kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, kisgyermeknevelőkkel.
ENNEK FÓRUMAI:
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
25
10.1. AZ ÓVODÁKBAN:
 Elő- szülői értekezletek, megbeszélések az újonnan beiratkozóknak évkezdés előtt
 Szülői értekezletek évente két alkalommal
 Fogadó órák pedagógusok, illetve szülők kezdeményezésére
 Évente legalább 2-3 nyílt nap
 Napi információ csere a legfontosabb kérdésekben
 Szülőkkel közös rendezvények, kirándulások
10.2. A BÖLCSŐDÉBEN:
 Minden év nyarán összevont szülői értekezlet az új szülőknek
 Csoportok szülőcsoportos megbeszélései 2 alkalommal
 Napi információcsere a gyermek kisgyermeknevelőivel a legfontosabb kérdésekben.
 Családlátogatás: beszoktatás előtt a kisgyermek és a szülők otthoni környezetben való megismerkedése
 Szülővel történő fokozatos beszoktatás
 Szülői értekezletek
 Indirekt kapcsolattartási formák: írásbeli tájékoztatók, honlap, hirdetőtábla, bölcsőde - kóstolgató (nyílt nap)
 Szülői Érdekképviseleti Fórum működik, csoportonként 1-1 szülővel, illetve egységenként 1 fő kisgyermeknevelővel.
10.3. SZÜLŐI SZERVEZET:
Az óvodákban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. Demokratikusan megválasztott elnöke van.
Ha az óvodában több szülői szervezet van  székhelyen, és tagóvodákban egy-egy , az a szülői szervezet járhat el az óvoda valamennyi szülőjének képviseletében, amelyiket az óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint 50 %-a választott meg.
Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetéstől.
10.4. SZÜLŐI FÓRUM / BÖLCSŐDE
A gyermek bölcsődei ellátását érintő kifogások orvoslása érdekében és a gyermeki jogok sérelmének vélelme esetén a szülő vagy más törvényes képviselő panasszal élhet a bölcsődevezetőnél, vagy az érdekképviseleti fórumnál.
Ötletekkel, javaslatokkal segítheti a szülői fórum az intézmény működését.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
26
A gyermekjogi képviselőt tájékoztatni kell a Szülői Fórumról:
Túri Renáta+06 204899- 642 email: turi.renata@obdk.hu
11. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK
A szervezett tanulási folyamatok (tevékenységek, foglalkozások) naponta általában a 9.00 – 11.30-ig tartó időben zajlanak.
A nevelőmunka zavartalanságának biztosítása érdekében kérjük, hogy az alkalmazottakat telefonon kizárólag pihenőidőben keressék.
Intézményünkben tilos bármiféle üzleti- és reklámtevékenység folytatása.
Fényképész, könyvterjesztő kizárólag az intézményvezető engedélyével folytathatja tevékenységét.
AZ INTÉZMÉNYBE FELVETT GYERMEKEKRŐL AZ ALÁBBI ADATOKAT TARTJUK NYILVÁN:
SZEMÉLYES ADATOK: név, születési hely, idő, neme, lakcíme, tartózkodási címe, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, TAJ száma, édesanyja, édesapja, nevelőszülője neve, lakcíme, tartózkodási címe, szülő telefonszáma (i), sajátos nevelési igénye ténye, gondviselője.
Intézményi nyilvántartás a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatban, egyéni fejlődési napló a gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről.
A gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok, a gyermek oktatási azonosító száma, mely elkíséri iskolai tanulmányai alatt is.
Kérjük, hogy tartsák tiszteletben az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottjainak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, a kisgyermeknevelő, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka ellátása során a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
Intézményünk minden alkalmazottja a gyermekek jogainak intézményen belüli
érvényesíthetőségét szem előtt tartva végzi felelősségteljes munkáját.
12. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA
A szülőnek joga, és kötelessége, hogy megismerje az intézmény Házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
Az újonnan felvételt nyert gyermekek szüleinek első, összevont óvodai, bölcsődei szülői értekezletükön az intézményvezető, a tagóvoda vezetők, a bölcsődevezető tart tájékoztatást a Házirend előírásairól, szabályairól.
A Házirendről tájékoztatás kérhető, minden év szeptemberében az intézményvezetőtől, s a tagóvoda vezetőktől. Az óvodai tájékoztatást a vezető által kijelölt pedagógus is megteheti.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
27
A Házirend nyilvános belső szabályozó dokumentum. Hozzáférhető minden szülő számára az intézmények honlapján, az intézmények folyosóin, illetve az elő-szülői értekezletek keretében nyomtatott formában.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A HÁZIREND HATÁLYA, HATÁLYBA LÉPÉSE:
A Házirend hatálya kiterjed a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde minden intézményegységére, tagóvodáira, annak épületeire, területeire, az intézménnyel bárminemű kapcsolatba kerülő személyre, partnerre, szülőre, alkalmazottra, látogatóra, munkát végző külső szerv dolgozójára, az itt tartózkodó valamennyi idegen személyre.
A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJE::
A Házirend felülvizsgálatára leghamarabb évente kerülhet sor.
A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 25.§-a, az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 5.§-a, az ezeknek való megfeleltetés.
A MÓDOSÍTÁST ELFOGADTA: az intézmény nevelőtestülete, szak-alkalmazotti értekezlete.
2020. augusztus 29.
A MÓDOSÍTÁST VÉLEMÉNYEZTE: a Szülői Szervezet képviseletében eljáró szülők.
2020. augusztus 29.
A MÓDOSÍTÁS HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK IDEJE: 2020. szeptember 1. napja.
ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: Fenntartói jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig. Felülvizsgálatát szükségessé teszi jogszabályi változás, továbbá szülői, vagy pedagógusi javaslat. A felülvizsgálat elvégzéséért az intézményvezető a felelős.
FELÜLVIZSGÁLÁS KÖVETKEZŐ LEGKORÁBBI IDŐPONTJA:2021. augusztus 31.
(szükség esetén)
……………………………………..
KŐHÁZYNÉ FASCHING ANIKÓ
INTÉZMÉNYVEZETŐ
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
28
Véleményezte a Szülői Szervezet nevében:
………………………………………… SZÜLŐI SZERVEZET KÉPVISELŐJE
Elfogadta a ……/ 2020. számú határozattal a:
……………………………………
NEVELŐTESTÜLET KÉPVISELŐJE
Jóváhagyta:
…………………………………..
FENNTARTÓ KÉPVISELŐJE
……………………… számú határozattal.
ph
Körmend, 2020. augusztus 29.
Egyesített Házirend / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
29
A járványügyi helyzetre vonatkozó rendkívüli intézkedéseink
Mellékletek 

Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
1
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
KÖRMEND, BARTÓK BÉLA U. 9.
OM AZONOSÍTÓ:
202347
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT
ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG ELFOGADÁSÁNAK DÁTUMA: 2020.08.29.
PH KŐHÁZYNÉ FASCHING ANIKÓ
INTÉZMÉNYVEZETŐ
HATÁLYBA LÉPÉS: 2020. szeptember 01.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
2

BEVEZETŐ
„Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a
nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első
fokmérője.” Klebelsberg Kunó
NÉVADÓNKRÓL:
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA TERÉZIÁRÓL
Coreth Mária Terézia Bécsben született, majd házasságot kötött Dr. Batthyány-Strattmann
László herceg - orvossal, azt követően Köpcsénybe költöztek. Gyermekeik ott születtek, majd
csak később, 1920-ban költöztek Körmendre. Coreth Mária 14 gyermeket hozott a világra, ezek
közül 3-an korán meghaltak. Köpcsényben óvodát hozott létre, hogy az I. világháborúban
egyedül hagyott, dolgozni kényszerült asszonyok gyermekeinek segítségére lehessen.
Ő maga foglalkozott a gyerekekkel.
Munkássága, gyermekszeretete, gyermekközpontúsága, humánuma példaértékű.
Férje Dr. Batthyány-Strattmann László szemorvos, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá
2003. március 23-án, mint a szegények áldozatos szemorvosát.
Óvodánk 1990-ben vette fel Batthyányné Coreth Mária nevét, s viseli büszkén azóta is, méltó
szellemiséggel.
„ Gyermekeket nevelni, látni hogyan nő, és válik ember belőle...
Nincs alkotás a világon, melynek öröme ehhez hasonlítható.” Benjamin Spock
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
3
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETŐ .................................................................................................................................................... 2
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................................ 5
2. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, SZAKFELADATOK, MŰKÖDÉSI RENDSZERE ......................................................... 6
2.1. ALAPÍTÁSRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS ...................................................................................... 6
2.2. ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE, SZÁMA ............................................................................................................. 6
2.3. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE, KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ................................................................... 6
2.4. FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI .................................................................................................. 7
2.5. AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA, FÉRŐHELY ......................................................................................................... 7
2.6. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE, SZERVEZETI EGYSÉGEK, TELEPHELYEK
MEGJELÖLÉSE ............................................................................................................................................ 9
2.7. AZ INTÉZMÉNY OM SZÁMA, SZÉKHELYE, TAGÓVODÁI, TELEPHELYEI: .......................................................... 11
2.8. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE ................................................................................................ 12
2.9. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZÁMLASZÁM, AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
ALANYISÁGÁNAK TÉNYE............................................................................................................................. 12
3. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK, AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE ................................. 13
3.1. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA: ........................................................................................................ 13
3.2. A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSE ............................................................................................... 14
3.3. A KÖLTSÉGVETÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATAI ................................................................... 14
3. 4. A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE .............................................................................................. 15
3.5. A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐJÉNEK AZON JOGOSÍTVÁNYAI, AMELYEK KÖRÉBEN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
KÉPVISELŐJEKÉNT JÁRHAT EL ....................................................................................................................... 15
4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE, EZEN BELÜL A GYERMEKEK FOGADÁSÁNAK ÉS A VEZETŐKNEK A NEVELÉSIOKTATÁSI
INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁS RENDJE, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOSAN ......................................................................................................................................... 16
4.1. GYERMEKEK FELVÉTELE...................................................................................................................... 18
4.2. CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA .................................................................................................................... 19
4.3. A GYERMEKEK MULASZTÁSA ............................................................................................................... 20
4.4. AZ ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE .............................................................................................................. 21
4.5. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA ........................................................................................................ 22
AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ................................................................. 23
4.6. AZ INTÉZMÉNYEK DOLGOZÓINAK MUNKARENDJE ................................................................................... 24
4.6.1. AZ ALKALMAZOTTAK ÁLTALÁNOS MUNKARENDJE:............................................................................... 24
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
4
4.6.2. A DOLGOZÓK MEGBÍZÁSÁNAK ELVEI: ................................................................................................. 25
4.6.3. A DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ ETIKAI NORMÁK MEGFOGALMAZÁSA......................................................... 25
4.6.4. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA .............................................................. 26
4.6.5. A DOLGOZÓK MUNKAHELYRE BEVITT HASZNÁLATI TÁRGYAINAK SZABÁLYOZÁSA ........................................ 27
4.6.6. INTÉZMÉNYI UTASÍTÁS KÖZÖSSÉGI OLDALAK HASZNÁLATÁVAL KACSOLATBAN ........................................... 27
5. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE ....................................................................................... 27
5.1. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ...................................................................................................................... 29
6. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE, AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL....... 30
7. TAGINTÉZMÉNNYEL, INTÉZMÉNYEGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ............................................... 30
8. A VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, VEZETŐK KÖZÖTTI
FELADATMEGOSZTÁS, KAPCSOLATTARTÁS ......................................................................................................... 31
8.1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY VEZETŐJE .................................................................................................. 31
8.2. A VEZETŐ HELYETTES ÉS A TAGÓVODA VEZETŐK .................................................................................... 32
8.3. BÖLCSŐDEVEZETŐ: ........................................................................................................................... 33
8.4. NEVELŐTESTÜLET ............................................................................................................................. 33
8.5. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG ................................................................................................................ 34
9. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ BÖLCSŐDEVEZETŐ
AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉRE A HELYETTESÍTÉS RENDJE ......................................................................................... 34
10. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS .................................................................... 35
11. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA .................................................................................. 37
12. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ................... 39
13. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE ........................................................................ 41
14. AZ INTÉZMÉNY VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSAI ........................................................................................................ 42
15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK ................................................................ 43
16. REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYBEN .................................................................................................. 44
17. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDJE ... 44
18. AZ ALÁÍRÁS RENDJE, KIADVÁNYOZÁS .......................................................................................................... 45
19. A PANASZKEZELÉS SZABÁLYAI ................................................................................................................... 46
20. NYILVÁNOSSÁG .................................................................................................................................... 47
21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ............................................................................................................................. 48
22. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK .......................................................................................................................... 49
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
5
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE, BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEKET A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) HATÁROZZA MEG.
a. Az SZMSZ-t a közoktatási intézmény vezetője készíti el és a szak alkalmazotti
értekezlet fogadja el a Szülői Szervezet véleményének kikérésével.
b. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges.
c. Érvényessége kiterjed a székhelyóvodára, tagóvodákra valamint a bölcsődére.
d. Hatálybalépés:
Az SZMSZ hatálybalépése 2020. szeptember 01. és határozatlan időre szól.
Módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha a
szülők, illetve nevelők közössége erre javaslatot tesz, illetve
az intézmény szerkezete változik.
e. Az SZMSZ nyilvánossága:
A nevelési-oktatási intézmény oly módon köteles elhelyezni a dokumentumot,
hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. /irodák, folyosók /.
Továbbá megtekinthető az intézmények honlapján www.bartokiovi.gportal.hu
www.dienesovi.kormend.hu , www.matyasovi.hu
f. Az intézmény vezetőjétől, az étkezési térítési díj beszedésének napjain
/minden hónap 10.-e táján 2 nap / délutánonként 13-15 óráig tájékoztatást
lehet kérni az SZMSZ-ről, a Pedagógiai Programról, Házirendről.
g. A szabályzat hatálya kiterjed:
Gyerekekre, pedagógusokra, nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre,
nem pedagógus munkakört betöltőkre, bölcsődei kisgyermeknevelőkre,
bölcsődei technikai dolgozókra, a gyermekek szüleire, gyámjára.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
6
2. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, SZAKFELADATOK,
MŰKÖDÉSI RENDSZERE
2.1. ALAPÍTÁSRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS
Körmend Város Önkormányzata Képviselő testülete a az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A§ és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény21.§ (2)
bekezdése alapján a Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát adta ki.
2.2. ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE, SZÁMA
Az alapító okirat kelte: 2018. június 12.
Száma: KT-7-3/2018.
2018. szeptember 1 -én lép hatályba, ezzel hatályát veszítik a korábbi módosított alapító
okiratok.
2.3. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE, KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
FUNKCIÓSZÁM: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
Az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
7
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvényben előírtaknak megfelelően az óvoda
alapfeladata az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról, valamint a 6/2016.(III:24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosításáról szóló jogszabályok
tartalmaznak szabályozást a bölcsődei feladatellátásra vonatkozóan.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az intézmény közhasznú társaságnak nem tagja.
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde gazdasági társaságnak nem tagja.
Az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen
biztosított köznevelési közfeladat az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a
beilleszkedés tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, tartósan beteg és a sajátos nevelési
igényű gyermekek számára szervezett felzárkóztató foglalkozás és a gyermekek
egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet. (229/2012 33§ (1) a.)
A bölcsődében nem került bevezetésre gondozási díj.
A nevelési- oktatási intézmény helyiségeiben, területén, párt, ill. politikai célú mozgalom
vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
2.4. FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI
TEVÉKENYSÉG FORRÁSA
Óvodai nevelés, ellátás N o r m a tív hozzájárulás, Saját forrás
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai
nevelése
Normatív hozzájárulás, Saját forrás
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai S a j á t f orrás /önkormányzat/
Bölcsődei ellátás N o r m a t ív hozzájárulás, Saját forrás
Óvodai, bölcsődei étkeztetés/ gyermek,
felnőtt/
Térítési díj bevétel, Normatív állami
támogatás
2.5. AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA, FÉRŐHELY
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
8
AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA: TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
A közös igazgatású intézmény élén intézményvezető áll.
Az óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önállóan látja el feladatait.
Az intézményegységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti, melynek
tagjai:
- Intézményvezető
- Óvodavezető helyettes
- Tagóvoda vezetők
- Bölcsődevezető
Az óvodai csoportokba felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő, mely a fenntartó
engedélyével 20 %-al átléphető.
Az óvodák csoportjaiba felvehető minimális gyermeklétszám: 13 fő, melytől csak akkor lehet
eltérni, ha év közben történő jogviszony megszűnés indokolja.
A bölcsődei engedélyezett férőhelyek száma: 48 fő, mely a működési engedélyben
meghatározott.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
9
2.6. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE,
SZERVEZETI EGYSÉGEK, TELEPHELYEK MEGJELÖLÉSE
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
LEHETSÉGES SZERVEZETI
SZINTEK
SZERVEZETI SZINTNEK
MEGFELELŐ LEHETSÉGES
VEZETŐI BEOSZTÁSOK
A KONKRÉT VEZETŐI
BEOSZTÁSOK MEGNEVEZÉSE
1. Legfelső vezetői szint Intézményvezető Intézményvezető
2. Magasabb vezetői szint Intézményvezető helyettes Intézményvezető helyettes
Tagintézmény vezetők
Bölcsődevezető
3. Középvezetői szint Munkaközösségi vez. Környezet és természetbarát
munkaközösség
Hagyományőrző munkaköz.
Egészséges életmódra
nevelés munkaközösség
Varázstarisznya munkaköz.
„Zöld óvoda” munkaköz.
Szakmai munkát támogató
munkaközösség
Különleges bánásmódot
igénylő gyermekek,
gyermekvédelem
munkaközösség
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
10
VEZETŐI
SZINTEKHEZ
TARTOZÓ
BEOSZTÁSOK.
VEZETŐKNEK
KÖZVETLENÜL
ALÁRENDELT
MUNKAKÖRÖK
A MUNKAKÖRÖKBEN
FOGLALKOZTATOTT
LÉTSZÁM
TELJES VAGY
RÉSZMUNKAIDŐS
MUNKAKÖRRE VALÓ
HIVATKOZÁS
Intézményvezető Intézményvezető
Óvodavez. helyettes
Tagóvoda vezető
Bölcsődevezető
Megbízott
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
1 fő
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Óvodapedagógus
Dajka
Bölcsődei dajka
Pedagógiai assziszt.
Kisgyermeknevelő
28 fő
17 fő
3 fő
9 fő
8 fő
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
Karbantartó
Karbantartó
Óvodatitkár
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
Teljes munkaidős
4 órás
4 órás, 6 órás
Teljes munkaidős
Teljes munkaidős
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDSZERE:
Az összevont intézményt az intézményvezető irányítja, ő a legfelső vezető.
Az intézményen belül megtalálható:
- az alá-és fölérendeltség
- illetve, az azonos szinten belül a mellérendeltség.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
11
A szervezeten belül alá-és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez
tartozó:
- vezetők,
- illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak.
Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van
2.7. AZ INTÉZMÉNY OM SZÁMA, SZÉKHELYE, TAGÓVODÁI, TELEPHELYEI:
AZ INTÉZMÉNY OM SZÁMA: 202347
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE: KŐHÁZYNÉ FASCHING ANIKÓ
SZÉKHELY:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
9900 Körmend, Bartók Béla u. 9. Tel: 06 94/ 594-313
Óvodavezető helyettes: Kékesiné Holecz Marianna
TAGÓVODÁI:
1. Dr. Batthyánné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvodája
9900 Körmend, Mátyás Király u. 18. Tel: 06 94/ 594-278
Tagóvodavezető: Bognárné Peszeszér Lívia
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvodája
9900 Körmend, Dienes Lajos u. 1. Tel: 06 94/ 410-147
Tagóvodavezető: Dienes Júlia
3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvodája
9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 45. Tel: 06 94/ 422-308
Tagóvodavezető: Molnárné Szabó Judit
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
12
TELEPHELYEI:
1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodája
9900 Körmend, Nádaljai u. 19. Tel: 06 94/ 410-413
Megbízott felelős: Böröczné Németh Éva
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde
9900 Körmend, Arany János u. 31. Tel: 06 94/ 412-478
Bölcsődevezető: Tóth-Pantali Mónika
Honlap címek: www. bartokiovi.gportal.hu
www. matyasovi.hu
www. dienesovi. kormend.hu
ALAPÍTÁSRA, ÁTALAKÍTÁSRA, MEGSZÜNTETÉSRE JOGOSULT SZERV:
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
2.8. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE
Részben önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Körmendi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.
2.9. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ
SZÁMLASZÁM, AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ALANYISÁGÁNAK TÉNYE
A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE: OTP BANK NYRT.KÖRMEND
A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET CÍME: KÖRMEND, VIDA J. U. 2.
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE: DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA
ÉS BÖLCSŐDE
A SZÁMLATULAJDONOS CÍME: 9900 KÖRMEND, BARTÓK BÉLA U. 9.
A SZÁMLATULAJDONOS SZÁMLASZÁMA: 11747020 – 15834601
A SZERV ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
ALANYISÁGA:
TÁRGYI ADÓMENTES
AZ INTÉZMÉNY ADÓSZÁMA: 15834601-2-18
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
13
3. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK, AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE
3.1. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA:
a. Az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
b. Az intézmény költségvetése beépül Körmend Város Önkormányzata Körmendi Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – költségvetésébe.
Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol az intézményvezető.
Intézményen belül az intézményvezető felelős a költségvetések elkészítéséért és a takarékos
gazdálkodás megvalósításért. Távollétében ez a feladat a vezető helyettest terheli. A tagóvoda
vezetők utalványozási és aláírási felelősséggel bírnak.
KÖZÖS SZABÁLYOK:
- A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban
figyelembe kell venni az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolását.
- A költségvetés és beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselő-testületének,
mint felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő szerkezet szerint
kell összeállítani a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó
dokumentumokat.
A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
- Az intézmény költségvetési koncepciója, illetve a költségvetési terve megalapozásához
szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási
szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.
- A számításokat az intézmény felépítésének megfelelően - figyelembe véve az
intézményi struktúrát a feladat - ellátási módot - kell elkészíteni.
- A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó
feladatokból, illetve az ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni.
- A normatív állami hozzájárulásokhoz az intézmény feladatmutatók és mutatószámok
alapján történő adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a
tervezési feladatok ellátásáért felelős személy tartozik felelősséggel. Intézményvezető.
A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát
a tervezés ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
14
A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A költségvetési beszámolásokat az Önkormányzat végzi a negyedéves, féléves, háromnegyed
éves, éves gazdálkodásról az intézménnyel való konzultáció után.
3.2. A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSE
a. A koncepciókészítésben résztvevők szakmai tájékoztatása, információátadás,
konzultáció. / MÁK, Polgármesteri Hivatal, Intézményvezető / nov. 30.
b. Az intézményre vonatkozó koncepció elkészítése / belső számítási anyag, végzi a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája az intézmény adatainak szolgáltatása után/.
c. A koncepció ellenőrzése, korrekciója / szükség szerint/.
d. Költségvetési koncepció előterjesztése, megszövegezésben való részvétel.
3.3. A KÖLTSÉGVETÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATAI
/ február 15. vagy a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. /
a. A költségvetési terv kidolgozásában résztvevő személyek szakmai tájékoztatása,
Információs garnitúra átadás, szükség szerint konzultáció, tájékoztatás a képviselőtestület
által elfogadott koncepcióról.
b. Az intézmény költségvetési terv javaslatának kidolgozása a költségvetési
koncepcióban, jóváhagyott keretszámok, illetve megfogalmazott szempontok szerint.
/ belső számítási anyag az intézményben /.
c. A költségvetési terv szakmai ( pénzügyi-számviteli) ellenőrzése.
d. Költségvetési rendelet-tervezet összeállításában való részvétel.
e. .Szöveges előterjesztés, indoklás elkészítése a költségvetési tervjavaslathoz.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
15
/ A pénzügyi iroda vezetője az intézménytől kapott anyagot leellenőrizve, egyeztetve,
előterjesztést készít a képviselőtestületnek/
3. 4. A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE
A pénzügyi Iroda feladata az intézmény éves beszámolójának elkészítése, az intézmény csak
adatot, szöveges beszámolót, kiegészítést szolgáltat.
3.5. A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐJÉNEK AZON JOGOSÍTVÁNYAI, AMELYEK
KÖRÉBEN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÉPVISELŐJEKÉNT JÁRHAT EL
- Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult.
- Az intézményvezető a képviseleti jogát az általa kijelölt személyre átruházhatja
/ óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető, bölcsődevezető/
- Mint költségvetési szervet az intézményvezető képviseli a bizottsági, önkormányzati
üléseken.
- A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
a. jognyilatkozatok tétele az intézmény nevében
b. az intézmény képviselete hivatalos ügyekben, intézményi közösségekkel
c. sajtónyilatkozat megtétele az intézményről, amennyiben erre a fenntartó
engedélyt ad
d. az intézményben tudományos vagy szépirodalmi művek elkészítése céljából
adott nyilatkozat.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
16
4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE, EZEN BELÜL A
GYERMEKEK FOGADÁSÁNAK ÉS A VEZETŐKNEK A NEVELÉSIOKTATÁSI
INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁS RENDJE,
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOSAN
Az óvoda és bölcsőde hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át
folyamatosan működik.
Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által engedélyezett nyári zárva tartás alatt szünetel.
Ilyenkor történik az óvoda és bölcsőde szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a
nagytakarítás.
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 5 hét / 25 munkanap
Mátyás Király Utcai Tagóvoda 5 hét / 25 munkanap
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda 5 hét / 25 munkanap
Molnaszecsődi Tagóvoda 6 hét / 30 munkanap
Horvátnádaljai Tagóvoda 6 hét / 30 munkanap
Körmendi Bóbita Bölcsőde 3 h ét / 15 munkanap
AZ INTÉZMÉNYEK NAPI NYITVA TARTÁSA:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és
Bölcsőde (székhely)
naponta 6-17 óráig / napi 11 óra
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Dienes Lajos Utcai Tagóvodája
naponta 6-17 óráig / napi 11 óra
Dr. Batthyánné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Mátyás Király Utcai Tagóvodája
naponta 5.30 - 17.30 óráig / napi 12 óra
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Horvátnádaljai Tagóvodája
naponta 6.30 - 16.30 óráig / napi 10 óra
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Molnaszecsődi Tagóvodája
naponta 6.30 - 16.30 óráig / napi 10 óra
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Körmendi Bóbita Bölcsőde
naponta 5.30 - 17 óráig / napi 11,5 óra
A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatban, döntések előkészítésében,
végrehajtásában és ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok és a szülők.
A nyitva tartás idejét az év elején bekért szülői nyilatkozatok alapján állapítjuk meg.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
17
Az intézmények bejárati ajtaját napközben többször is bezárjuk, a gyermekek biztonsága
érdekében. A bejárati ajtókra ki van függesztve a nyitvatartási rend. Több intézményünkben
beléptető korongok állnak a szülők rendelkezésére, ez is a gyermekek biztonságát szolgálja.
Amennyiben az ajtó zárva van, csengetni kell! Az udvari kapukon biztonságos felső zár is
található, melyet a gyermekek nem érnek el. Az intézményi vagyon megóvása érdekében
napközben zárjuk a felnőtt öltözőket, a gyermekcsoportokat, amikor nem tartózkodnak az
épületben. Az irodát, a nevelői szobát szintén, amikor használaton kívül van.
Az intézmény működéséért felelős vezetőt bármilyen rendkívüli esemény / lopás,
gyermekszökés, baleset stb. / megtörténte esetén tájékoztatni kell!
A többcsoportos óvodákban az óvodapedagógusok munkába állása lépcsőzetes munkakezdéssel
és befejezéssel történik. A csoportok óvodapedagógusai havi, illetve kétheti váltásban cserélik
a délelőttös és délutános műszakot.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 munkanapot nem
haladhatja meg.
A gyermeklétszám lecsökkenése esetén a bölcsődében és az óvodában / az iskolai szünetek és a
nyári időszak alatt / csoportösszevonásokra kerülhet sor.
A BÖLCSŐDEI MUNKA SZAKMAI ALAPJA A BÖLCSŐDEI NEVELÉS – GONDOZÁS ORSZÁGOS
ALAPPROGRAMJA ÉS A HELYILEG ELKÉSZÍTETT BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM.
AZ ÓVODÁKBAN A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZERINT FOLYIK. A
PEDAGÓGIAI MUNKA MEGHATÁROZÓJA AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA
ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM.
Az intézmények egységes szerkezetbe foglalt Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek
gyakorlásával, a gyermek óvodai és bölcsődei életével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja
meg (felvétel, érkezés, távozás, hiányzás, étkezés stb.).
A Házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el.
A szülők részére tájékoztatást adunk az első szülőértekezleten és kifüggesztjük a bejáratnál,
megtalálhatók az intézmények honlapjain.
A gyermekek napirendjét a csoportnaplókban kell rögzíteni. Úgy kell kialakítani, hogy a
szülők a gyermeket napközben /az óvodai és bölcsődei tevékenység zavarása nélkül/
behozhassák, illetve hazavihessék.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
18
4.1. GYERMEKEK FELVÉTELE
A bölcsődébe történő felvétel folyamatosan történik a bölcsődei férőhely arányában.
Bölcsődébe a gyermek 1 éves korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek
december 31. napjáig vehető fel, mely évben a 3. életévét betölti.
ELLÁTÁSI TERÜLET:
Körmend, Döröske, Döbörhegy, Egyházashollós, Katafa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd,
Molnaszecsőd, Nagymizdó, Pinkamindszent, Szarvaskend, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy,
Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Csákánydoroszló.
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: - a szülők munkáltatói igazolása
- felvételi adatlap kitöltése
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- orvosi igazolás, hogy a gyermek közösségbe jöhet, illetve
valamennyi kötelező oltását megkapta
Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint – az óvodai jelentkezés idejét, módját a
határidő előtt 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.
A körmendi óvodák felvételi körzetét az önkormányzat jelöli ki a város megosztásával, a
Nádaljai óvodáé Horvátnádalja, Molnaszecsőd körzete elsősorban Molnaszecsőd,
Magyarszecsőd község területe. Az intézményfenntartó társulás tagjainak bármely községéből
valamennyi óvoda felvehet térítésmentesen gyermeket, amennyiben ezt a létszáma megengedi.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki betöltötte a 3. életévét, ha a lakóhelye a
körzetében található.
A FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a szülő személyi igazolványa
- gyermek személyi igazolványa
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
19
- felvételi adatlap kitöltése
- lakcímkártya /másolat készítése/
- TAJ kártya / másolat készítése /
4.2. CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA
ÓVODAI CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA:
A több csoportos óvodákban az intézményvezető, a helyettes és a tagóvoda vezető dönt a
gyermekek csoportba történő beosztásáról a szülő kérésének és a pedagógusok véleményének
figyelembe vételével. A gyermekek vegyes életkorú csoportokban kerülnek elhelyezésre,
melyről a beíratás után kiértesítjük a szülőket.
Óvodáinkban a nyelvi-, kommunikációs zavarokkal küzdő gyermekek logopédiai ellátása
állami fenntartás mellett biztosított.
Valamennyi óvodába járó gyermeknek lehetősége van a pedagógiai szakszolgálat nevelési
tanácsadásának igénybe vételére, ha a gyermek beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd.
A szülőnek kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, ha a
gyermekkel foglalkozó óvónők kezdeményezésére az óvoda nevelőtestülete erre javaslatot
tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy e kötelezettségének eleget tegyen.
BÖLCSŐDEI GYERMEKCSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁNAK RENDJE:
A 48 férőhelyes bölcsődében 4 gyermekcsoport alakítható ki.
A gyermekcsoportok kialakításának főbb szempontjai:
 az intézmény nagysága,
 a gyermek kora,
 a gyermek fejlettségi foka.
Csoportbeosztás kor-és fejlettségi fok szerint:
- csecsemő csoport
- kisóvodás csoport
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
20
A gyermeket, intézményi felvételének napjától, intézményi elhelyezésének végéig az
adott intézmény nyilvántartja.
4.3. A GYERMEKEK MULASZTÁSA
Ha indokolt esetben a gyermek távol marad, mulasztását igazolni kell.
A mulasztás igazolt, ha:
· a szülő előre bejelentette, hogy gyermekét nem viszi óvodába, bölcsődébe
· a gyermek beteg volt, s azt a távollét tartamát feltüntető orvosi igazolással igazolja
az óvodapedagógus, gondozónő részére történő átadással,
· a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Minden távolmaradást előre be kell jelenteni az intézmények hivatalos telefonszámain,
személyesen az óvodapedagógusnál, vagy a központi óvoda adminisztrátorának illetve a
bejárati ajtóknál elhelyezett hiányzások jelentése lapokon.
A mulasztás igazolatlan, ha a távolmaradást nem igazolják.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha
igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási foglalkozást, az óvoda
vezetője, - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
b) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, kapcsolatos,
továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
d) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
21
vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.
A hiányzás bejelentése:
Kérjük, hogy lehetőleg reggel 8.30 óráig jelezzék, ha gyermekük nem jön óvodába,
bölcsődébe, hogy a csoport és az étkeztetést igénylő is tudja, hogy számíthat- e a gyermekre.
4.4. AZ ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:
¾ a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
¾ a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt
napon,
¾ a gyermeket felvették az iskolába (6-7 évesen),
¾ a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó
napján, amelyben a 7. életévét betölti,
¾ a gyermek jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az
óvodából, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban
figyelmeztette,
¾ több havi fizetési hátralék keletkezik, s az intézmény vezetője, a tagóvoda
vezetők kétszeri írásbeli felszólítása eredménytelen (kivéve hátrányos
helyzetű gyermekek).
Az óvoda határozatban törli a nyilvántartásból azt a gyermeket, akinek ellátása a
jogszabályok szerint megszűnt.
Nem lehet az óvodai elhelyezést megszüntetni a szülő kérésére (kivéve, ha egy másik
óvodába felvételt nyert)) és igazolatlan mulasztás miatt sem, ha a gyermek betöltötte az 3.
életévét (2015.09.01-től), vagy ha gyámhatóság intézkedésére nyert felvételt, továbbá ha
hátrányos helyzetű.
Megszűnik a bölcsődei elhelyezés:
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
22
· ha az elhelyezés megszüntetését a gyermeket gondozó szülő írásban kéri,
· ha a gyermeket az óvodába felvették,
· ha a gyermek indokolatlanul, folyamatosan hat héten át a bölcsődéből távol
marad,
· ha a bölcsődei térítési díj fizetésére kötelezett a díjat írásbeli felszólítás ellenére
sem fizeti meg,
· ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota
veszélyezteti a többi gyermek egészségét, vagy állapota a bölcsődében való
további tartózkodással rosszabbodna, illetőleg a bölcsődei gondozásra
alkalmatlan.
4.5. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA
Az intézményvezető munkaidejének, nincs a gyermekekkel való neveléssel-oktatással lekötött
kötelező része. Heti munkaideje 40 óra. Az intézményvezető maga jogosult meghatározni a
munkaideje felhasználását, annak helyét.
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ TARTÓZKODÁSÁNAK TERVEZETT NAPJAI:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda H é t f ő
Mátyás Király Utcai Tagóvoda, Bölcsőde K e d d
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda S z e r d a
Molnaszecsőd, Egyházashollós, Nádalja h a v i 1 a l k a lommal péntek
Az intézményvezetőnek csoportban eltöltendő kötelező óraszáma nincs.
Az óvodavezető helyettes heti kötelező óraszáma: 24 óra, a Mátyás, Dienes tagóvoda vezetőké
heti 26 óra, a Molnaszecsődi tagóvoda vezetőé 26 óra, melyet a gyermekcsoportban, a
gyermekekkel való foglalkozással kötelesek eltölteni. /NKT 5. melléklet /
Az intézmény működése során a munkaidő napi beosztása úgy történik, hogy a reggeli és a
délutáni időszakban mindig legyen intézkedésre jogosult személy az intézményben.
/Intézményvezető, Óvodavezető helyettes, Tagintézmény vezető, Munkaközösség vezető,
közalkalmazotti elnök vagy megbízott óvónő /.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
23
AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Munkába állás
A dolgozók kötelesek munkájuk megkezdésekor, átöltözve, az eszközök elkészítésével, a
csoportban a munkát a munkarendben meghatározott időben pontosan megkezdeni.
A jelenléti ívet, minden dolgozó köteles vezetni a letöltött tényleges munkaidőnek megfelelően.
Látszódjon a túlóra és a többlet óra lecsúsztatása a jelenléti íven.
Távozás
A munkaidő letöltése után lehet átöltözni és távozni az intézményből. Az utolsó távozók
feladata az áramtalanítás, ajtók, ablakok bezárása.
A pedagógusok a gyermekekkel való foglalkozás keretében heti 32 órát töltenek az
óvodában.
326/2013 17. § (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek
neveléssel-oktatással le nem kötött részében végzendő tevékenységek:
1. foglalkozások előkészítése,
2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,
4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
5. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
6. eseti helyettesítés,
7. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
9. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
11. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
12. a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,
13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
14. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
24
15. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
16. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint
17. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el.
A gyakornok kötelező csoportban töltendő ideje: heti 26 óra.
Óvodai szakértő, óvodai szaktanácsadó heti óraszáma 25 óra.
Hiányzás
Ha a dolgozó munkáját betegség vagy más ok miatt nem tudja ellátni, köteles a távolmaradását
a munkakezdés előtt, akadályoztatása esetén még aznap az intézményvezetőnek, váltótársának
jelezni, hogy a gyermekek ne maradjanak felügyelet nélkül. Hiányzás esetén a helyettesítés
elsősorban a váltó pedagógus feladata.
Műszakcsere
Váratlan esemény kapcsán bekövetkező műszakcsere szükségességét az intézményvezető
engedélyezi. Hosszabb betegség, távollét esetén a napi feladat ellátása érdekében a dajkák 8
órától- 4 óráig vannak műszakban a többcsoportos óvodákban.
Telefonhasználat
Az intézmény telefonja elsősorban hivatalos ügyek intézésére szolgál. A hívott kollégának
átadjuk az üzenetet. A saját mobiltelefon használata a gyermekcsoportban nem megengedett.
Szabadság
Az éves szabadságot esedékességének évében kell kivenni, kivéve ha a dolgozó ezt nem tudta
megtenni pl betegség miatt.
A dolgozók éves szabadságolási tervet készítenek, melynek engedélyezését az intézményvezető
végzi.
4.6. AZ INTÉZMÉNYEK DOLGOZÓINAK MUNKARENDJE
4.6.1. AZ ALKALMAZOTTAK ÁLTALÁNOS MUNKARENDJE:
Az intézmény és tagóvodák zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét és
a munkaköri leírásokat az intézményvezető állapítja meg. Minden alkalmazottnak és a
gyermekeknek is be kell tartania a munka- és balesetvédelmi szabályokat és a házirendet.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
25
Minden dolgozó köteles munkakezdés előtt 10 perccel korábban a munkahelyén megjelenni. A
munkából való távolmaradást előzetesen be kell jelenteni, legkésőbb a munka megkezdése előtt
egy órával. Ezt követően közvetlen kolleganőt értesíteni kell a hiányzó óvodapedagógusnak.
Az óvodában és bölcsődében mindig szakszerű helyettesítést kell biztosítani. A dolgozó és
tagóvodavezető köteles a szabadság engedélyezésének kérelmét 10 munkanappal előbb
benyújtani és engedélyeztetni a megjelölt nyomtatványon. Tagóvodák dolgozóinak
engedélyezője intézményvezető, tagóvoda óvodavezetők. Az óvodákban gyermek felügyelet
nélkül nem tartózkodhat sem az épületben, sem az udvaron. A távollevők helyettesítési rendjét
úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó alkalmazott feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen
aránytalan terhelést. Biztosítani kell a feladatok szakértelemmel való ellátását. A munkaidőre a
hatályos köznevelési törvény rendelkezései alkalmazandók. Az óvodapedagógusok teljes heti
munkaideje 40 óra, mely 32 kötött munkaidőből (kivétel az órakedvezményben részesülő
óvodapedagógusok). A bölcsődében a kisgyermeknevelők teljes heti munkaideje 40 óra,
melyből kötelezően 35 órát kell a csoportban tölteni. Az óvodapedagógusok
kisgyermeknevelők heti munkarendváltásban dolgoznak. Indokolt esetben az
intézményvezető, tagóvoda vezető, bölcsődevezető engedélyével lehet munkarendet
cserélni.
4.6.2. A DOLGOZÓK MEGBÍZÁSÁNAK ELVEI:
Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások
összeállításának alapelvei:
- az intézmény zavartalan feladatellátása,
- a dolgozók egyenletes terhelése,
- rátermettség és alkalmasság,
- a szükséges szakmai felkészültség.
A megbízást az intézményvezető adhatja.
4.6.3. A DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ ETIKAI NORMÁK MEGFOGALMAZÁSA
· Az óvoda dolgozóinak kötelességeit, a jogszabályok mellett, az intézményi belső
szabályzatok határozzák meg. Az óvodapedagógusok és egyéb dolgozók kötelező
munkaidejét törvény rögzíti. Az óvodapedagógusok esetében ez a munkaidő kötelezően
előírt óraszámból és az óvoda „Pedagógiai Programjában” kötelezően előírt feladatok
ellátására, szabadon beosztható munkaidőből áll.
· A törvényes munkaidő magas színvonalú munkával való kitöltése nemcsak törvényi,
hanem erkölcsi kötelesség is. Ennek szellemében az óvodapedagógus felkészül a
foglalkozásokra és gondoskodik azok megszervezéséről.
· Az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő egész személyiségével nevel, követendő pozitív
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
26
erkölcsi mintául szolgál.
· Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, kulturáltsága, munkamorálja példa értékű.
· Kellő önismerettel, önbecsüléssel, önkritikával rendelkezik. Igényli az emberi és
szakmai megújulást. Munkájára a humanitás, a demokratikus gondolkodásmód a
jellemző.
· Az intézmény dolgozói, feladataikat a legjobb minőségben végzik, munkaköri
leírásainknak megfelelően.
· Belső igényük-munkájuk minőségének javítása, folyamatos önképzéssel feladatuk.
Szakmai fejlődésük mellett folyamatosan törekszenek önismeretük és emberismeretük
fejlesztésére.
· Az intézményben dolgozó magatartásában és megjelenésében is legyen példamutató, az
emberi kapcsolatokban segítőkész, kiegyensúlyozott és mértékletes.
· Intézmény életében a szeretetteljes emberi kapcsolatok domináljanak, mind a gyermekóvodapedagógus,
kisgyermeknevelő gyermek-gyermek, szülő- óvodapedagógus,
óvodapedagógus-óvodapedagógus, gyermek-dajka, óvodapedagógus - dajka, vezetőbeosztottak
között.
· Szakmai kapcsolatokban a valós értékek tisztelete, a fejlődés iránti fogékonyság és a
pedagógushivatás iránti elkötelezettség kell, hogy meghatározó legyen.
· A nevelőtestület kollegiális munkakapcsolatot feltételez az óvodapedagógustól, ami a
tiszteletteljes és őszinte munkatársi viszonyon alapul.
· A közös munkát segítő szakmai észrevételek áramlása alapfeltétele az
együttműködésnek, melyet a tárgyszerűség és a tolerancia kell, hogy jellemezzen.
· A nevelőtestület, nevelőközösség tagjai kölcsönösen megbecsülik, tisztelik egymást,
hatékony munkakapcsolat kialakítására törekednek. A felmerült konfliktusokat
kulturáltan, megértéssel, az okok megszűntetésével próbálják megoldani.
· Az intézmény életével kapcsolatos belső információk szolgálati titkot képeznek.
· Az intézmény belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kell
kezelni.
· Az intézményben dolgozóknak titoktartási kötelezettsége van mindazon
információkra vonatkozóan is, amelyek a gyermekek és azok hozzátartozóival
kapcsolatosak. Ezen információkat csak a gyermek érdekében tevékenykedő
személynek vagy intézménynek adhatók át, megfelelő körültekintés és felelős döntés
mellett.
· Minden óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelőnek és a pedagógiai munkát segítőknek
kötelessége az intézmény pozitív megítélésének erősítése, jó hírnevét sem tetteinkkel,
sem nyilatkozatainkkal nem csorbíthatjuk.
4.6.4. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA
A dolgozó munkával kapcsolatos tevékenységre használhatja, a rátelepített programokat nem
módosíthatja, újakat nem telepíthet rá. Az intézményből a vezető engedélye nélkül nem vihető
ki.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
27
4.6.5. A DOLGOZÓK MUNKAHELYRE BEVITT HASZNÁLATI TÁRGYAINAK
SZABÁLYOZÁSA
Mobiltelefont munkaidőben az óvodai csoportban, bölcsődei csoportban nem lehet használni.
4.6.6. INTÉZMÉNYI UTASÍTÁS KÖZÖSSÉGI OLDALAK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN
4.6.6.1. A közösségi oldalak használatának szabályai
· intézmény nevével és az intézmények gyermekcsoportjainak megnevezésével zárt
csoportot csak az intézmény alkalmazottja / óvodapedagógusa hozhat létre
· zárt csoport adminja csak az intézmény dolgozója lehet, más, az intézménnyel
munkavállalói jogviszonnyal nem rendelkező személynek nem adhat át ilyen
jogosultságot
· zárt csoport adminja, működtetője felelős a közösségi oldalon megjelenő képi és írásos
tartalmakért
· képi és írásos tartalom nem lehet ellentétes az intézményben képviselt értékekkel és
véleményekkel
· minden zárt csoport működéséről azonnal bejelentési kötelezettsége van a csoport
létrehozójának az intézményvezető és az óvodavezető helyettesek, tagóvodavezető felé
· óvodavezető helyettest, tagóvodavezetőt fel kell venni a csoport tagjának
5. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése. Az ellenőrzési tervet az intézményvezető készíti el.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:
- Az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése.
- Az eredményesség megállapítása mellett annak feltárása, hogy milyen területen
kell és szükséges erősíteni a pedagógus munkáját.
- Szervezeti illetve működési fejlesztéseket végrehajtani, korszerűsíteni, bővíteni.
- A pedagógiai program és az éves munkaterv követelményeinek megfelelően az
eredmények számon kérése.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
28
- A fegyelmezett munkavégzés.
A pedagógiai munka ellenőrzésének feladatai:
- Biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű, (jogszabályok, Országos
Alapprogram, Pedagógiai Program szerint előírt) működését.
- Segítse az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát.
- Az ellenőrzés megfelelő információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről,
melynek segítségével könnyen elkészíthető a pedagógusok értékelése.
- SWOT analízis elkészítése nyomán az intézményi erősségek, gyengeségek feltárása.
Az ellenőrzés kiterjed:
- A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére
- A munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre
- A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak gyermekekkel való foglalkozására
- Az írásbeli dokumentációra / napló, személyiséglapok/
- A pedagógus által vállalt / többlet /tevékenységek megvalósítására
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét, ütemezését.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése során figyelemmel kell lenni arra,
hogy a közoktatási törvény módszertani szabadságot biztosít a pedagógiai program keretei
között.
Az ellenőrzés fajtái: - tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint
- spontán, alkalomszerű ellenőrzés
a. problémák feltárása, megoldása érdekében
b. a napi felkészültség felmérése céljából
Az ellenőrzés módszerei:
- Foglalkozás, kötetlen idő látogatása  
- Írásos dokumentumok vizsgálata  
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
29
- Beszámoltatás írásban és szóban  
- Programok, rendezvények, szülői értekezletek
 
Az ellenőrzést végzi:
- intézményvezető
- óvodavezető helyettes
- tagóvoda vezető
- szakmai munkaközösség vezető
A tervszerű, konkrét ellenőrzési tervet mindig az éves munkaterv tartalmazza, mely a nevelői
szobában minden pedagógus előtt nyilvános.
Az intézményvezető minden pedagógus munkáját legalább évi 1 alkalommal értékeli a
nevelési év során. A bölcsődei kisgyermeknevelők szakmai ellenőrzését a kinevezett
bölcsődevezető végzi.
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel ismertetni kell. A nevelési évzáró értekezletén értékelni
kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg a tapasztalt hiányosságok
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
Az intézményi önértékelés kapcsán és a pedagógus minősítések értékelése során, mint
intézményi delegált nagy felelőssége van az ellenőrzést végzőnek a pedagógus munkájának
hiteles megítéléséhez.
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai
ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott
munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából NKT.
5.1. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS
Az Intézményvezető a belső ellenőrzés irányítója, ellenőrzési joga kiterjed az összes
alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. Az Intézményvezető, a
munkaközösség vezető ellenőrzései lefedik teljesen az intézmény működését. A vezetők
hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri leírásuk tartalmazza.
A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei:
- a hatályos jogszabályok: belső szabályzatok előírásainak betartása,  
- a vezetői utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása  
- tanügy-igazgatási, pedagógiai, módszertani, statisztikai és egyéb belső végrehajtási
utasítások megtartása,  
- határidős feladatok teljesítése,  
- az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága.  
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
30
6. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE, AZOK RÉSZÉRE,
AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL
A gyermekeket kísérő szülők ( szülői nyilatkozatban megjelölt személyek) kivételével az
óvodával, bölcsődével jogviszonyban nem álló személyek az intézményvezetőnek -
távollétében a helyettesnek – jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben.
A dajka, az óvodapedagógus, a kisgyermeknevelő a belépőt a fenti személyekhez kíséri.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel
történt előzetes egyeztetés szerint zajlik.
A bölcsődei és óvodai csoport, foglalkozások látogatását más személyek részére az
intézményvezető engedélyezi.
/Amennyiben a gyermekcsoport pedagógusa, vagy a kisgyermeknevelő egyeztet, hogy
bemutatja a munkáját pl orvos, erdész, népitáncos bemutatót tart a csoportban, ezekről is
tájékoztatni kell a vezetőt./
7. TAGINTÉZMÉNNYEL, INTÉZMÉNYEGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Tagintézményeink a Mátyás Király Utcai Tagóvoda, a Dienes Lajos Utcai Tagóvoda,a
Molnaszecsődi Tagóvoda , telephelyünk a Horvátnádaljai Tagóvoda.
Mivel a Mátyás Király Utcai Óvoda 7 csoporttal üzemel, a bölcsőde 4 csoporttal, ezért
várhatóan helyileg ott lesz a több feladat, ezért a heti 2-3 alkalmat a vezető ott tölti. A székhely
óvoda 5 csoporttal, a Dienes Lajos Utcai Tagóvoda 3 gyermekcsoporttal működik, itt heti 1-1
napot dolgozik az intézményvezető. Az 1-1 csoportos tagóvodákra havonta 1 alkalom jut. A
helyi irányításért, döntésekért / kisebb ügyek, napi feladatok/ az óvodavezető helyettes és a
tagóvoda vezetők felelnek. Beszámolási, tájékoztatási kötelességük van a vezető felé. Az
intézményvezető mindennapos kapcsolattartást tart fenn telefonon is minden intézménnyel.
A tagintézmény vezetők felelősek az óvoda takarékos gazdálkodásáért, nevelő-oktató
munka zavartalanságáért, az étkezési térítési díjak beszedéséért, karbantartási
munkálatok jelzéséért, annak megszervezéséért. Utalványozási, aláírási jogkörrel
rendelkezik.
Éves beszámolót készítenek az intézményük munkájáról.
Felelősek a Szülői Szervezettel való jó kapcsolat fenntartásáért.
A bölcsődevezető javaslatot tesz pénzügyi, munkáltatói, felújítási, karbantartási kérdésekben.
A szakmai munka irányítása, ellenőrzése teljesen az ő feladata a bölcsődében, mert
szakmailag önálló a Körmendi Bóbita Bölcsőde.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
31
Az intézmény egészét érintő kérdésekben az igazgatótanács dönt, melynek tagjai az
intézményvezető, az óvodavezető helyettes, a tagóvoda vezetők, a bölcsődevezető..
8. A VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, VEZETŐK KÖZÖTTI
FELADATMEGOSZTÁS, KAPCSOLATTARTÁS
A társulásban működő intézmény élén intézményvezető áll. Munkáját az óvodavezető helyettes
segíti helyileg. A tagóvodákban a tagóvoda vezetők. A bölcsődei munkát, a bölcsődevezető.
8.1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY VEZETŐJE
NKT.69. §
(1) A köznevelési intézmény vezetõje
a) felel az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, gazdálkodásért,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
c) dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
kollektív szerzõdés,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
d) felelõs az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
f) képviseli az intézményt.
(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje felel
a) a pedagógiai munkáért,
b) a nevelõtestület vezetéséért,
c) a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítéséért, végrehajtásuk szakszerû
megszervezéséért és ellenõrzéséért,
d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
32
f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
g) a nevelõ és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal,
szülõi szervezetekkel való megfelelõ együttmûködésért,
i) a tanuló- és gyermekbaleset megelõzéséért,
j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
8.2. A VEZETŐ HELYETTES ÉS A TAGÓVODA VEZETŐK
Magasabb vezetőknek számítanak az óvodavezető helyettes, a tagóvoda vezetők, akik pályázat
útján kerülnek kinevezésre 5 évre. Kinevezésük feltétele a pedagógus végzettség és a vezetői
szakvizsga megléte.
Feladataik:
- A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetői feladatokat.
- Feladata az óvoda szervezeti egységének erősítése.
- A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenységek
irányításában.
- Szervezi a munkabeosztásokat, helyettesítéseket.
- Ellenőrzi a technikai dolgozók munkavégzését.
- Ellenőrzi a jelenléti ívek pontos kitöltését. / 4 órák vezetése/
- Ha szükséges beszedi az étkezési térítési díjakat, vagy ellenőrzi annak megtörténtét.
- Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés és
egyeztetés után az intézményvezető meghatároz.
Részletes faladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
33
8.3. BÖLCSŐDEVEZETŐ:
- A bölcsődei szakmai munka irányítása
- A szakmai munkához tartozó dokumentumok elkészítése / helyi program, munkaterv,
beszámoló, napi nyilvántartások stb./
- A kisgyermeknevelők szakmai munkájának ellenőrzése.
- A kisgyermeknevelők továbbképzésének dokumentálása, segítése.
- Védőruha beszerzése, leltározása a bölcsődében.
- Javaslatok problémák jelzése az intézményvezető felé
Munkaköri leírása tartalmazza a részletes feladatait.
8.4. NEVELŐTESTÜLET
A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A
nevelőtestületnek tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.
NKT 70 (2) A nevelőtestület
a) a pedagógiai program elfogadásáról,
b) az SZMSZ elfogadásáról,
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról,
e) a továbbképzési program elfogadásáról,
f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
g) a házirend elfogadásáról,
(3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a
külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
Véleményt nyilváníthat beruházási, fejlesztési tervek megállapításában.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
34
A nevelőtestület kapcsolattartási formái: értekezletek, megbeszélések, email, folyamatos
információáramlás.
8.5. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG
A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre.
Tagjainak száma minimum 5 fő.
A munkaközösség élén munkaközösség vezető áll, akit a munkaközösség véleményének
kikérésével az intézményvezető nevez ki 5 évre. Munkájáért pótlékban részesül. A szakmai
munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában,
tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a
pedagógusok minősítési eljárásában. NKT 71§ (1)
Feladatai:
- Dönt a működési rendjéről, programjáról, vezetőt választ.
- Éves munkatervet készít és év végén beszámol a végzett feladatokról.
- Segíti az óvodai nevelő-oktató munkát.
- Házi bemutatók, hospitálási lehetőségek szervezése.
- Egymás munkájának figyelemmel kísérése, elemzés, értékelés.
- A tagok önképzése, továbbképzése.
- Szakmai látogatások, kirándulások megszervezése, lebonyolítása.
9. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ
HELYETTES, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ BÖLCSŐDEVEZETŐ
AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉRE A HELYETTESÍTÉS RENDJE
A vezetőnek vagy helyettesének az óvoda nyitva tartási ideje alatt az intézményben kell
tartózkodnia. Ha ez nem lehetséges a helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazott felel az
intézmény biztonságos működéséért.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője, köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy helyettesének
akadályoztatása esetén a vezetői, vezető helyettesi, tagóvoda vezetői feladatokat ellássák.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
35
A HELYETTESÍTÉS RENDJE:
DR. BATTHYÁNYNÉ
CORETH MÁRIA
ÓVODA
Intézményvezető Mindenkori helyettes Munkaközösség
vezető
MÁTYÁS KIRÁLY
UTCAI TAGÓVODA
Intézményvezető Tagóvodavezető Munkaközösség
vezető
DIENES LAJOS UTCAI
TAGÓVODA
Intézményvezető Tagóvodavezető Munkaközösség
vezető
MOLNASZECSŐD Tagóvodavezető Mindenkori váltótárs
BÖLCSŐDE Bölcsődevezető Kinevezett
kisgyermeknevelő
10. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS
Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében Szülői
Szervezetet hozhatnak létre.
A Szülői Szervezet járhat el az óvoda valamennyi szülőjének képviseletében, amelyiket az
óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint 50 %-a választott meg.
A Szülői Szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztviselőinek
megválasztásáról.
A szülői Szervezet kezdeményezheti óvodaszék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa
el a szülők képviseletét az óvodaszékben.
A szülők képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot.
A Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol több óvodát is érintő kérdésben pl. SZMSZ,
Pedagógiai Program, Házirend.
Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet
a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A szülők és pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására, egymás elvárásainak
megbeszélésére, a gyermekről történt információcsere lebonyolítására több lehetőség is nyílik:
- Családlátogatás
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
36
/ Óvodába kerülés előtt , továbbiakban szükség szerint/
- Szülői értekezlet
/ Évi 2 alkalommal kötelező, de a szülők igénye lehet több is /
- Nyílt nap
/ Vegyes csoportjainkban évente 2 alkalommal, és a beíratás előtt 2 nap/
- Fogadóóra
/ A szülőkkel közösen meghatározott időpontban , de külön kezdeményezésre
is lehet alkalmanként/, szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás
- Óvodai ünnepek
/ Pl. farsang, anyák napja, búcsúztató/
- Gyermekvédelmi intézkedések
- Napi információcsere
- Faliújságon, hirdető táblán kitett információ
- Óvodai rendezvények
/ Kirándulás, óvodabál
- A szülők képviselőinek részvétele nevelési értekezleten
- Játszóházak, ajándékkészítés
- Intézményi honlap működtetése / Bartók, Mátyás, Dienes /
A bölcsődében Szülői Fórum létrehozása, elnök választása.
Feladataik:
- Véleményezik, elfogadják a Házirendet, szakmai programot.
- Szervezik és aktivizálják a szülőket a bölcsődei programok támogatására.
- Társadalmi munka szervezésével, szponzorok keresésével segítik az intézmény
működését, tárgyi feltételek javítását.
- A felvetett szülői kérést, panaszt eljuttatják az intézményvezetőhöz.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
37
- Joguk van a fenntartóhoz fordulni, amennyiben a megadott határidőre nem történt meg
a panasz kivizsgálása, illetve nem elégedettek az intézkedéssel.
Családok támogatásának módszerei, lehetőségei:
- Családlátogatás
/ Bölcsődébe kerülés előtt, ha kell később is probléma esetén/
- Beszoktatás
/ Szülővel történő fokozatos beszoktatás 2-3 hét/
- Napi kapcsolattartás
/ Rövid napi információcsere a gyermekről/
- Egyéni beszélgetés (írásbeli, szóbeli tájékoztatás)
/ Hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös
átgondolása, szakember is közreműködhet/
- Szülőcsoportos beszélgetések
/ A csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató kérdésekről évi 3
alkalommal/
- Szülői értekezlet
/ Beszoktatás előtt, beszoktatások után, év vége felé /
- Indirekt kapcsolattartási formák
/ Honlap, hirdetőtábla, ajtón kiírások /
11. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA
- Körmend Város Önkormányzata képviselő testülete
Tájékoztatási, beszámolási kötelezettség, értekezleteken való részvétel, együttműködés
a költségvetési munkálatokban, ellátmány felvétel, utalványoztatás, szakmai kérdések
megbeszélése.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
38
- Magyar Államkincstár Vas megyei Igazgatósága
Telefonos kapcsolattartás: munkaviszony létesítés, megszüntetés, bérszámfejtés,
családi kedvezmények bonyolítása stb. ügyében. Írásos anyagok küldése pl. adópapírok,
kérelmek stb.
- Általános iskolák
Munkaterv alapján történő együttműködés, melyben rögzítésre kerülnek a látogatások
időpontjai, programok, gyermekműsorok, nyílt napokra meghívók kiosztása, az iskolába
ment gyermekek meglátogatása.
- Kulturális intézmények
Kulturális Központ által szervezett rendezvényeken való részvétel pl. színház, kiállítás,
Városi programok. A könyvtárral közös pályázatok kapcsán nagyon jó az együttműködés,
könyvtárlátogatások, foglalkozások, kirándulások.
- Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Család és
Gyermekjóléti Központ
Az intézményvezető, tagóvoda vezetők és a gyermekvédelmi felelősök tartják a
kapcsolatot.
- Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye
Nagycsoportos gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának felmérése. Logopédiai fejlesztés
a nagycsoportos és középsős gyermekek részére. SNI gyermekek beszédfejlesztése
megbizási díjért. Szükség esetén pszichológus igénybevétele.
- Szakértői Bizottságok
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
39
A Körmendi Tagintézmény által kiszűrt gyermekek esetében kéri a Bizottságot a
gyermekek további vizsgálatára, emiatt mi is kapcsolatba kerülünk velük.
Alapellátásban végzik a gyermekek fejlesztésété.
- Egészségügyi Szolgáltató
Az egészségügyi Szolgáltatóval való kapcsolattartás az intézményvezető, tagintézmény
vezető, bölcsődevezető feladata.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a dolgozóknál a Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház / Szombathely, Markusovszky u. 5. / Körmend Foglalkozás Egészségügyi
Alapellátás bonyolítja.
- Hungast Vital Kft, Atroplusz
Az intézmények gyermek étkeztetése vállalkozásban történik. Kapcsolattartás napi szinten
létszámok miatt a helyi élelmezésvezetővel. A vállalkozónak jelzések az ételek
minőségéről, mennyiségéről. Előadásra, ételbemutatóra való felkérésük.
12. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Gyermekközösséggel kapcsolatos ünnepek:
- A Gyermekek születésnapjának megünneplése.
- Ajándékkészítés pl. bölcsiseknek gyermeknapra
Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása
- Mikulás, Karácsony, Húsvét
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
40
/ Ünnepi készülődés, a Mikulás körbejárása a csoportokban, locsolkodás / / A
Molnaszecsődi óvoda gyermekeinek szereplése a falu ünnepén /
- Őszváró, Farsang, Gyermeknap
/ Vidám ünneplés szülőkkel, sok játékkal, lehetőség szerint az Őszváró és Gyermeknap
az udvaron szervezve /
- Anyák Napja
/ Csoportos, közös ünnep vagy egyéni bensőséges köszöntő /
- Nagycsoportosok búcsúztatása
/ Szülőkkel közös ünnep, lehetőség szerint az udvaron /
- Évzáró ünnepélyek, Nyílt napok
/ Tagóvodák év-végi ünneplése és elköszönés a nagyoktól /
- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről okt 23. márc 15.Nemzeti összetart. napja (jún.4)
/A Molnaszecsődi tagóvoda gyermekeinek szereplése a falu ünnepén /
- Környezetvédelemhez kapcsolódó Zöld napok, rendezvények
Népi hagyományok ápolása
- Jeles Napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése, felelevenítése.
Takarítási Világnap, Madarak és Fák Napja, Föld Napja, Víz Világnapja, Állatok Napja
Környezetvédelmi Világnap.
- Népi hagyományok: Pünkösd, Márton nap. Luca nap stb.
- Népi mesterségek bemutatása, kézműves technikákkal való ismerkedés.
Szövés, fonás, agyagozás, nemezelés, gyertyakészítés stb.
Kirándulások, megfigyelések
- Helyszíni foglalkozások meghatározott céllal.
- Évszakokhoz kapcsolódó megfigyelés, gyűjtés.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
41
- Intézményi és csoport kirándulások, környezetünk megismerése, megfigyelése
céljából. Távolabbi kirándulások szervezésénél az óvónők kötelessége a helyszín
előzetes megtekintése: /étkezési, pihenési lehetőség, WC használat /
Az éves munkaterv tartalmazza a konkrét ünnep, megemlékezés idejét, helyét, felelősét.
13. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS
RENDJE
NKT kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott
gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről,melynek keretében évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és
általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
A gyermek óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt
vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet
vagy balesetet észlel.
Az óvoda és bölcsőde működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani! / Munkavédelem,fertőtlenítés,
tisztaság stb./
Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek egészségügyi gondozását az intézményt látogató
orvos és védőnő látja el.
INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY GYERMEKORVOSA
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA DR. ABDEL HAMEED
MÁTYÁS KIRÁLY UTCAI TAGÓVODA DR. BÁRÁNY ZSUZSANNA
DIENES LAJOS UTCAI TAGÓVODA DR. ABDEL HAMEED
HORVÁTNÁDALJAI TAGÓVODA DR. ABDEL HAMEED
MOLNASZECSŐDI TAGÓVODA DR. VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ
KÖRMENDI BÓBITA BÖLCSŐDE DR. BÁRÁNY ZSUZSANNA
- Évente egyszeri belgyógyászati szűrővizsgálat
- Szükség esetén iskolaérettségi vizsgálat
- Fertőző betegségek következtében szükséges orvosi intézkedések
- Szülőknek tájékoztató előadások megtartására való felkérésük.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
42
Az óvoda feladata az évenkénti egyszeri fogorvosi és szemészeti szűrővizsgálat megszervezése.
A védőnők havonta, de ha szükséges kérésre többször is végeznek tisztasági vizsgálatokat. A
Hallásvizsgálat és a gyermekek vérnyomásmérése is az ő feladatuk.
Beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.
Az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodhat.
Beteg, lázas, 37.5 Co és ennél magasabb hőmérsékletű, antibiotikumot szedő, vagy
fertőzésre gyanús, hasmenéses, még lábadozó gyermek fogadása a többi gyermek
egészségének védelmében nem lehetséges. Ha a gyermek napközben betegszik meg,
telefonon történő értesítés után, mielőbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, orvosi
ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
Azt, hogy a gyermek újra egészséges, minden esetben orvosnak kell igazolnia.
A dolgozók évi 1 alkalommal foglalkozás egészségügyi vizsgálaton vesznek részt. Csak az
dolgozhat az intézményekben, aki megkapja az alkalmas orvosi igazolást.
Az intézményben szeszes ital fogyasztása TILOS!
Dohányzás:
Tilos a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei teljes
területén, minden épületében (udvarán is) a dohányzás!
Az óvoda és Bölcsőde konyhájába idegeneknek TILOS a belépés!
A Hungast Vital Kft és az Atroplusz által üzemeltetett konyhán a HACCP előírásait betartva
történik a munkavégzés. A bölcsődei főzőkonyha és a melegítő konyhák tisztaságáért az ott
dolgozók felelnek.
14. AZ INTÉZMÉNY VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSAI
A Gyermeknek joga hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét
pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
Alapvető követelmény a gyermekek biztonságának, testi-lelki épségének, egészségének
védelme, ezért minden, az intézmény területén tartózkodó személynek kötelessége az óvóvédő
előírások betartása, betartatása.
· Az intézményben csak olyan berendezési tárgyak, eszközök lehetnek vagy hozhatók,
amelyek megfelelnek az érvényes szabványoknak, nem veszélyeztetik mások testi épségét.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
43
· A csoportszobákban, gyermekfoglalkoztatókban idegen személy nem tartózkodhat, azokba
utcai lábbelivel a szülők sem mehetnek be.
· Az udvari játékszereket a gyermekek csak felügyelet mellett használhatják.
· Az ajtókat, kapukat mindig be kell csukni!
· Az udvarra kutyát behozni tilos!
· Az udvarra kerékpárral, gépjárművel behajtani tilos, az udvaron gépjármű – áruszállítás
kivételével – ne tartózkodjon.
· Az intézmény udvarán lévő játékeszközök felülvizsgálata 4 évenként kötelező. Az
elkorhadt, elhasználódott játékeszközök használata tilos, el kell távolítani őket!
· Ha a gyermeket baleset éri a vele foglalkozó óvodapedagógus, kisgyermeknevelő feladata
az elsősegélynyújtás. Amennyiben orvosi ellátásra van szükség, gondoskodik mentő hívásáról,
vagy ha kisebb a baj, a gyermek vizsgálatra szállításáról pl kézröntgen.
Azonnal értesíti az intézményvezetőt.
· Ha a gyermek balesetet szenved, haladéktalanul értesíteni kell az intézményvezetőt, a
tagóvoda vezetőket, a bölcsődevezetőt, a munkavédelmi megbízottat, s megtenni a szükséges
intézkedéseket – orvost, mentőt hívni, szülőt értesíteni-, s fel kell venni a jegyzőkönyvet.
Minden nevelési év kezdetén, kirándulások előtt minden gyermekbalesetet követően a
gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és a testi épségük védelmére
vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, az elvárható magatartásformát, szokásszabályrendszer
kialakítását!
Az intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi feladatainak ellátását az ATLANTISZ SÉ
Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. végzi 2015. szeptember 28-tól a velük kötött szerződés
alapján. Ők végzik a dolgozók tűzvédelmi és munkavédelmi oktatását is évente.
Az új dolgozó belépésekor történő oktatást az eddigi módon, intézményi szinten oldjuk mega
munkavédelmi felelős és a tűzvédelmi felelős végzi.
15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES
TEENDŐK
Az óvoda, bölcsőde minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt
közvetlen felettesének jelenteni! Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és a
fenntartó értesítéséről.
Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet, akadályoztatása esetén az SZMSZ –ben
szabályozott helyettesítési rend szerinti dolgozó.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
44
Az épület kiürítése a tűzriadó szerint történik, mely a tűzvédelmi Szabályzat részét képezi.
Bombariadó esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget, az intézmény fenntartóját.
A tűzriadó tervben meghatározott személyek felelősek az intézmény gyors kiürítéséért, a
gyermekek biztonságba helyezéséért.
16. REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYBEN
Óvodában, bölcsődében TILOS a reklámtevékenység!
Kivéve: - ha a reklám gyermekeknek szól
- ha az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel
mozgásfejlesztéssel függ össze
- a nevelés – oktatás folyamatához kapcsolódó könyvek ismertetője
Az intézményben a hirdető falra csak az intézményvezető, óvoda vezető helyettes, tagóvoda
vezető, bölcsődevezető engedélyével lehet kitenni bármilyen szórólapot, hirdetést stb.
17. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ
NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDJE
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban, elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazzuk.
Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles
papíralapú formában is előállítani. Az elektronikus nyomtatványt ki kell nyomtatni.
A kinyomtatást követően:
- el kell látni az intézményvezető aláírásával, bélyegzőjével,
- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást
„elektronikus nyomtatvány”
- az elektronikus és nyomtatott ( hitelesített) kiállítás, dátumát,
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
45
- irattári dokumentumként kell eltenni
A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel.
18. AZ ALÁÍRÁS RENDJE, KIADVÁNYOZÁS
Az intézmény képviseletére és aláírásra jogosult az intézményvezető.
A hivatalos aláírási mód a gépelt név felett az intézményvezető aláírása és az intézményi
körpecséttel való ellátás.
A nevelési –oktatási intézmény által kiállított íratok kiadmányozása.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 85. § (1) bekezdése szerint az intézmény által
kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell:
a) a nevelési-oktatási intézmény
aa) nevét,
ab) székhelyét,
b) az iktatószámot,
c) az ügyintéző megnevezését,
d) az ügyintézés helyét és idejét,
e) az irat aláírójának nevét, beosztását és
f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
(2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A
határozatnak a rendelkező részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia
kell
a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
46
(3) Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény
nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a
gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt,
véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény
indokolja és elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az
ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a
meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá.
(4) Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a
napja megállapítható legyen.
19. A PANASZKEZELÉS SZABÁLYAI
- Az alkalmazott vagy szülő panaszát szóban vagy írásban eljuttatja a vezetőhöz.
- A panasz jogosságának vizsgálata
- Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben a panaszos elfogadja a
megoldást, ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. Amennyiben a panasz
megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen kell értékelni a
beválást.
- Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg, akkor a vezető a fenntartó felé
jelez.
- 15 napon belül az intézmény vezetője a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a
panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére írásban is.
- Ezután a fenntartó képviselője és az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a
megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges 1 hónap időtartam után
közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást
írásban rögzítik az érintettek.
- Ha dolgozói problémával állunk szemben és nem történt megnyugtató megoldás, a panaszos
az előbbiek után munkaügyi bírósághoz fordulhat.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
47
20. NYILVÁNOSSÁG
A dokumentumok kötelező nyilvánossága: Az intézményvezető / tagóvoda-vezetők
kötelesek a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, annak érdekében, hogy az
alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a belső dokumentumokról.
A dokumentációk hivatalos helye:
Az intézményegység vezetői iroda vagy a nevelői- szoba, ahol hitelesített másolati példányt
kell elhelyezni az alábbi dokumentumokból:
- Pedagógiai program
- Bölcsőde Szakmai programja
- Öt évre szóló önértékelési program
- Önértékelési terv
- SZMSZ
- Házirend
- Éves munkaterv
- Belső szabályzatok
A dokumentumok az intézményvezető/ tagóvoda-vezetői irodában, óvodatitkári irodában
helyben elolvashatók, ahol a felmerülő kérdésekben az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak.
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
1. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat
2. sz. melléklet Munkaköri Leírás Minták
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
48
21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a
nevelőtestületek 2020. augusztus 29. hatállyal elfogadták, az intézményvezető jóváhagyta,
melyet legitimációs záradék formájában rögzítettek. Az elfogadást a nevelőtestületek jelenlévő
képviselői aláírásukkal tanúsították.
Az egyes szervezeti egységekhez tartozó Szülői Szervezetek jogukkal élve a dokumentumban
megfogalmazottakat írásban véleményezték, elfogadásra javasolták, melyet legitimációs
záradék formájában rögzítettek.
Intézményvezető jóváhagyása:
................................................
Kőházyné Fasching Anikó
Intézményvezető
Az SZMSZ a Nevelőtestületek elfogadását követően 2020/2021-as nevelései évtől lép
hatályba, 2020.09.01. időponttól.
Egyesített SZMSZ / Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
49
22. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Az intézmény OM azonosítója:
202347
Intézményvezető: Kőházyné Fasching Anikó
Ph
Legitimációs eljárás
Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:
2020. augusztus 29. hatállyal: IKT:
……………………………………….
név
Fenntartó: KÖRMEND ÉS MIKROTÉRSÉGE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
Az intézmény SZMSZ-ben foglaltak többlet terhet nem jelentenek a fenntartó számára.
Ph.
Bebes István
KÖRMEND ÉS MIKROTÉRSÉGE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS elnöke
Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma: IKT:
Ph.
.............................................................................
Intézményvezető
A dokumentum jellege: Nyilvános
Megtalálható az óvoda honlapján: http://bartokiovi.gportal.hu/ , óvodatitkári, vezetői irodákban
Hatályos: 2020.09.01. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig
Körmend, 2020. augusztus 29. 


Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
1
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
KÖRMEND, BARTÓK BÉLA U. 9.
ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT
OM AZONOSÍTÓ:
202347
Körmend, 2020. szeptember 1.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
2
Tartalom
I. FEJEZET ............................................................................................................................. 4
1. Az adatkezelés személyi hatálya: .................................................................................. 4
2. Az adatkezelési szabályzat hatálya: ......................................................................... 4
3. Az adatkezelési szabályzatban használt fogalmak: .................................................. 4
4. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt adatok: ............................. 4
II.FEJEzET ............................................................................................................................. 5
1. Illetékesség: ................................................................................................................. 5
2. A személyes adatok védelme ...................................................................................... 6
2.1. Adatkezelés: .............................................................................................................. 6
2.2. Sajátos adatkezelések: ............................................................................................... 6
3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége: ................................................................................ 8
4. Az adatkezelés minősége: ............................................................................................ 9
5. Adatbiztonság ............................................................................................................... 9
6. Az érintett jogai és érvényesítésük: .............................................................................. 9
7. Ellenőrzés ................................................................................................................... 10
III. FEJEZET ...................................................................................................................... 11
1. Közérdekű adatok nyilvánossága ............................................................................... 11
IV. FEJEZET ....................................................................................................................... 13
V. FEJEZET ....................................................................................................................... 14
VI. fejezet ............................................................................................................................ 15
VII. FEJEZET .................................................................................................................... 16
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
3
A DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
· a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
· a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.31.)
Korm. rendelet,
· a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
· a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
· a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatásban szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet,
· az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján, az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja meg.
E szabályzat célja az alapvető intézményi szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a
természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a
közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
A szabályzatot a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon
végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra is alkalmazni kell.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
4
I. FEJEZET
1. AZ ADATKEZELÉS SZEMÉLYI HATÁLYA:
Kiterjed:
 a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde, vezető és nem vezető beosztású,
nevelőmunkát ellátó közalkalmazottaira (óvodapedagógusok, nevelőmunkát
közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensek, dajkák)
 főállású egyéb közalkalmazottaira (kisgyermeknevelők, óvodatitkár, technikai
dolgozók, mosónő, karbantartó)
 az intézményben megbízási szerződéssel foglalkoztatott egyéb dolgozókra,
nyugdíjasokra.
Nem terjed ki:
 az intézményben esetenként dolgozó, más munkáltatónál foglalkoztatottakra.
2. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA:
Az intézményi szakalkalmazotti értekezlet általi véleményeztetését követően, 2020.
szeptember 1-jei hatályba lépéssel.
Érvényes visszavonásig
3. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK:
Az adatkezelési szabályzatban használt fogalmak értelmezését jelen szabályzat 1.
számú melléklete tartalmazza.
4. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT ADATOK:
A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges
adatokat az alkalmazottak és a gyerekek viszonylatában jelen szabályzat 2. számú
melléklete tartalmazza.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
5
II.FEJEZET
ADATKEZELŐK ÉS TOVÁBBÍTÓK AZ INTÉZMÉNYBEN
1. ILLETÉKESSÉG:
· Az intézmény vezetője:
- biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését,
- biztosítja a szabályozás megismerhetőségét,
- ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat,
- eljár a szabályozás megsértéséből eredő, helyben kezelhető panaszok esetén.
- Biztosítja a munka-, hatás- és felelősségi szabályozás megvalósulását és annak
ellenőrzését,
· Az intézmény helyettese, tagóvoda vezetők, bölcsődevezető:
- kezdeményezéseket tesznek a szabályozás betartásával, korrekciójával,
fejlesztésével kapcsolatban,
- előkészítik munka-, hatás-és felelősségi körükhöz tartozó területeken a külső
adattovábbítást és az intézményvezető elé terjesztik azt engedélyezésre.
· Óvodatitkár:
- személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi és adatvédelmi feladatokat,
- ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat,
- rendszeresen ellenőrzi és értékeli az intézményvezető felé a szabályozás
előírásainak megvalósulását,
- kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés erősítésére.
· Az intézmény egyéb adatkezelői (pedagógusok, kisgyermeknevelők):
- betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit,
- kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés
fejlesztését.
Az adatkezelési műveletre vonatkozó előírások betartásának jogszerűségéért az
adatkezelő felel.
Gyermekekkel kapcsolatos adatok:
Kezelők:
Vezetők, óvodai jogviszonyhoz kötötten
Pedagógusok a gyermek csoportjában (jelenlét, alapadatok, személyiségfejlesztéshez kötött adatok)
Intézményvezető statisztikai, kötelező adatszolgáltatási célhoz kötötten, (KIR) térítési, gondozási
díjkedvezmények jogosultságának megállapításához (bölcsődevezető, óvodatitkár),
Különleges gondozás igénybe vételéhez kötötten (vezetők, vezetői ellenjegyzéssel pedagógusok),
Óvodai szakvélemény (intézményvezető, óvodatitkár, óvodapedagógus)
Adattovábbítók:
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
6
· intézményvezető
· KIR-ben a vezető által kiosztott adatrögzítői jogosultság szerint,
· SZMSZ-ben meghatározott hatáskörben az óvodavezető helyettes, tagóvoda vezetők,
bölcsődevezető
Az alkalmazottakkal kapcsolatos adatok:
Kezelők:
 a munkáltatói jogkört gyakorló az intézményvezető
 bér-és munkaügyi nyilvántartás kezelőjeként az intézményvezető
 KIR-ben az intézményvezető, a helyettes, a tagóvoda vezetők.
Adattovábbítók:
az intézményvezető, (kizárólagos aláírási, hitelesítési jogosultsággal, kivéve: lsd. SZMSZ).
2. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
2.1. ADATKEZELÉS:
· Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul,
- azt törvény elrendeli (kötelező adatkezelés),
- azt törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, helyi
önkormányzati rendelet elrendeli.
· Különleges adat akkor kezelhető, ha
- az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
- nemzetbiztonság, bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli,
- egyéb esetben azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
· Törvény közérdekből ¾ az adatok körének kifejezett megjelölésével ¾ elrendelheti
a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
· A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait, ¾ ha
törvény kivételt nem tesz ¾ az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a
közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
· Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és
feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az
adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet
határozza meg.
2.2. SAJÁTOS ADATKEZELÉSEK:
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
7
· Személyi nyilvántartás:
- A személyi nyilvántartás a közalkalmazotti jogviszonyra, munkaviszonyra vonatkozó
tények dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a
köznevelési törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a munka
törvénykönyve, s a végrehajtásukra kiadott kormány vagy miniszteri rendeletek
képezik.
- A személyi nyilvántartások adata az intézmény minden dolgozójának jogviszonyával
kapcsolatos tények megállapítására, a besorolás követelményeinek megállapítására és
igazolására, az alkalmazási feltételek igazolására és statisztikai adatszolgáltatásra
használhatók fel.
- A szabályzat 2. számú mellékletében felsorolt alkalmazotti adatok, valamint az
ugyanitt a gyermekekkel kapcsolatban felsorolt adatok a személyes adatok védelmére
vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók a fenntartónak, a
kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági
szolgálatnak.
- A köznevelési intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a
foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és
teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban,
nemzetbiztonsági okokból a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások
kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti.
- A gyermekekkel kapcsolatos adatok körét a köznevelési törvény szerinti jelen
szabályzat 2. számú melléklete részletezi.
- A nevelési intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához
szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a
jogosult személye és a kedvezményre jogosultsága.
- A pedagógust, a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, a gyermekekkel kapcsolatos
adatok nyilvántartásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, családjával kapcsolatos minden olyan
tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed
ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő
megbeszélésére. A gyermek szülőjével minden, a gyermekével kapcsolatos
összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek
testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott az intézmény vezetője
útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek- más vagy saját magatartása miatt- súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben az esetben az adattovábbításhoz az
érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult
beleegyezése nem szükséges.
- -- A nyilvántartás adatait az érintettek (kiskorú gyermek esetén törvényes
képviselője) szolgálhatják. Az elsődleges adatfelvétel a jogviszonyok
(közalkalmazotti, munkaviszony, óvodai jogviszony) keletkezésekor történik.
- A nyilvántartások kezelése vegyes rendszerben, számítógépen, elektronikus
felületen (KIR) és manuális módszerrel történik. Az adatok biztonságáról, az
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
8
érintettek magánszférájának védelméről az adatkezelők kötelesek gondoskodni. Az
adatokat védeni kell különösen a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
- A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
- a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
- d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
- e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön
- Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
- A bér- és munkaügyi nyilvántartás kezelője az intézményvezető.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és ¾ meghatalmazás keretei
között ¾ az általa jelen szabályzatban és az SZMSZ-ben meghatározott vezetők vagy
ügyviteli dolgozó jogosult
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE:
· Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet.
· Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
· Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni.
· Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás kötelező vagy
önkéntes. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt is.
· Az érintetett tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik
fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik
azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből eredő továbbítással
vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
· A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra
alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.
· A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok – ha törvény
eltérően nem rendelkezik – csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok
statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
9
4. AZ ADATKEZELÉS MINŐSÉGE:
· A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
- felvételük és kezelésük törvényes és tisztességes,
- pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek,
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.
· Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása
tilos.
5. ADATBIZTONSÁG
· Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi
információs önrendelkezési jogról törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre jutásához szükségesek.
· Az adatbiztonsági szabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni minden típusú tárolt és feldolgozott személyes adat biztonsága érdekében.
· A számítógépen tárolt személyes adatok biztonsága érdekében különösen az alábbi
intézkedéseket kell foganatosítani:
- a számítógépet, gépeket jelszó védelemmel kell ellátni az illetéktelen hozzáférés
kizárására,
- biztonsági mentéseket kell végezni, külön adathordozóra, amelyet tűzbiztos
fémkazettában kell őrizni (bér- és munkaügyi nyilvántartás, személyi
nyilvántartás).
- az adatokat és az adatbázisokat vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott
helyiségben kell elhelyezni,
- a mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg
kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez
illetéktelen személy hozzáférjen.
· A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket
kell foganatosítani:
- az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz helyiségben kell elhelyezni,
- a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintéző férhet
hozzá. A személyzeti, bér- és munkaügyi iratokat lemezszekrényben kell őrizni,
- az iratok archiválását évente egyszer el kell végezni.
6. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK:
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
10
· Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve- a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését.
· A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
· A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett- jogszabályi
hivatkozással kéri.
· A törlési kötelezettség- jogellenes adatkezelés kivételével – nem vonatkozik azon
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó
jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
· Az érintettek jogairól és érvényesítésükről a 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-ai
rendelkeznek.
7. ELLENŐRZÉS
· Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat
rendelkezéseinek betartását, az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői
folyamatosan ellenőrzik.
· Az intézményvezető és az óvodatitkár az irat- és adatkezeléssel kapcsolatos
szabályzatok, jegyzőkönyvek és nyilvántartás áttekintésével gondoskodnak az
adatkezelés törvényes rendjének megtartásáról, ellenőrzik az adatbiztonsági
rendszabályok és intézkedések megtartását.
· Különösen súlyos törvénysértés esetén, az adatkezelés törvényes rendjének hiánya
esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető, illetve a szabályszegőt a törvénysértés
megszüntetésére fel kell szólítani.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
11
III. FEJEZET
1. KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA
· Intézményünk állami és települési önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv feladatkörébe tartozó ügyekben, így
különösen az állami, önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami
és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására, a köznevelési
tevékenység ellátásával kapcsolatban jogszabályban meghatározott esetekben, köteles
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
· Intézményünknek rendszeresen közzé- vagy más módon hozzáférhetővé kell tennie a
tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, így különösen a
- hatáskörére, illetékességére,
- szervezeti felépítésére,
- szakmai tevékenységére,
- a szakmai munka eredményességére kiterjedő értékelésére,
- a működésére vonatkozó szabályzatokat, dokumentumokat,
- a gazdálkodásra vonatkozó adatokat.
- A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista (KIR-ben) tartalmazza:
- a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
- b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett
osztályok, csoportok számát,
- c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét,
továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a
fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is,
- d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal
kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek
nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításait,
- e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv
alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjait,
- f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
- g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai
programot tartalmazza.
Az óvodai közzétételi lista a fent meghatározottakon kívül tartalmazza
az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,
a pedagógiai asszisztensek számát, végzettségüket, dajkák számát, a dajkák
iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
12
egyes csoportokban a gyermekek létszámát.
E hatáskörben eljáró személyek neve, beosztása, munkaköre ¾ ha a törvény
másképp nem rendelkezik ¾ bárki számára hozzáférhető nyilvános adat.
A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is meghatározhatja.
· Intézményünknek lehetővé kell tenni, hogy a kezelésünkben lévő közérdekű adatot
bárki megismerhesse.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
13
IV. FEJEZET
· Jogérvényesítési lehetőségek
A jogérvényesítés lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság
előtt lehet gyakorolni, valamint kérhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnökének segítsége is (dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22., postacím:
1387 Bp. Pf. 40.)
· Adatvédelmi nyilvántartás
Nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely
- az adatkezelővel közalkalmazotti-, munkaviszonyban, megbízási szerződésben,
óvodai jogviszonyban, ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza,
- az érintett szociális, anyagi támogatását célzó és nyilvántartó adatait tartalmazza,
- a hatósági, az ügyészségi, és bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás
lefolytatásával kapcsolatos személyes adatait tartalmazza,
- a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz,
- az adatkezelőtől levéltári kezelésbe kerül át,
- a természetes személy saját célját szolgálja.
Az adatkezelések időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
14
V. FEJEZET
A minőségi elvárások teljesülésének mérése, eltérés esetén szükséges módosítások
Indikátorok:
· a szabályozás jogharmonizációja,
· szabálykövetés.
Ellenőrzés, értékelés:
· folyamatos önellenőrzés,
· szituációkhoz kötött célellenőrzések (beiratkozás, napi nyilvántartások, jogviszony
megszűnések, alkalmazások, felmérések, stb.)
· vezetői ellenőrzésekhez kapcsolódó ellenőrzések,
· éves ellenőrzések,
· fenntartói, hatósági ellenőrzések.
Módosítások:
· jogszabályi változások,
· a szabályozás elégtelensége,
· a szabálykövetés rendszeres, vagy súlyos megsértése,
· szabályismeret felszínessége,
· partnerek megalapozott kezdeményezése.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
15
VI. FEJEZET
A GDPR 37. cikk szerint az intézményben adatvédelmi tisztviselő kijelölése szükséges.
2020. augusztus 31.-től Bognárné Peszeszér Lívia óvodapedagógus, a Mátyás
Király Utcai Tagóvoda tagóvoda-vezetője.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai GDPR 39 cikk.
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy
tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b) ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök
kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és
képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint
nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;
d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes
konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint
adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
(2) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára
is tekintettel végzi.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
16
VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde adatkezelési szabályzatát a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43. §-sának (1) bekezdése szerint hatályba
lépése előtt a Szülői Szervezet véleményezésre megkapta 2020. augusztus 24-én.
Az adatkezelési szabályzatot és mellékleteit az intézmény alkalmazotti értekezlete
megismerte, véleményezte. Hatályba lépése 2020. szeptember 1.
Az adatkezelési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.
Az adatvédelmi szabályzatot kapják:
· az intézmény vezetője
· irattár
· tagóvodák vezetői
· bölcsődevezető
· SZMSZ-hez csatolt mellékletként bárki számára hozzáférhető módon a jogszabályban
meghatározottak.
Kőházyné Fasching Anikó
Intézményvezető
Körmend, 2020. augusztus 24.
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
17
1. számú melléklet
AZ ADATKEZELÉSEI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT
FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
18
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
19
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
20
2. számú melléklet
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN NYILVÁNTARTOTT ÉS
KEZELT ADATOK
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
21
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
A köznevelési intézmény a gyermek alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok,
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek oktatási azonosító száma.
Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével
egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás
keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi,
foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
tekintetében az adatkezelő a hivatal.
A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,
o aki óvodai jogviszonyban áll,
o akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
o akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
o akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
o akit óraadóként foglalkoztatnak.
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.
A tanulói nyilvántartás a gyermek
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e,
jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l)49 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
22
o) nevelésének, oktatásának helyét,
q) tanulmányai várható befejezésének idejét
tartalmazza.
Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott:
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét,
a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség,
a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása,
valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás
céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok körét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
és végrehajtási rendeletei határozzák meg. E körben kizárólag olyan adat kérhető, mely az
alkalmazott besorolásához, juttatásainak megállapításához és továbbításához, egyéb, a
munkavégzésével kapcsolatos rendelkezések megállapításához szükségesek.
Az intézmények honlapjának kezelése, tartalma:
Honlap címek: www.bartokiovi.gportal.hu
www.matyasovi.hu
www.dienesovi.kormend.hu
Kizárólagos kezelője: intézményvezető, óvodavezető hely, tagóvoda vezető, óvodatitkár
Tartalma: 1. jogszabályban meghatározottak szerint az intézményi alapdokumentumok,
tájékoztatók,
2. vezetők neve, elérhetőségeik,
3. intézményi telephelyek és elérhetőségeik,
4. intézményi programok, rendezvények, események.
5. közzétételi lista
6. Képgaléria
Adatkezelési szabályzat – Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmend
23
A személyiségi jogok védelme érdekében az érintettek hozzájárulása nélkül semmilyen
információ (képi vagy szöveges), személyazonosításra alkalmas módon a honlapon nem
tehető közzé. A szülők beleegyező nyilatkozatát be kell kérni minden év elején, hogy
gyermekeik szerepelhessenek a feltett képeken. 


Egyesített Pedagógiai Program 2020.
1.
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
KÖRMEND, BARTÓK BÉLA U. 9.
OM AZONOSÍTÓ:
202347
PEDAGÓGIAI PROGRAM
Központi óvoda: Dr. Batthyányné Coreth Mária
Óvoda és Bölcsőde
9900 Körmend, Bartók utca 9.
Tagóvodák:
Mátyás Király Utcai Tagóvodája
Dienes Lajos Utcai Tagóvodája
Molnaszecsődi Tagóvodája
Horvátnádaljai Tagóvodája
Készítette: A Székhelyintézmény és tagóvodái nevelőtestületei
Elfogadás dátuma: 2020. szeptember 1. Érvényesség: 5 év
Érvénybelépés dátuma: 2020. szeptember 1.
Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2025. szeptember 1.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
2.
„Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél
a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője.”
Klebelsberg Kunó
NÉVADÓNKRÓL:
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA TERÉZIÁRÓL
Coreth Mária Terézia Bécsben született, majd házasságot kötött Dr. Batthyány-Strattmann László
herceg - orvossal, azt követően Köpcsénybe költöztek. Gyermekeik ott születtek, majd csak később,
1920-ban költöztek Körmendre. Coreth Mária 14 gyermeket hozott a világra, ezek közül 3-an korán
meghaltak. Köpcsényben óvodát hozott létre, hogy az I. világháborúban egyedül hagyott, dolgozni
kényszerült asszonyok gyermekeinek segítségére lehessen. Ő maga foglalkozott a gyerekekkel.
Munkássága, gyermekszeretete, gyermekközpontúsága, humánuma példaértékű. Férje Dr. Batthyány-
Strattmann László szemorvos, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá 2003. március 23-án, mint a
szegények áldozatos szemorvosát. Óvodánk 1990-ben vette fel Batthyányné Coreth Mária nevét, s
viseli büszkén azóta is, méltó szellemiséggel.
„ Gyermekeket nevelni, látni hogyan nő, és válik ember belőle...
Nincs alkotás a világon, melynek öröme ehhez hasonlítható.”
Benjamin Spock
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
3.
BEVEZETÉS
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei nevében szeretettel
köszöntöm az Egyesített Pedagógiai Programunk oldalain. Nagy múlttal rendelkező névadónk
munkásságának, értékeinek bemutatásával, az Ő méltó utódjaivá kívánunk válni, bízom abban, hogy a
mindennapjainkba való betekintéssel majd ez fogalmazódik meg önként az Önök gondolataiban.
A Pedagógiai Programunk oldalain - a törvényi szabályozók függvényében- bemutatjuk óvodánk
szakmai elhivatottságát, hitvallását, kiemelt feladatát, gyermekek nevelését célzó elképzeléseit,
néphagyományőrzését, mindennapjait, programjait, ünnepeit. Múltját és jelenét. Feladatainkat úgy
fogalmazzuk meg, hogy jó érzés töltse el Önöket, ha gyermekük neveléséhez optimális intézményeket
keresnek.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai mindennapok törvényi szabályozója.
Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül.
Intézményünk saját, nevelőtestületünk által megfogalmazott Pedagógiai Programmal rendelkezik,
melyet egységesen alkalmazunk oly módon, hogy a helyi sajátosságok mégis megmaradnak.
Valamennyi tagintézményünk, telephelyünk megőrizte sajátos arculatát, pedagógiai sokszínűségét.
Gyermek- személy – és tevékenység központú nevelésben hiszünk, ahol egészséges arányban jelenik
meg az egyén és a közösség. Intézményünk befogadó, előítélettől mentes, tevékenységekben gazdag,
játékközpontú óvoda. Hiszünk a szeretetteljes nevelésben, az érzelmi intelligencia fontosságában, abban,
hogy sok teendőnk van a hátránycsökkentésben, a felzárkóztatásban, az integrációban, a
tehetségfejlesztésben, és az erkölcsi nevelésben.
Szeretettel, szeretetben nevelünk.
Korszerű eszközökkel, módszerekkel valósítjuk meg az értelmi fejlesztést és anyanyelvi nevelést.
Minőségi feltételekkel, egyedi rendezvényekkel segítjük az egészséges életmód, a testi fejlődés, a
környezettudatos magatartás kialakulását. Hiszünk a prevencióban. A gyermek első és legfontosabb
tevékenységének a játékot tartjuk, mely örömforrás, ugyanakkor sajátosan céltudatos tevékenység.
Sokszínű feltételt teremtünk, hogy minél több lehetősége legyen a hozzánk járó gyermekeknek az
elmélyült, gazdag tartalommal bíró játékra. A tevékenységben megvalósuló tanulást komolyan vesszük.
A gyermekek maguk építik fel a világról alkotott elképzelésüket, megtapasztalják, átélik az
eseményeket. A felnőttnek leggyakrabban segítő/támogató és nem irányító szerepe van, a saját élményű
tanulás örömére épít. Mindehhez a képzett, módszertanban gazdag nevelőtestületünk ad értéket.
Összetartó, hivatásszerető, gyönyörűen éneklő, értékes, színes, különleges nevelőtestület a miénk.
Pár gondolatnyi bevezetőt követően arra kérem Önt, bátran bízza ránk gyermeke nevelését, mi mindent
megteszünk érte!
Tisztelettel:
Kőházyné Fasching Anikó
Intézményvezető
Körmend, 2020. szeptember 1-én
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
4.
T A R T A L OMJ E G Y Z É K
BEVEZETÉS .......................................................................................................................................... 3
1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT ......................................................................................................... 5
2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA ........................................................................................................... 6
3. ÓVODÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE .................................................................................. 11
4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ELVEI ................................................................................. 12
5. GYERMEKKÉPÜNK ..................................................................................................................... 12
5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA ................................................................................................ 14
6. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ...................................................................................... 17
7. ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI ..................................................................................... 19
8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEKELVEI .............................................................. 39
9. ÓVODAI ÉLETÜNK MEGSZERVEZÉSE ................................................................................. 50
10. ÓVODAI ÉLETÜNK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
FELADATAI ........................................................................................................................................ 57
11. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC .............................................................. 66
12. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA ............................................................... 70
13. MOZGÁS ...................................................................................................................................... 75
14. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE .................................................................. 80
15. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK................................................................................. 86
16. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS ................................................... 88
17. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK ...... 92
18. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK SPECIÁLIS
FEJLESZTŐPROGRAMJA ................................................................................................................ 95
19. AZ ÓVODÁBA LÉPÉSFEL TÉTELEI ...................................................................................... 99
20. AZ ÓVODA ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK .................................................... 100
21. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE .................................................. 100
22. MÉRÉSI LEHETŐSÉGEINK ÉS FELADATAINK ............................................................... 102
23. PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, KIDOLGOZÁSÁNAK,
MŰKÖDÉSÉNEK, EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSE. .......................................................... 103
24. A PROGRAM BEVÁLÁS VIZSGÁLATÁNAK RENDSZERE ............................................ 107
25. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK ................................................................................... 108
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ........................................................................................................... 109
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
5.
1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT
A Dr. BatthyánynéCoreth Mária Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményeinek vezetője és
dolgozói meleg szeretettel, személyes törődéssel, érzelmi biztonságot nyújtva, családias,
barátságos környezetben várjuk a hozzánk érkező 2,5 - 3 éves kortól a gyermekeket.
Lehetővé tesszük, hogy kedvükre és eleget játszhassanak, mozoghassanak, játékosan
tanulhassanak, alakuljanak társas kapcsolataik. Kialakítjuk az egészséges életmód szokásait,
elősegítjük, hogy testi, értelmi és érzelmi téren önmagukhoz képest valamennyien
maximálisan fejlődjenek.
Munkánk alappillére, a gyermekek jogainak tiszteletben tartása az egyenlő hozzáférés
biztosításával, a „Minden gyermek más” inkluzív elv mentén épülő cél és feladat-rendszer:
- egészséges, biztonságos környezetet alakítunk kiszámukra
- emberi méltóságukat tiszteletben tartjuk, védjük őket a fizikai és lelki erőszakkalszemben
- képességeiknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben részesítjükőket
- nem veszélyeztethetik saját és társaik egészségét és testiépségét
- a rászorulókat ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésbenrészesítjük
Kiemelt nevelési területeink segítségével arra törekszünk, hogy anyanyelvünkön helyesen
beszélő, harmonikus mozgású, természeti és társadalmi környezetünket védő, szerető,
kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak.
Vállaljuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekekről való fokozott
gondoskodással, a különbözőség elfogadásával egyenlő esélyeket próbálunkbiztosítani.
Hagyományaink ápolásával, valamint új közös programok szervezésével alakítjuk óvodáink
egyéni arculatát, egyben megalapozzuk sokoldalúságát.
A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Tiszteletben tartjuk a család
jogát, miszerint a gyermek a családé. Az óvodai nevelés kiegészítő, hátránycsökkentő
szerepet tölt be a gyermek fejlődésében. Gyermekük fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a
szülőket.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
6.
Partnerközpontú szemléletünk biztosítja, hogy a társadalomba jól illeszkedő, kölcsönösségen
alapuló, a mai kor kihívásainak megfelelő intézményt működtessünk.
Célunk: hogy a nálunk eltöltött 3-4 év alatt minden óvodásunk jól érezze magát, a szülők pedig
elégedettek legyenek gyermekeik fejlődésével, nevelőmunkánk színvonalával.
Az óvodánk feladatának tekinti esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének
erősítését.
Ennek érdekében fontosnak tartja:
· a nevelőtestület átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt támogató és komplex
(kiemelten pedagógiai) fejlesztési programokba való bekapcsolódását,
· helyi, területi és regionális ágazatközi együttműködések kialakítását, működtetését, fenntartását
a kitűzött célok elérése érdekében,
· az óvoda befogadó nevelését erősítő, deszegregációs célú fejlesztése érdekében
oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének kidolgozását,a minőségi nevelés nyújtásához
szükséges komplex fejlesztést, valamint a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett
csoportok tanulási sikerességének elősegítését, az egyenlő esélyek megteremtését.
2. ÓVODÁNKBEMUTATÁSA
2.1. KÖZPONTI ÓVODA / DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA
ÓVODA
Intézményünk Vas megyében, Körmend városában, Bartók Béla lakótelepen épült 1977-ben,
a város harmadik óvodájaként.
A központi óvoda külsőségekben is nagyon szép, újszerűségére jellemző, hogy ilyen építmény
ezen kívül csak egy található az országban (skandináv terv alapján). Az épület méhsejt alakú,
sarkos megoldásaival a kisgyermek érzelemvilágához közelít, így alakítva ki egy-egy meghitt
játszó részt a nyugodt játékhoz. A helyi önkormányzat képviselőtestületének határozata
alapján 2003. szeptember 1-től intézményünk a Dienes Lajos Tagóvodával bővült.
2016-ban öt gyermekcsoport működik az intézményben. Nagyméretű füves udvarral és
tornateremmel is rendelkezünk, ahol nagyon sok mozgásfejlesztő eszköz került elhelyezésre.
2018 nyarán több udvari mozgásfejlesztő játék is ki lett cserélve az önkormányzati pályázat
segítségével.
2016. szeptember 1.-től az összevont intézményrendszer székhelye.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
7.
2.2. MÁTYÁS KIRÁLY UTCAI TAGÓVODÁJA
A központi intézmény Körmend város legnagyobb óvodája. Egy régi 1905.-ben készült
épületből és egy 1970-ben épült „újabb” részből áll, melyet összeépítettek a városi
bölcsődével.
Az épületet infrastrukturális pályázatok segítségével, önkormányzati önrésszel kiegészítve
felújították 2009-2012.-ig
Az óvoda közvetlen környezetében családi házak vannak, de a közelben található egy
lakótelep, így gyermekeink zöme a panellakásokból kerül az óvodába. 2016-ban 8
gyermekcsoport működik benne, melyek vegyes összetételűek. A születésszám a körzetben
csökkenést mutat. 2018/2019-es tanévben a kevés gyermeklétszám miatt csak 7
gyermekcsoport működik.
Az óvoda környékén nincs játszótér, így udvaraink és tornaszobánk, mozgókuckónk még
fontosabb szerepet tölt be a gyermekek mozgásfejlesztésében.
A bölcsődei egység 2007. július 1.- től tartozik az intézményhez, szakmai önállósággal.
A bölcsőde hivatalos neve 2016. szeptember 1.-től:
Dr. BatthyánynéCoreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde
A bölcsőde feladata a 20 hetes csecsemők ellátásától 3 éves korig a kisgyermekek gondozása
– nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével. 2016-ban 48 férőhelyes a bölcsőde, a gyermekek 4
csoportban kerültek elhelyezésre. A 2018/2019-es tanévben az alacsony gyermeklétszám
miatt 3 csoportban szerveződtek a gyerekek, majd a következő évtől kezdődően ismét 4
csoportban várjuk a gyermekeket.
2.3. DIENES LAJOS UTCAI TAGÓVODÁJA
A Dienes Lajos Utcai Tagóvoda a város legrégebbi óvodája, mely több mint száz éve épült.
Dienes Lajos az Őrség híres ügyvédje, korán elhunyt gyermeke emlékére, végrendeletében
kisdedóvónak hagyta a városra, amely 1900-ban nyitotta meg kapuit. Az épület műemlék
jellegű, mely a régi stílus hagyományát és az új harmonikus kapcsolódását mutatja. Az épületet
felújították a 2015-2016-os tanévben (ablakcserék, külső szigetelés, színezés). 2016-ban 3
gyermekcsoport működik az óvodában. A pincében tornaterem került kialakításra.
2018 nyarán tetőjavítást, napelemek falrakását valósították meg. Az udvart teljes egészében
felújították, új játékok kerültek elhelyezésre. A pincében lévő tornaterem is megújult az
önkormányzati pályázat segítségével.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
8.
2.4. MOLNASZECSŐDI TAGÓVODÁJA
A Molnaszecsődi Tagóvoda 2007. szeptember 1.-től tartozott a Mátyás Király Utcai Óvodához,
jelenleg a Molnaszecsődi, Magyarszecsődi, (a Szarvaskendi Óvoda megszűnése miatt) a
Szarvaskendi, Nagymizdói és Döröskei gyermekek nevelését – oktatását végzik.
Egy vegyes csoport üzemel.
Nagyméretű udvarral és egy külön teremmel is rendelkeznek, mely, ha kell tornateremként, ha
kell logopédiai szobaként, hol rendezvények színhelyéül szolgál. A helyi igények kielégítése
céljából gyakran szerepelnek gyermekműsorral a település rendezvényein.
A szülők és a helyi önkormányzatok segítségével új mozgásfejlesztő játékok kerültek
elhelyezésre az udvaron 2017-ben.
2.5. HORVÁTNÁDALJAI TAGÓVODÁJA
Falusi környezetben egy szintes épület alsó részén működik, 1980.-tól van itt óvoda. Az
épületet 2005.-ben átépítették.
Horvátnádalja közigazgatásilag Körmendhez tartozó kb. 500 lelkes település. Csendes, nyugodt
a környék, az óvodának saját udvara és tornaterme is van. A gyermeklétszám jelenleg
minimális csökkenést mutat. Jelenleg 1 vegyes csoport üzemel. 2018 nyarán az épület terasza
megújult, térkővel lett borítva és kerítés került a szélére. Az udvarra új homokozó került és
használt mozgásfejlesztő játékok a Dienes Lajos Utcai Tagóvodából.
2.6. KÖRMENDI BÓBITA BÖLCSŐDE
1973. december 3.-án adták át Körmend II. számú Bölcsődéjét, melynek építését a helyi gyárak
és több munkahely is támogatott. Akkoriban a város második bölcsődéjeként üzemelt. A
dolgozói létszám kezdetben 18 fő volt a 40 férőhelyes gyermekintézményben. 1996. január 1-
től a Hunyadi úti bölcsődét bezárták, ekkor a 40 férőhelyre 58-60 gyermek jutott.
Ekkor a bölcsőde szakmailag teljesen önálló volt, mely Helyi nevelési – gondozási program
alapján működött, a dolgozói létszám 13 fő volt. 2014-ben az intézmény neve Körmendi
Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsődére változott. A bölcsődei férőhely számát 2015-ben 48
főre emelték. 2016-ban az intézmény-összevonás nyomán Körmendi Bóbita Bölcsőde nevet
kapta. 2018-ban a lecsökkent gyermeklétszám hatására megmaradt a 48 férőhelye a
bölcsődének, de a gyermekek elhelyezését a társulás 3 gyermekcsoportban határozta meg. Az
ismételt megemelkedett igények figyelembe vételével 2019. szeptember 1-vel ismét 4
csoportban, 48 férőhellyel várja a kisgyermekeket. 2016. szeptember 1.-én a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás összevonta egy vezetés alá a Körmendi Óvodákat, és a
bölcsődét, melynek székhelye a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde lett.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
9.
2.7. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS FENNTARTÓIK
2.7.1. NEVE,SZÉKHELYE:
DR. BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
AZ INTÉZMÉNY OM SZÁMA: 202347
SZÉKHELY:
DR.BATTHYÁNYNÉ CORETH MÁRIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
9900 Körmend, Bartók Béla u. 9. Tel: 06 94/ 594-313
TAGÓVODÁI:
1. Dr. Batthyánné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvodája
9900 Körmend, Mátyás Király u. 18. Tel: 06 94/ 594-278
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvodája
9900 Körmend, Dienes Lajos u. 1. Tel: 06 94/ 410-147
3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvodája
9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 45. Tel: 06 94/ 422-308
TELEPHELYEI:
1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodája
9900 Körmend, Nádaljai u. 19. Tel: 06 94/ 410-413
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde
9900 Körmend, Arany János u. 31. Tel: 06 94/ 412-478
Honlap címek: www.bartokiovi.gportal.hu ; www.matyasovi.hu ; www. dienesovi.kormend.hu
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
10.
ALAPÍTÁSRA, ÁTALAKÍTÁSRA, MEGSZÜNTETÉSRE JOGOSULT SZERV:
KÖRMEND ÉS MIKROTÉRSÉGE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
2.7.2. FENNTARTÓK: KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (GESZTOR)
Magyarszecsőd Község Önkormányzata
Molnaszecsőd Község Önkormányzata
Magyarnádalja Község Önkormányzata
Pinkamindszent Község Önkormányzata
Vasalja Község Önkormányzata
Szarvaskendi Község Önkormányzata
Nagymizdó község Önkormányzata
Döröske Község Önkormányzata
Döbörhegy Község Önkormányzata
Katafa Község Önkormányzata
2.7.3. AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS NEVE:
KÖRMEND ÉS MIKROTÉRSÉGE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
9900 KÖRMEND, SZABADSÁG TÉR 7.
Óvodáinkban nemzetiségi gyermekek nincsenek, az etnikum nagy százalékban nem kimutatható.
Sajnos egyre több gondot okoz a családokban a munkanélküliség, a túlhajszoltság, rohanás,
válás. Minden esetben a gyermek kerül hátrányba, főleg érzelmileg, de előfordul, hogy anyagi
okok veszélyeztetik óvodába járását.
Egyre több magatartászavaros, hiperaktív, gyenge beszédfejlettségű, SNI, autista gyermek kerül
óvodánkba, akiket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk fejleszteni, felzárkóztatni.
A szülők óvodánk közvetlen partnerei, ezért minden évben a helyzetelemzés elvégzése során
felméréseket készítünk velük is, felmérjük igényeiket, óvodánkkal szembeni elvárásaikat.
Intézményeinkben a gyermekétkeztetés vállalkozásban történik. A bölcsődét kivéve a
tagóvodákban is csak melegítőkonyha üzemel. A Központi óvoda és bölcsőde, valamint a
Nádaljai úti óvodába a HungastVital Kft. látja el az étkeztetést.
A Molnaszecsődi Tagóvodába az Atroplusz Kft. biztosítja az ételt. Az egészséges táplálkozás
érdekében igyekszünk minél több zöldséget, gyümölcsöt adni óvodásainknak – ebben a szülők
nagyszerű partnereink, hiszen állandóan hozzák a csoportokba az almát, narancsot, mindenféle
gyümölcsöt.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
3. ÓVODÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
11.
VEZETI
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
12.
4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ELVEI
Mottó:
„Ha a gyermekek hitelesen élnek, Megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.”
/Dorothy Law Holtz/
5. GYERMEKKÉPÜNK
Az óvodáskor a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ami a gyermekek
testi, lelki szükségleteinek kielégítése során, talán a kisgyermekkor legérdekesebb, legizgalmasabb
időszaka, mely meghatározó lesz későbbi életükre.
A tiszta gyermeki lélek ártatlansága sok emberi értéket hordoz magában.
Rajtunk múlik, az odafigyelésünkön, hogy a jó tulajdonságok felszínre kerüljenek és maradandó értékké
váljanak.
Fontos, hogy gyermekeink érezzék: biztonságban vannak, számíthatnak ránk, szeretet, megértés veszi
őket körül. Szeretetben és szeretettel nevelünk.
Az örömteli együttlét, felszabadult játék, széppé varázsolják az óvodai éveket. Óvodásaink sokáig
őrizzék őszinte mosolyukat, szeretettel forduljanak társaik és a felnőttek felé. Legyenek derűsek,
kreatívak, tudjanak élni szabadságukkal, legyen felelősségérzetük.
Önként és örömmel vegyenek részt az óvodai tevékenységekben.
Kíváncsiságukat kielégítve szerezzenek minél több ismeretet az őket körülvevő világról, óvják és védjék
a környezetüket.
Legyenek kiegyensúlyozottak, szeressék a mozgást, egészségük a test és a lélek harmóniáját tükrözze.
Óvodánk derűs esztétikus, kellemes légköre, a naponta megélt kisebb örömök, az ünnepek, a boldogság
érzése, a szeretet, a ragaszkodás igénye soha nem veszíthetik el varázsukat. Nap, mint nap újra kell
érezni, megélni, hiszen a „gyermekboldogság olyan, mint a reggeli harmat, felszívódik, ha elmúlt a
reggel”.
A gondoskodás, a mosoly – mely a lélek zenéje – segíti az érzelmi közelség kialakítását óvodásainkkal,
értelmük megnyílik és könnyebben fejleszthető.
Arra törekszünk, hogy az érzelmi biztonság burkában biztosítsuk az egészséges személyiség fejlődését,
kapjon hangsúlyt a lelki gondozás és szocializáció. Az élmények feldolgozását támogató környezetben
felnövő gyermek maga is elfogadóvá, befogadóvá válik.
Nevelőtestületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekeink – személyiségük,
szabadságuk, jogaik figyelembevételével – óvodánkban jól érezzék magukat, egészséges, jó mozgású,
értelmes érzelmileg stabil, tettre kész, jó közösségi emberekké váljanak, akik képesek lesznek meglátni
és megérteni az őket körülvevő szépet és jót, vigyáznak a természeti és társadalmi értékeinkre, érthetően,
választékosan fejezik ki magukat, és alapvető ismereteik birtokában képessé válnak az iskolai
tanulmányok megkezdésére.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
13.
Fő törekvésünk, hogy a gyermekek társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során elsajátítsák az
együttélés szokásait, megtanuljanak figyelni, alkalmazkodni, együtt érezni egymással, miközben
tolerálják egymás másságát. Azon dolgozunk, hogy e feladat sikerességéhez szükséges feltételeket
folyamatosan javítsuk, a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását
követő, célzott és személyre szabott beavatkozások megvalósításával.
Céljaink eléréséhez szükségünk van partnereink támogatására, ezért a helyi köznevelési intézmények
hálózatos kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítésére, tovább építésére, helyi, területi és
regionális ágazatközi együttműködések fejlesztésére törekszünk.
Hisszük, csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket annak érdekében, hogy
biztosan eligazodjanak majd a világban. Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs
törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.
Céljaink eléréséhez szükségünk van partnereink támogatására, ezért a helyi köznevelési intézmények
hálózatos kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítésére, tovább építésére, helyi, területi és
regionális ágazatközi együttműködések fejlesztésére törekszünk.
Hisszük, csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket annak érdekében, hogy
biztosan eligazodjanak majd a világban. Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs
törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.
A pedagógiai programunk részeként egészségfejlesztési program keretében a gyermekeinket
személyiségük sokoldalú fejlesztésével, egészséges életmódra való nevelésével, korszerű ismeretek és a
környezettudatos szemlélet közvetítésével, versenyképes tudást nyújtva felkészítsük az eredményes
további tanulmányokra.
Egyén a közösségben: Célunk, hogy hagyományainkra, tapasztalatinkra és az óvodánk pedagógiai
programjára építve - kialakítsuk és fejlesszük gyermekeinkben az örök emberi erkölcsi értékeket:
az egyén tiszteletét, a humánus gondolkodást, a közösség iránti felelősségvállalást, az empátiát, a
toleranciát és mindazokat az alapvető képességeket, melyek a békés úton való konfliktusrendezést, a
békés egymás mellett élést segítik.
Célunk, hogy fejlődjön a gyermekek felelősségérzete önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük,
nemzetünk és hazánk iránt.
A nevelőközösség pedagógiáját meghatározó tanulási környezet bemutatása:
Olyan támogató tanulási környezetet alakítunk ki, amelyben minden feltétel adott ahhoz, a gyermekek
tanulási képességeik optimálisan fejlődhessenek.
Célunk, hogy gyermekeink tanulási kompetenciáit egyéni képességeinek megfelelő fejlesztésével
megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás igényét és képességét. A fenntartható fejlődésre
irányuló környezeti nevelésünk során is az élethosszig történő tanulás elvét és gyakorlatát érvényesítjük.
Az egész életen át tartó tanulásra való alkalmasság számos tanulási helyzet és kihívás iránti szükséglet és
indítékok korai megalapozását jelenti, az óvoda preventív funkcióját megerősíti. Az információs
társadalom digitális állampolgárját célzó, valamint az IKT-eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat
biztosító szemléletet előtérbe helyező nevelés-oktatás megvalósítására törekszünk, az életkori
sajátosságokat megerősítése mellett. A tanulásban, neveltségben lemaradó gyermekeknél a lemaradás,
lemorzsolódás okait azonosítjuk, egyéni fejlődési tervet biztosítunk, eredményeinket mérjük és
értékeljük. Munkánkban az e pedagógiai programban meghatározott módszerek mentén az
óvodapedagógusok változatos, egyénre szabott módszerekkel végzik nevelőmunkájukat.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
14.
Együtt a családokkal:
A pedagógusoktól elvárás, hogy ismerjék azokat a kihívásokat, szerepelvárásokat, amelyekkel
napjainkban a kisgyermekes szülők szembesülnek. Ezek figyelembevételével előítélet mentes, elfogadó
attitűddel, nyitott, partneri kommunikációra képesen alakítsák a szülőkkel való kapcsolatukat,
támogassák őket gyermekeik nevelésében, a szülői szerepben való helytállásukban, segítsék elő,
bátorítsák a családok bevonódását az intézmény életébe. A gyermekek eredményes fejlesztése érdekében
a családot rendszerként értelmezzük, építünk a szülők bevonására, aktív részvételére. Támogató
környezetet nyújtunk a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, a szülői rezíliencia
fejlesztéséhez, valamint a segítő szolgáltatások igénybe vételéhez.
Együtt az iskolával:
Intézményünkben fokozott figyelmet szánunk az iskolai élethez szükséges alap képességek
megerősítésére, figyelembe véve az egyéni eltéréseket és fejlődési potenciálokat. Az óvoda és az
iskolák vezetőinek kölcsönös megállapodása alapján „beiskolázási programsorozatot” szervezünk,
amelynek során a gyermekeknek, a szülőknek és az óvodapedagógusoknak is lehetőségük nyílik
betekinteni az iskolában folyó nevelői, oktatói munkába, emellett alkalom kínálkozik a tanító
személyének megismerésére is. Iskolakezdést megelőzőz rendszeres tevékenységeink az alábbiakban
foglalhatók össze:
óvodapedagógusok látogatása az iskolában; korábbi nagycsoportosok beilleszkedésének megtekintése
októberben az átvezető időszak tapasztalatainak megbeszélése (az óvónők és a tanítók körében)
folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolával;
Az iskola kérésére folyamatos információk továbbítása a családok felé.
5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA
Óvodai nevelésünk célja, az intézményünkbe felvett, 2,5 - 3 éves kortól legfeljebb a
tankötelezettség kezdetéig a gyermekek sokoldalú és harmonikus személyiségfejlesztése az egyéni
és életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükséges gyermeki
személyiségvonások fejlődését és a környezettudatos magatartás kialakulását. Óvodánk kiegészíti a
családi nevelést és vele együttműködve szolgálja a gyermek optimális fejlődését.
„ A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás
erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az
egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a
mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.” NKT.1 § (2).
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
15.
5.1. NEVELŐMUNKÁNK KIEMELT TERÜLETEI
5.1.1. ANYANYELVI NEVELÉS
Egyre növekszik gyermekeink között a beszédzavarral küszködők részaránya.
Kiemelt feladatként kezeljük az anyanyelvi nevelést, egyrészt az előbb említettek miatt,
másrészt az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is egyik fontos feladatként jelöli meg.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
A nyelvi lemaradás kompenzálását a legkorszerűbb pedagógiai eszközök alkalmazásával, egyéni
fejlesztéssel, szükség esetén speciális szakember bevonásával végezzük. /logopédus /.
5.1.2. MOZGÁSFEJLESZTÉS
Óvodásaink testi, egészségi állapotának romlása, az állóképesség csökkenése általános
jelenség. A kedvezőtlen környezeti hatások, beszűkült mozgástér, játszóterek sportolási
lehetőségek hiánya gyermekeink többségét sújtják.
Óvodánkba járó gyermekek nagy részének kevés lehetősége van a mozgásra, ezért az
életkori sajátosságokból (mozgási dominancia) adódóan a gyermekek egész napi
tevékenységébe szervesen illesztjük a mozgást. Ezt a környezeti és tárgyi feltételeink
kihasználásával, óvodapedagógusaink szakirányú továbbképzésével, tárgyi eszközök
bővítésével érjük el.
Tornatermük és udvaraink lehetőségeinek maximális kihasználásával, kirándulások
szervezésével, mozgásfejlesztő, AYRES terápiás eszköztárunk folyamatos bővítésével
biztosítjuk a mindennapos fejlesztőtevékenységet.
5.1.3. KÖRNYEZETMEGISMERÉSÉRE NEVELÉS
Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek sokoldalú élményeket és tapasztalatokat
szerezhessenek természeti és társadalmi környezetükről. Természeti környezetünk megóvása
mindannyiunk érdeke. A természetszerető ember személyiségjegyeinek kialakítását már
óvodáskorban el kell kezdeni.
Az egészségtelen életmód, a környezet szennyezése óvodásainkat is érintő negatív hatások.
A környezettel való ismerkedés során a természet szeretetére, megóvására neveljük
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
16.
óvodásainkat. Megőrizzük helyi hagyományainkat, lehetőség szerint néphagyományainkat
pl. Kiszézés, Lucázás locsolkodás stb. Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőföld, az itt élő
emberek megismertetésére,tiszteletére.
5.1.4. HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK KOMPENZÁCIÓJA
A családok növekvő mértékű szociális veszélyeztetettsége és az egzisztenciális gondok
következtében kialakult család funkció zavarai, hátrányosan befolyásolják a kisgyermek
testi és érzelmi fejlődését.
Nagyon fontos feladatunk: a szociális hátrányokkal küzdő, a fejlődésben gátolt gyermekek
felzárkóztatása, egészséges személyiségfejlesztése.
A rászoruló gyermekeknek egyéni törődést, a családoknak erkölcsi, érzelmi, ha szükséges
anyagi támogatást biztosítunk. / nevelési segély igénylése, étkezési hozzájárulás,
ruhagyűjtés stb. / Ennek következtében óvodánk gyermekvédelmi munkája kiemelt
jelentőségű. Szakemberek segítségét is igénybe vesszük (Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai
Szakszolgálat, Gyámügyi Hivatal)
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
17.
6. ÓVODAI NEVELÉSÜNKALAPELVEI
6.1. ÁLTALÁNOS ELVEINK
Az óvodáskorú gyermekek életkorukból adódóan kiszolgáltatottak, a felnőttek
segítségére szorulnak. Kötelességünk emberi méltóságuk tiszteletben tartása, jogaik
érvényesítése, szükségleteik kielégítése.
Az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek,
értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését.
Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatása, az emberi jogok és a
gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartására kell irányulnia oly módos, hogy minden
gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben.
A gyermek önálló személyiség, ami önmagában érték, melyet elfogadás, szeretet
ésmegbecsülés bizalomövez.
Az óvodai érzelmi biztonság megteremtése a felnőttkori sikeresség megalapozója.
Az óvodapedagógus, mint modell, állandó minta legyen az egyes gyermekek, valamint a
családi nevelés számára.
A gyermeknek joga van az életkorának és egyéni fejlettségének, képességének megfelelő
tevékenységek végzéséhez, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékhoz.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, az óvoda a családi nevelés
kiegészítője.
Biztosítani kell a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nyelvi nevelését,
számukra a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok / migráns / gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az integráció lehetőségét.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
18.
Az akadályozott beszédfejlődésű gyermekek és az enyhe fokban sérült sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztése együtt – integráltan – történik.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő
hozzáférést.
6.2. HELYI ADOTTSÁGOKBÓL ÉS IGÉNYEKBŐL FAKADÓ ELVEINK
Kiemelt feladatnak tekintjük az akadályozott beszédfejlődésű, beszédzavarral küszködő
gyermekek miatt az anyanyelvi nevelést, a mindennapos mesélést, verselést, beszélő köröket.
A gyermekek testi, egészségi állapotának romlása, az állóképesség csökkenése miatt
nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapos mozgásra, mozgásfejlesztésre.
A magatartászavaros, hiperaktív, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek
fejlesztésére használjuk AYRES eszközeinket, fejlesztő játékainkat.
A környezet megismerésére nevelés, az ismeret és tapasztalatszerzés átszövi óvodánk
mindennapjait. A gyermekeinket érintő káros környezeti hatások kiküszöbölése és
természeti értékeink megóvása érdekében fokozott figyelmet szentelünk a
környezetvédelemnek.
Számunkra nagyon fontos a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítése, erkölcsi, anyagi
támogatása.
Amennyiben szükséges igénybe vesszük a Gyermekjóléti Szolgálat, a Pedagógiai
Szakszolgálat, és a Gyámügyi Hivatal segítségét.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel a fejlesztés jellegét a probléma mértéke határozza meg.
A sérült kisgyermek harmonikus személyiség fejlődését, az eredményeit, erényeit, sikeres
próbálkozásait értékelő, másságát elfogadó környezet segíti.
Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is általános célkitűzésének
megvalósítására törekszik. A fejlesztés hatására a sérülés arányában náluk is ki kell alakulnia
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
19.
az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együtt
működésnek, ennek érdekében a napirend során mindig annyi segítséget kapjon a gyermek,
hogy önállóan tudjon cselekedni.
Néhány gyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet,
melynek felismerése, gondozása kiemelt feladatot jelent.
Az értelmileg lassabban fejlődő és akadályozott beszédfejlődésű gyermek
neveléséhez, korrekciójához speciális segédeszközök, módszerek szakemberek
segítsége szükséges. Gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus.
Az idősebbek tiszteletére, megbecsülésére, udvariasságra neveljük a gyerekeket
Viselkedésünkkel, nevelési elveinkkel, modell értékűek igyekszünk lenni, a gyermek és a család
számára.
7. ÓVODAI NEVELÉSÜNKFELADATAI
7.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
7.1.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁNAK CÉLJA:
- Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a
gyermektesti fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.
- A helyes életritmus kialakítása.
- A gyermekek testi és lelki egészségének védelme.
- A testi, lelki szükségletek és mozgásigény kielégítése.
- A testápolás, étkezés, öltözködés, betegségmegelőzés szokásainak alakítása.
- Az egészséges fejlődéshez szükséges biztonságos környezet kialakítása és megőrzése.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
20.
7.1.2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁNAK TERÜLETEI, FELADATAI:
- A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
- A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
- A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése.
- A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása,megőrzése.
- Higiénés szabályok betartása / evés előtt kézmosás, saját pohár stb./
- Környezeti ártalmak kiküszöbölése / megfelelő páratartalom, keverőfejes csapok,
energiatakarékos égők stb/.
- Közösségbe kerülés előtt és betegség után orvosi igazolás.
- Gyermekbalesetek megelőzése / maguk és társaik megóvására neveljük őket, hibaforrások
megszüntetése/.
- Levegő, víz, napfény együttes hatása az edzés. / Nyáron 11-15 óra között nem lehetnek a
napon, télen -10 fokig ki kell menni levegőzni !/
- Az egészséges életmód, testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír- tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása.
- A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása.
- A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos
magatartásmegalapozása.
- Megfelelő szakemberek bevonásával- szülővel, az óvodapedagógussal együttműködvespeciális
gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
7.1.3. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
- Teremtsen egészséges és biztonságos környezetet a gyermekek fejlődéséhez, alakítson
ki a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szabályokat.
- Alakítson ki nyugodt, derűs légkört az óvoda helyiségeiben és az udvaron egyaránt a
gyermek fejlődéséhez.
- Segítse elő és támogassa a gyermek önállósodási törekvéseit.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
21.
- Biztosítson elegendő időt a gondozási tevékenységekre.
- Alakítson ki egységes szokásrendszert, készítse el a csoport napirendjét, fordítson
figyelmet ennek következetes betartatására.
- Keltse fel a gyermekek igényét az ápoltságra, gondozottságra, környezetük
rendjének megőrzésére, a környezettudatos magatartásmegalapozására.
- Biztosítson megfelelő mennyiségű folyadékot a nap során a gyermekek részére.
- Alakítsa ki a kulturált étkezés szokásait. / Terítés naposok, evőeszközök helyes használata stb/
- Étkezésnél vegye figyelembe a gyermekek eltérő étvágyát, tempóját, ösztönözze őket új
ételek megízlelésére.
- Fejlődésük és jó közérzetük érdekében az óvónő ismerje meg az egyes gyermekek étkezési
szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, esetleges ellenérzését bizonyos ételekkel szemben.
Nagy tapintattal segítse, szoktassa őket a kívánt táplálkozási elvárásokhoz. Szorosan
működjön együtt a családdal.
- Az egészség védelme, edzése érdekében a lehetőségekhez mérten sokat tartózkodjon
csoportjával a frisslevegőn.
- Hívja fel a szülők figyelmét a réteges öltözködésfontosságára.
- Szervezze meg a folyamatos reggeli és uzsonnafeltételeit.
- Teremtse meg a mindennapos mozgás és levegőzés lehetőségét.
- Az óvodapedagógus mesével, énekkel altasson, s figyeljen fel a zaklatott, nyugtalan
gyermekekre. Alvási szokásaikat az óvodapedagógus tartsa tiszteletben. Kényelmes ágyakon
feküdjenek, csend és nyugalom vegye körülőket.
- Vegye észre a gyermekek állapotában bekövetkezett változásokat, szükség esetén értesítse a
gyermek szüleit. / hányás, hasmenés, kiütések stb./
- Segítse elő a gyermekek testi képességeinek fejlődését.
- Szervezze meg a fogmosást, a fogmosás technikájának mindennapos gyakoroltatását.
- Az egészséges életmód alakítása során is vegye figyelembe az anyanyelvi nevelésfontosságát.
- „Egészségnevelési hetek” elnevezésű projektet dolgozott ki aközponti óvoda nevelőtestülete,
melyet évente valósítanak meg a családok aktívbevonásával.
A projekt célja: A családokkal együttműködő, szeretetteljes, óvodáskor sajátosságainak
megfelelő gyermeknevelés, a gyermek testi – lelki egészségének védelmére.
A gyermekek szervezete legyen egészséges, ellenálló és alkalmazkodó képes, mozgásuk legyen
összerendezett.
Érzékszerveik fejlettsége tegye őket képessé a differenciált érzékelésre.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
22.
- A projekt feladatai:
A gyerekek képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy rendelkezzenek önmaguk
számára és a közösségi együttéléshez szükséges kulturált egészségügyi szokásokkal.
Mozgásigény kielégítése, edzettség, állóképesség fokozása. Kapcsolattartás az
egészségügyben dolgozó munkatársakkal (védőnő, egészségfejlesztők) Egészséges
táplálkozás megvalósítása érdekében, figyelemfelhívó jelleggel, évszakonként gyümölcs és
zöldségnapokat, heteket szervezünk.
- Alapozza meg a környezettudatos magatartás kialakítását. Pl. ne szemeteljenek, óvják a fákat.
7.1.3.1. Az óvodapedagógus feladatai a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermek kompenzációja terén:
- Fokozott érzelmi törődést biztosítson a rászorulók részére.
- Figyeljen fel a gyermek gondozatlanságára, munkatársai segítségével oldja megtisztálkodásukat.
- Védje meg a gyermeket a társak esetleges gúnyos megnyilatkozásaitól.
- Törekedjen az érintett családok támogatására, segítse az óvodai gyermekvédelmi
felelős munkáját.
- Vegye észre a testi fejlődésben megrekedt, visszamaradt gyermek állapotát./ túl kicsi,alultáplált/
- Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával intézkedjen a mielőbbi korrekcióról.
7.1.4. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Napirend határozza meg a gyermek mindennapos tevékenységeinek szokásrendszerét.
- A táplálkozás, mely a gyermek háromszori óvodai étkeztetésének kulturált
lebonyolítását,az evőeszközök helyes használatának elsajátítását, az egészséges
táplálkozást foglalja magába.
- Az öltözködést, melyet mindig a hőmérsékleti viszonyoknak és az adott
tevékenységeknek megfelelően végez.
- A mozgás, mint a gyermek mindennapos tevékenysége bárhol is
végzi:csoportszobában, tornateremben,udvaron.
- Az ebéd utáni pihenés, alvás az óvodáskorú gyermek életkori szükséglete.
- A test edzése, a levegő, víz, napfény hatásainak kihasználása évszakonként más és
más lehetőséget nyújt a gyermekszámára.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
23.
7.1.5. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN
- Önállóan végzik a tisztálkodással kapcsolatos teendőket.
- A testápoláshoz szükséges eszközöket rendben tartják.
- Rendeltetésszerűen használják a papír zsebkendőt.
- Önállóak az önkiszolgálás terén. / étkezés, öltözködés, toalett használat/
- Épületbe lépéskor használják a lábtörlőt.
- Helyesen használják az evőeszközöket, kulturáltan viselkednek az étkezőasztalnál.
- Betartják az öltözködés helyes sorrendjét.
- Ügyelnek holmijuk rendjére.
- Cipőfűzőjüket megkötik.
- Szívesen mozog a szabadban évszaktól függetlenül.
- Figyelnek saját személyük és környezetük gondozottságára.
- Nem szemetelnek az udvaron, védik a fákat, virágokat stb.
- Ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat.
- Kommunikál társaival a közös tevékenységek során.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
24.
7.1.6. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSIPROGRAM
CÉL:
Az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi – lelki
jólétet, egészséget, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, rendszerűen működő
egészségfejlesztő tevékenységekben.
Olyan folyamat, melynek eredményeképpen a pedagógusok az óvodában végzett tevékenységet, a PPot,
a szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét az intézmény életében úgy befolyásolják,
hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.
7.1.6.1. A program tartalma:
a. egészséges táplálkozás
b. mindennapos testnevelés,testmozgás
c. testi és lelki egészségfejlesztése, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
d. a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
e. a baleset megelőzés és elsősegélynyújtás
f. a személyi, és a környezeti higiéne
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
25.
„ A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait
koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi
pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.” 20/2012
(VIII.31) EMMI rend. 128.§ (5)
Egészséges táplálkozás
Cél Feladat módszer
Az élettani szükségleteknek
megfelelő minőségű,
tápértékű étkezés biztosítása.
A nyersanyag kiszabati
útmutató szerinti
étkeztetés megoldása
vállalkozásban
HungastVital, Atroplusz Kft-k
Adagok mérésének
ellenőrzése. Kóstolás, kóstoló
füzet vezetése
A táplálkozás egészségügyi
ajánlás betartása
Megfelelő mennyiségű
tejadag, napi 2 adag zöldség,
gyümölcs,
kevesebb zsír, só, cukor
Étlapok
elemzése.
Változatosság
Egészséges ételek, ízek
megismertetése.
Minél több zöldség, hal,
saláták
stb.
Szülőknek előadás,
ételbemutató, kóstolás.
Folyadékpótlás A napi megfelelő
vízmennyiség
biztosítása
Óvónői felelősség, dajkai
feladat, naponta többször is.
Mindennapos mozgás,
testmozgás
Cél Feladat Módszer
Szabad játék során kötetlen,
spontán természetes mozgások.
Testi képességek fejlesztése:
erő, ügyesség, gyorsaság,
állóképesség.
Mozgásos játéklehetőségek
biztosítása a
csoportszobában, udvaron.
Mozgás Heti 3-szori alkalom
biztosítása a tervezett
mozgásfejlesztésre. Tudatos
nagymozgások, finommotorika,
egyensúlyérzék
fejlesztés, a tér mozgásos
megismerése.
Csoportnaplóban
megtervezett testnevelés
foglalkozások a szabadban,
tornaszobában, és a
„mozgó kuckóban „.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
26.
Mindennapos mozgás Frissítő, minden izomcsoportot
megmozgató mozgás,
lehetőség szerint a szabadban,
vagy nyitott ablaknál.
Csoportnaplóban
tervezett, ellenőrizhető
Közös mozgások
szülőkkel, más
csoportokkal
Lehetőség szerint a
szabadban végzett
versenyjátékok, ügyességi,
gyorsasági feladatok
stb.
Gyermeknap,
játszóház szülőkkel.
Kirándulások
mozgással
egybekötve.
Differenciált
mozgástevékenység
Jelenleg óvodán kívül
végzett speciális mozgások
gyakorlása. Óvodán belül
végzett tevékenység
Suli foci, úszás,
Szivacs kézilabda,
birkózás Gyermektánc,
Ovi-foci,
Testi, lelki, mentális egészség
fejlesztése
Cél Feladat Módszer
A kiegyensúlyozott pszichés
fejlődés elősegítése
A megfelelő fizikai
erőnlét, állóképesség
kialakítása.
Érzelmi stabilitás, értelmi
képességek fejlesztése.
Szülőknek előadás tartása,
szakember meghívása.
Gyermekeknek az ő
szintjükön néhány gondolat
felvilágosításként. Én sem
teszem „ pedagógus minta”
Testi lelki egészség fejlesztése
A megfelelő fizikai
erőnlét, állóképesség
kialakítása.
Érzelmi stabilitás,
értelmi képességek
fejlesztése.
Napi rendszeres testmozgás.
Közös élmények,
tapasztalatok gyűjtése.
Játékos tanulás.
Mentális egészség „mint a jólét
állapotának megvalósítása.
Közösségért végzett
tevékenységek fontossága.
A stresszel való
megküzdés.
Naposi munka – pozitív
jelzés. Esetmegbeszélések.
Meseelemzés / Mi a jó? /
Egészségnevelési nap
Közös óvodai mozgás,
játék. Egészséges
táplálkozás.
Közös futás, zenére torna
Gyümölcssaláták
készítése,védőnő
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
27.
bevonása.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
28.
A bántalmazás és az óvodai
erőszak megelőzése
Cél Feladat Módszer
A pozitív viselkedési
formák megerősítése
A gyermekek harmonikus
személyiségfejlődését
elősegítő helyes, egymást
segítő magatartás erősítése.
Dicséret.
A segítő, társaival
együttműködő magatartás
kiemelése többször is a
társak előtt.
Az agresszív
magatartás elítélése.
A társaira és önmagára is
veszélyes gyermeki
magatartás
megakadályozása.
Családlátogatás az érintett
gyermekeknél.
Nevelőtestületi
értekezlet.
Esetmegbeszélés
pszichológussal.
Balesetmegelőzés
elsősegélynyújtás
Cél Feladat Módszer
Az óvoda óvó, védő előírásai. A dolgozók
figyelmének felhívása a
munkavédelmi
szabályok betartására.
Munkavédelmi
Szabályzat készítése
Atlantisz Sé KFT.
Évi 1 alkalommal oktatás.
Ne történjen baleset! Balesetmentes környezet
kialakítása. Szabványos udvari
játékok beszerzése.
Udvari játékok
felülvizsgálata. 4 évente.
Három havi,évenkénti
szemle, hibák kijavítása
karbantartó segítségével.
Felügyelet a
gyermekek
védelméért.
Óvodánkban nyitástól zárásig
óvodapedagógus felügyel a
gyermekekre.
Munkaidő nyilvántartás.
Balesetek esetén fontos
az elsősegélynyújtás.
Baleset esetén el kell látni
a sérültet, orvost kell
hívni, értesíteni kell a
vezetőt. A balesetet
nyilván kell tartani.
Ismételt munkavédelmi
oktatás. Munkabaleseti
jegyzőkönyv felvétele.
Gyermekek figyelmének
felhívása.
Elsősegélynyújtás gyakorlása.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
29.
7.2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT
KÖZÖSSÉGINEVELÉS
7.2.1. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS CÉLJA:
- A közösségi együttélés szabályainak megalapozása.
- A különbözőségek elfogadására nevelés.
- Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, fejlesztése.
- A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszonykialakítása.
- Az emberi és társadalmi környezetben található szépre és jóra való figyelemfelhívás és ezek
megbecsülésére, tiszteletére nevelés.
- Esélyteremtés a más országból érkezett gyermekek számára.
- Esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek esetében.
Személyi, környezeti higiéné
Cél Feladat Módszer
Egyéni higiénés szabályok
betartása
Kézmosás fontosságára
nevelés. Saját eszközök
használata: pohár,
evőeszköz, tornafelszerelés,
fogmosó eszközök stb. ezek
tisztasága.
Saját fésű használata
Meglétük ellenőrzése. Törülköző
hetente, ágynemű,
tornafelszerelés 2 hetente
hazaadva kimosásra.
Környezeti higiéniára
nevelés
Az óvoda tisztasága, az
udvar rendezettsége,
szellőztetés stb.
A technikai személyzet munkájának
ellenőrzése.
A gyermekek bevonása a
szemétszedésbe, levélgyűjtésbe stb.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
30.
7.2.2. AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS FELADATAI:
- Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.
a. A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék.
b. Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodaalkalmazottak közötti
kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltésjellemezze.
c. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának
alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek.
d. Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
- A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl. az együttérzés, a segítőkészség, az
önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének,
kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.
- Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb
és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a
természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
- A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az
óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
7.2.3. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Segítse elő a gyermekek zökkenőmentes óvodai beszoktatását, biztosítson szeretetteljes légkört.
- Közvetítsen pozitív emberi értékeket, kedvező érzelmi hatásokat a gyermekek felé.
- Teremtsen csoportjában barátságos, esztétikuskörnyezetet.
- Az élet, az élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelje a gyermekeket.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
31.
- Alakítsa ki a közösségi élet szokásait, alapozza meg a viselkedésre vonatkozó illemszabályokat.
- Segítse a társas kapcsolatok alakulását.
- Segítse a gyermekeket az önálló vélemény-nyilvánítás kialakításában, a kritikaelfogadásában.
- Szervezze meg a csoport ünnepeit, melyek jelentősen szolgálják a közösséggé formálódást.
- Alakítson ki stabil szokás és szabályrendszert, állandó értékrendet, melynek során
vegye figyelembe a gyermekek eltérő fejlődési ütemét.
- Mindenkor a gyermekek pozitív tulajdonságait helyezze előtérbe, bánásmódja
legyen udvarias, jó modorú, toleráns, viselkedése minta a gyermekek számára.
- Legyen következetes a kialakított viselkedési szokások és szabályok betartásával.
- Segítse a gyermekek szocializációját, tegyen lehetővé minél több közös élményre
épülő,közös tevékenységet.
- Az óvoda valamennyi dolgozójának kommunikációja, bánásmódja viselkedése
nyújtson utánozható modellt.
- Segítse szociális érzékenységük, én – tudatuk fejlődését.
- A konfliktushelyzetek békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására ösztönözzön.
- A személyiségjegyek alakítása során segítse elő erkölcsi tulajdonságaik fejlődését, a
gyermekek jellemének alakítását. Pl. önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség,
együttérzés stb.
- Irányítsa rá a gyermekek figyelmét a jóra, a szépre.
- Alakítsa ki azokat a képességeket a gyermekekben, hogy tudjanak különbséget tenni a
legfőbb érték, a jó (igaz), valamint a rossz között.
- Inkluzív szemlélettel nevelje a gyermekeket a különbözőségelfogadására.
- Segítse a más országból érkező gyermekek beilleszkedését.
- Tegye lehetővé a szülők betekintését az óvoda életébe, szervezzen velük közös programokat.
- A hagyományok, ünnepek lebonyolításánál figyeljen arra, hogy a műsor a gyermekek
életkori sajátosságainak megfelelő legyen. Differenciáljon a gyermekek életkori, egyéni és
eltérő fejlődési üteme szerint.
- Tervezése során vegyen ötleteket a kompetencia alapú óvodai nevelés tématervjavaslataiból.
- - A Dienes Lajos Utcai Tagóvoda, a család témahét megvalósításával az érzelmi nevelés
hangsúlyozását tűzte ki célul.
A témahét célja: Az adventi ünnepkörön belül a család szerepe, érzelmi összetartó ereje.
Bővüljön a gyermekek ismeretei a családról, az otthon fogalmáról, a családhoz tartozás
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
32.
fontosságáról. Az anyanyelvi, érzelmi, erkölcsi nevelés fejlesztése a családi ünnepek
megbeszélésével, az összetartozás élményének erősítésével, pozitív érzelmek alakításával.
A témahét feladatai: a gyermekek találják meg a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény
és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A játéktevékenységek sokszínűsége, a cselekvéses
tapasztalás a képességek egyéni fejlesztését teszi lehetővé. Olyan új technikákkal, dramatikus
játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket, amit eddig még nem végeztünk. Az adventi
időszakban sok alkalom nyílik meghitt beszélgetésre, az innovatív módszerek alkalmazása
közben közösségi összetartozási képességüket is alakítjuk.
7.2.3.1. Az óvodapedagógus feladatai a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek
kompenzációja terén:
- Segítse az átlagostól eltérő gyermekbeilleszkedését.
- Vegye figyelembe a gyermekek eltérő szociokulturális környezetét.
- Lehetőségeihez mérten igyekezzen pótolni a szülői szeretethiányát.
- A magatartászavarok kiküszöbölése érdekében vegye igénybe mozgásfejlesztő eszközeinket.
- A nehezen szocializálható gyermekek részére igyekezzen még több érdekes, közös
tevékenységet szervezni.
- Az érzelmileg labilis, sajátos törődést igénylő gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű
esetében kérje szakember közreműködését.
- Tervezésnél differenciáljon, vegye figyelembe a gyermekek életkori, egyéni és eltérő
fejlődési ütemét.
7.2.5. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI
- Beszoktatás. Az egy hetes szülővel történő beszoktatás ideje alatt a gyermek ismerkedik
az óvoda és a csoport életével, szokásaival, hagyományaival.
- Hagyományok,ünnepek.
Várakozással tekint az óvodai ünnepek és rendezvények elé, életkori sajátosságainak megfelelően
tevékenykedik ezek előkészületeiben, a hagyományok ápolásában.
- Szokások: születésnapok havonta, közös kirándulások.
A csoport életében előforduló, élményeken alapuló szokásokat számon tartja, örömmel és
aktívan vesz részt ezeken.
- Közös kommunikáció: vélemény-nyilvánítás, saját érzelem elmondása,
problémahelyzetek megoldása.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
33.
7.2.6.A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Aktívan vesznek részt a közös tevékenységekben.
- Elfogadják és magatartásukban is érvényesítik az elvárt viselkedéskultúrát.
- A kialakult szokások a gyermekek igényévé válnak.
- Észreveszik a csoport hiányzó tagjait, érdeklődnek utánuk.
- Türelmesen meghallgatják az óvónő és társaik közlését.
- Bekapcsolódnak a foglalkozásba és az óvónő utasításainak megfelelően végrehajtják a feladatot.
- Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel.
- Ébredezik bennük a közösségi tudat, örülnek a közös sikereknek.
- Együtt érzenek a társaikkal, keresik a segítségnyújtás lehetőségeit.
- Megoldják konfliktusaikat.
- Bíznak önmagukban és társaikban.
- Felelősséget éreznek a vállalt feladatok teljesítéséért.
- Érzelmeiken, indulataikon tudnak uralkodni.
- Önálló véleményt alkotnak. Egyszerű döntések önálló meghozatalára képes.
- Szívesen kommunikál.
- Betartja az udvariassági szokásokat.
- Igazat mondanak.
- Megbecsülik társaik és saját munkájukat, képesek együttműködni.
- A csoport napi életével kapcsolatos feladatokban aktívan tevékenykedik.
- Ismerik a nemzeti jelképeket, városának, falujának jellemzőit, kötődik hozzá.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
34.
7.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉSNEVELÉS
MEGVALÓSÍTÁSA
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- a beszélő
környezettel, helyes mintaadással, szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében
megvalósítandó feladat. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben
a gyermek természetes beszéd-és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a
gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére
szükséges figyelmet fordítani.
A gyermek beszéd és kommunikációs készségének alakulása elsődlegesen a családtól függ, de
meglévő ismereteire, élményeire, tapasztalataira építve az óvoda rengeteget tehet a gyermek
érdeklődésére, kíváncsiságára építve a gyermek anyanyelvi fejlesztése érdekében.
7.3.1. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS CÉLJA:
- A beszédkedv felkeltése és fenntartása.
- A beszédészlelés és szövegértés fejlesztése.
- Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.
- Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára-, mint életkori
sajátosságra-, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a
gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket,
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
- Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás- alkotóképesség- fejlesztése. Valamennyi
értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző
környezet biztosítása.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
35.
7.3.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Az óvoda valamennyi dolgozójának beszéde modellértékű legyen a gyermekek számára.
- Elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítása, ahol a gyermekek bátran megnyilvánulhatnak.
- Használja ki a nap során adódó alkalmakat a beszédfejlesztésre,szókincsbővítésre.
- Tanítsa meg a helyes légzéstechnikát.
- Láttassa meg anyanyelvünk szépségeit.
- Fordítson figyelmet a gyermeki kérdések érvényesülésére, a válaszok igénylésére.
- Figyelje a gyermekek beszédszintjét, fejlettségét, félévente vezesse az anyanyelvi mérőlapot.
- Állandóan fejlessze saját anyanyelvi kultúráját.
- Szervezze meg csoportjában a beszélőkör nyugodt légkörét, mindennapos helyét és idejét.
- Céltudatosan alkalmazzon nyelvi játékokat a beszédhangok tiszta ejtésének elősegítésére.
- Biztosítson sokoldalú tapasztalatszerzést, változatos tevékenységeket.
- Motiválja őket a figyelemösszpontosítására.
- Hívja fel a szülők figyelmét a beszélgetés fontosságára, a gyermekek meghallgatására.
- Segítse elő, hogy a gyermekek megismerjék a szép, kulturált, udvarias beszéd
legfontosabb elemeit.
- Érje el, hogy az anyanyelvi nevelés a hazafiasság tudat, magyarságtudat
kialakításának leghatékonyabb eszköze legyen.
- A más országból érkező gyermekek nevelése esetén biztosítson lehetőséget egymás
kultúrájának megismerésére.
- Különböző tevékenységekben és élethelyzetekben gyakoroltassa a gyermekek
spontánszerzett tapasztalatait.
- Differenciált egyéni képességek alakítása, fejlesztése / beszédprodukció, beszédértés,
nyelvi képességek/.
- Önálló gondolkodásra nevelés, döntési képességek fejlesztése.
- Vizuális percepció / formaérzékelés, formaészlelés /fejlesztése.
- Játékos módon fejlessze az értelmi képességeket.
- Segítse elő a gyermeki kreativitásfejlődését.
- Elsődlegesen a szabad játék által törekedjen az értelmi nevelés és kultúraátadás
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
36.
céljainak megvalósítására.
- Az anyanyelvi nevelés és értelmi fejlesztés feladatainak tervezésekor differenciáljon az
életkori, egyéni és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
- Használjon eszközöket, módszereket a kompetencia alapú óvodai nevelésből és
merítsen tématervjavaslataiból.
- A Dienes Lajos Utcai Tagóvoda és a Mátyás Király Utcai Tagóvoda kifejlesztette az Adventi
Készülődés című anyanyelvi-érzelmi projektet, melyet évente egy alkalommal valósítanak
meg. A projekt célja: az önismeret, az önkontroll, az empátia, a konfliktuskezelés és az
együttműködés elsajátítása, a másikra figyelés fejlesztése. A varázstarisznya megismerésével
és használatával tanítjuk meg gyermekeinket indulataik kezelésére és érzelmeik kifejezésre
juttatására egyaránt.
A projekt feladatai: A pedagógus segítse a gyermek kifejezésmódjának fejlődését,
szókincsének bővítését a mesék, versek, beszélgetések, az anyanyelv segítségével. Olyan
környezet, helyzetek megteremtése, ahol a beszélgetés természetes formája a kérdések,
információk feldolgozásának. A gyermekek egyéni képességeinek, fejlettségének
figyelembevételével történő fejlesztés. Az adventi hangulat, a várakozás élményének fokozása,
ajándékkészítés.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
37.
7.3.2.1. Az óvodapedagógus feladatai a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek kompenzációja
terén:
- Ismerje fel a beszédhibákat, szükség esetén vegye igénybe logopédus segítségét.
- Küzdjön a súlyosan beszédhibás, dadogó, stb. gyermekek csúfolása, kiközösítése ellen.
- Legyen nagyon türelmes a dadogó gyermek meghallgatásakor, működjön együtt a
Pedagógiai szakszolgálat pszichológusával.
- Vegye észre az olvasási, számolási, tanulási nehézségek figyelmeztetőjeleit.
- Segítse elő a tanulási, magatartási zavarok megelőzését, vegye igénybe fejlesztő
pedagógus, gyógypedagógus segítségét.
- Az ingerszegény családi környezetből óvodába került gyermek meghallgatása
beszédkedvének felkeltése legyen kiemelt jelentőségű.
- A beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek fejlesztése során
alkalmazzon speciális terápiákat. /pl. Diszlexia prevenció, drámajátékok, bábok
használata/
- Önképzéssel, továbbképzéssel fejlődjön, megismerve az újabb eszközöket,
módszereket a gyermekek fejlesztésének elősegítése érdekében.
7.3.4. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Szívesen beszél, egyéni fejlettségi szintjének megfelelően.
- Ismereteinek bővítése érdekében kérdéseket tesz fel, melyekre választ igényel.
- Meghallgatja a felnőtteket, társai megnyilatkozásait.
- Szívesen vesz részt anyanyelvi játékokban. Érdeklődéssel hallgatja a meséket, verseket,
önállóan is próbálkozik bábozással, dramatizálással, mesemondással.
- Megérti az információkat, válaszol a kérdésekre.
- Élmények, gondolatok elmondására képes.
- Végig hallgatja társait, tisztelettel beszél a felnőttekkel, használja a kapcsolatteremtés
udvarias formáit
- Kommunikáció közben szemkontaktust tart azzal, akivel beszél.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
38.
7.3.5. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Összefüggően beszélnek, melynek során aktívan használják szókincsüket.
- Korának megfelelő pontos érzékelésre, észlelésre képes, gondolkodására a
problémamegoldás jellemző.
- Szándékos bevésésre is képes, pl. több verset is megjegyez.
- Meséikben, történeteikben sok a szóismétlés, kötőszóhalmozás és nem mindig
követi az események időrendi, logikai sorrendjét.
- Jellemző rájuk a beszédfegyelem, bátran kérdez.
- Élményeit, gondolatait el tudja mondani.
- Társára odafigyel, végighallgatja a mondandóját. Tud szemkontaktust tartani.
- A közölt információt megérti.
- Beszédük, személyiségük tükrévé válik, az általa kiváltott érzelmeket gesztusok és arcjáték
kíséri.
- Valamennyi beszédhangot tisztán, helyesen ejtenek.
- Verbális emlékezete korának megfelelő.
- Ismerik és használják az udvariassági kifejezéseket.
- A kijelentő, kérdő mondatokon kívül megfelelően használják az állító, tagadó,
felkiáltó, felszólító, óhajtómondatokat.
- Alkalmazzák a jelen, múlt idejű igét, megfelelő ragokat, képzőket,névelőket.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
39.
8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEKELVEI
8.1. SZEMÉLYIFELTÉTELEK
Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte fontos feltétele az
óvodai nevelésnek a nevelés egész időtartama alatt.
A nevelőtestület és a nevelőmunkát segítők összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az
óvodai nevelés eredményességéhez.
A központi és tagóvodák vezetőinek és óvodapedagógusainak száma összesen: 29 fő
Pedagógiai asszisztensek száma: 9 fő
A technikai személyzet létszáma: 21 fő
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda személyi állománya
Csoportok Óvodaped. Ped.assziszt. Dajka Egyéb dolg. Külsőszakember
5 db 10 fő 2 fő 5 fő 2 fő orvos, védőnő
óvodatitkár logopédus
karbantartó
Mátyás Király Utcai Tagóvoda személyi állománya
Csoportok Óvodaped. Ped.assziszt. Dajka Egyéb dolg. Külső szakember
7 db 11 fő 4 fő 7 fő 2fő orvos, védőnő
óvodatitkár, logopédus
karbantartó
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
40.
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda személyi állománya
Csoportok Óvodaped. Ped.assziszt. Dajka Egyéb dolg. Külső szakember
3 db 5 fő 2 fő 3 fő - orvos, védőnő
logopédus
A Molnaszecsődi Tagóvoda személyi állománya
Csoportok Óvodapedagógus Dajka Egyéb dolg. Külső szakember
1 db 2 fő 1 fő 1 fő orvos, védőnő
konyhai kisegítő logopédus
A Horvátnádaljai Tagóvoda személyi állománya
Csoportok Óvodapedagógus Ped.assziszt. Dajka Külső szakember
1db 1 fő 1fő 1 fő dajka látja el a orvos, védőnő
konyhai feladatokat logopédus
Intézményünkben 1 fő kivételével minden óvodapedagógus felsőfokú
végzettségű. A gyermekcsoportokban kétheti váltásban látjuk el a feladatainkat.
Törekszünk a személyi állandóság biztosítására. Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok
hosszú távú megbízatásánál lényeges szempont, hogy emberileg és szakmailag egyaránt
biztosított legyen az eredményes együttműködés.
Valamennyi munkatárs folyamatos együttműködésére, összehangolt munkájára van szükség a
befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása érdekében.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
41.
Óvodapedagógusaink szakirányú végzettségük alkalmazásával segítik a minőségi nevelőmunkát,
mellyel biztosítják a gyermekek képességfejlesztését és a sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését.
Nyitottak vagyunk az új ismeretek, módszerek befogadására. Rendszeresen részt veszünk a
továbbképzéseken.
Új módszertani képzések során bővítjük az óvodai neveléssel kapcsolatos szalmai ismereteinket,
tudásunkat.
A pedagógiai asszisztensek nemcsak az óvodapedagógusok segítői, hanem gyakran ők vannak a
gyermekcsoporttal a délutáni időszakban, óvodapedagógus hiányában. Szakmai felelősségükre,
nevelő-oktató munkájukra nagymértékben támaszkodik a 3 többcsoportos óvoda. Igyekszünk
őket tovább képezni, szakmai ismeretekkel ellátni, hiszen fontos, hogy minél jobban ismerjék a
pedagógiai munka alapjait,a differenciálást, a gyermekek fejlesztését. a hátránykompenzálást stb.
Nevelőmunkánkban az óvodapedagógusok segítőtársa a dajka, aki magatartásával,
beszédstílusával, egész személyiségével hatást gyakorol a gyermekekre. Hogy igazi segítőjévé
váljon az óvodapedagógusnak, ismernie kell a csoport nevelési céljait, feladatait. Személyiségét
jellemezze az elfogadás, a különbözőség tisztelete. Legszorosabban a gondozás és egészséges
életvitelre nevelésben, a szokások rögzítésében, a gyermekek testi szükségleteinek kielégítésében
működnek együtt az óvodapedagógusokkal. Irányításukkal a nevelőmunka minden területén
látnak el részfeladatokat.
Ők gondoskodnak a csoportszobák és a hozzájuk tartozó helyiségek higiéniájáról is.
Az intézményi karbantartók nem csak a feladat ellátási helyükön, hanem más intézményben is
látnak el feladatot. Pl. a bölcsőde dolgozója a karbantartó, de a Mátyás Király Utcai
Tagóvodában és a Horvátnádaljai Tagóvodában is ellát feladatokat (fűnyírás, postázás stb.)
vagy a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda alkalmazottja a karbantartó,
de a Dienes Lajos Utcai Tagóvodában is végez udvari munkát.
Az óvoda egészségügyi ellátása:
- Gyermekorvosi vizsgálat évi 1 alkalommal
- Tisztasági vizsgálatok havi 1 alkalommal. /védőnő/
- Hallásvizsgálat nagycsoportban. / védőnő/
- Szemészeti szűrés kiscsoportban. / szemész/
- Fogorvosi vizsgálat évi 1 alkalommal. / fogorvos/
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
42.
8.2. TÁRGYI FELTÉTELEK
„Az óvodának rendelkeznie kell a Pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel.” / Óvodai nevelés országos alapprogram /
Óvodánk finanszírozása többcsatornás:
a. Óvodai önerőből, pályázatok, szponzorok segítségével.
b. Fenntartó segítségével külön támogatott, vagy a költségvetésből megtakarított
összegből.
c. Alapítványok bevételeiből vásárolt.
d. Szülők hozzájárulásából.
A kötelező eszköznormában szereplő tárgyakat, melyeket a gyermekek használnak, számukra
hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni.
A megvásárolt eszközök, kialakított helyiségek a gyermekek biztonságát, kényelmét kell, hogy
szolgálják. A színek, formák harmóniát árasszanak és a terek tegyék lehetővé a gyermekek
szabad játék és mozgásigényének kielégítését.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
43.
8.2.1. JEGYZÉK
DR. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde eszközeiről, felszereléséről
Szárazáru raktár Óvodánként –ha helyben főznek 2
Földes áru raktár Óvodánként –ha helyben főznek 2
Helyiség megnevezése,
eszköz
Előírás Tényleges állapot
I. HELYISÉGEK
Csoportszoba Gyermekcsoportonként 1 19
Tornaszoba Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 6
Logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 4
Játszóudvar Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 7
Óvodavezetői iroda Óvodánkét 1 6
Nevelőtestületi szoba Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 3
Orvosi szoba, elkülönítő Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 1
Gyermeköltöző Gyermekcsoportonként 1 20
Gyermekmosdó, WC Gyermekcsoportonként 1 18
Kiszolgáló helyiségek:
Felnőtt öltöző Épületenként 1 8
Főzőkonyha Óvodánként 1 1
Melegítőkonyha Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 5
Tálaló-mosogató Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 6
Felnőtt mosdó Épületenként 1 9
Felnőtt WC Épületenként 1 9
Mosléktároló Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 3
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
44.
Egyéb raktár Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 3
Éléskamra Óvodánként 1 -
Szertár Épületenként 1 -
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉS TÁRGYAI
Bútorzat és egyéb felszerelés
I. csoportszoba
Óvodai fektető Gyermeklétszám szerint 1 Csoportonként 25
Gyermekszék Gyermeklétszám szerint 1 Csoportonként 25
Gyermekasztal Gyermeklétszám figyelembevételével csoportonként 5
Fényvédő, függöny Ablakonként, ablak lefedésére alkalmas
méretben
Ablakonként, ablak lefedésére
alkalmas méretben minden
csoportban
Szőnyeg Gyermekcsoportonként, a padló 1/5-ének
lefedésére alkalmas méretben.
Csoportonként 1-2
Játéktartó szekrény vagy polc Csoportszobánként 2 Az előírtnál több van.
Fektető tároló Valamennyi gyermekágy
tárolásához szükséges méretben.
19
Élősarok állvány Gyermekcsoportonként 1 Nincs, a virágok elszórtan
vannak a csoportokban a
polcokon, az ablakokban
Hőmérő Gyermekcsoportonként 1 19
Óvodapedagógusi asztal Gyermekcsoportonként 1 19
Felnőttszék Gyermekcsoportonként 1 19
Eszköz előkészítő asztal Gyermekcsoportonként 1 Folyosókon
Textiltároló szekrény Gyermekcsoportonként 1 19
Edény és evőeszköz tároló
szekrény
Gyermekcsoportonként 1 19
Szeméttartó Gyermekcsoportonként 1 19
2. Tornaszobában:
Tornapad 2 27
Tornaszőnyeg 1 16
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
45.
Bordásfal 2 11
Óvodai többfunkciós mászó
készlet
1 14
Egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelések
3 gyermek egyidejű foglalkoztatásához Biztosított
3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba
Tükör 1 6
Asztal 1 6
Szék 2 24
Szőnyeg 1 6
4. Játszóudvar
Kerti asztal Gyermekcsoportonként 1 12
Kerti pad Gyermekcsoportonként 2 24
Babaház Gyermekcsoportonként 1 10
Udvari homokozó Gyermekcsoportonként 1 16
Takaróháló Homokozónként 1 8
Mozgást fejlesztő eszközök V. rész szerint Biztosított
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
46.
5. Óvodavezetői iroda:
Íróasztal és szék 1-1 6-6
Tárgyalóasztal 1 Ugyanaz (íróasztal)
Szék 2 7+
kanapé
Telefon 1 6
Könyvszekrény 1 6
Iratszekrény 1 6
6. Nevelőtestületi szoba:
Asztal Pedagóguslétszám szerint 1 Egybeépített
pedagóguslétszámnak
megfelelően
Szék Pedagóguslétszám szerint 1 40
Könyvtári dokumentum 500 1140
Könyvszekrény 2 4
Tükör 1 Külön helyiségben
Mosdókagyló 1 Külön helyiségben
7. Orvosi szoba, elkülönítő Berendezése, felszerelése a 26/1997.(IX.3.)NM
rendelet
szerint 1
8. Gyermeköltöző:
Öltözőszekrény,
ruhatároló, fogas
Gyermeklétszám figyelembevételével Gyermeklétszám
figyelembevételéve
l megfelelő
Öltözőpad Gyermeklétszám figyelembevételével Gyermeklétszám
figyelembevételével
megfelelő
9. Gyermekmosdó, WC
Törülközőtartó Gyermeklétszám figyelembevételével Gyermeklétszám
figyelembevételével megfelelő
Falitükör Mosdókagylónként 1 Mosdókagylónként 1 megfelelő
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
47.
Fogmosó pohár - tartó Gyermeklétszám figyelembevételével Gyermeklétszám
figyelembevételével
megfelelő
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK
Egyéni tisztálkodó szerek Felnőtt és gyermeklétszám szerint 1 Felnőtt és gyermeklétszám
szerint 1
Tisztálkodó felszerelések Mosdókagylónként 1 Mosdókagylók között párban
használható folyékony szappan
adagoló
Fésűtartó Gyermekcsoportonként 1 Gyermekcsoportonként 1
Törülköző Felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3 Felnőtt és gyermeklétszám
szerint 3-3
Abrosz Asztalonként 3 Asztalonként 3
Takaró Gyermeklétszám szerint 1 Gyermeklétszám szerint 1
IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Szennyes ruha-tároló Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 6
Mosott ruha-tároló Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 6
Mosógép+centrifuga Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 8
Vasaló Épületenként 1 6
Vasalóállvány Épületenként 1 6
Szárítóállvány Épületenként 1 12
Takarítóeszközök Épületenként 1 megfelelő
Kerti munkaeszközök,
szerszámok
Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Óvodánként 2-3
Hűtőgép Épületenként 1 6
Porszívó Épületenként 1 12
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
48.
V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
1. Játékok,játékeszközök
Különféle játékformák eszközei Gyermekcsoportonként a gyermekek
30%-
ának megfelelő mennyiségben
Megfelelő ( társasjátékok,
babák,
konyhai játék stb)
Mozgásfejlesztő eszközök Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám figyelembevételével
Megfelelő ( Trambulin, tölcsér,
lépegető stb)
Ének, zene, énekes játék
eszközei
Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám figyelembevételével
Megfelelő ( hangszerek, ruhák,
botok, fejdíszek stb.)
Anyanyelv és kommunikáció
fejlesztéséhez
Gyermekcsoportonként a gyermekek
30%- ának megfelelő mennyiségben
Megfelelő ( bábok,
dramatizálási kellékek, képek
stb.)
Értelmi képességeket fejlesztő Gyermekcsoportonként a gyermekek
30%- ának megfelelő mennyiségben
Megfelelő ( logikai
játékok, dominók,
párkeresők stb.)
Ábrázolótevékenységet fejlesztő
anyagok, eszközök
Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám figyelembevételével
Megfelelő ( agyag, színesek,
filctollak, festékek, papírok
stb.)
Természeti, emberi, tárgyi
környezet megismerését segítő
eszközök, anyagok
Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám figyelembevételével
Megfelelő ( minimatt
készlet, képek,
magnófelvételek stb. )
Munka jellegű tevékenység
eszközei
Gyermekcsoportonként a gyermekek
30%- ának megfelelő mennyiségben
Megfelelő ( Napos kötények,
seprű, lapát, öntözőkanna
stb.)
2. Nevelőmunkát segítő eszközök
Videó (lejátszó) Óvodánként 1 6
Televízió Óvodánként 1 6
Magnetofon Három csoportonként 1 7
Diavetítő Épületenként 1 6
Vetítővászon Épületenként 1 6
Hangszer (pedagógusoknak) Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 40
Egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelések
Gyermekcsoportonként a gyermekek
30%- ának megfelelő mennyiségben
Gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának megfelelő
mennyiségben
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
49.
VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
Étel-mintavételi készlet Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 12
Mentőláda Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 nincs
Gyógyszerszekrény (zárható) Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 6
Munkaruha A munka törvénykönyve, v.mint
a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1993.évi XXXIII.tv. és
végrehajtási
rendeletei alapján.
nincs
Védőruha A munkavédelemről szóló
1993.éviCXIII.tv.és
végrehajtási rendeletei
alapján és az óvodai
munkavédelmi szabályzat szerint
Szemüveg, kesztyű, ( dajkáknak
karbantartónak bakancs
Tűzoltó készülék Az érvényes tűzv. szab.szerint Megfelelő
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
50.
9. ÓVODAI ÉLETÜNK MEGSZERVEZÉSE
Rugalmas Napirend és Hetirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni
szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.
A napirend lehetőséget biztosít a párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek
megszervezésére pl. folyamatos reggeli, szabad játék során kezdeményezés.
Szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét.
Kiemelt a gondozás szerepe, melynek során az óvodapedagógus építi a kapcsolatait a
gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást
végző többi munkatárssal.
A gyermek nevelése a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében
zajlik, Óvodánk mindennapjait ünnepek színesítik.
A gyermekek fejlődésének nyomon követését, dokumentálását szolgálják a csoportnapló
részét képező fejlődési lapok, melyek félévente tartalmaznak megfigyeléseket.
9.1. NAPIREND
Nyitástól (5.30 .-tól,. 6 tól,. 6.30 - 8.30.-ig)
Óvodába érkezés, játék, szabadon választott tevékenység.
7.30 –tól – 9 óráig Testápolási teendők. Folyamatos reggeli, aki már befejezte játszik.
9 órától – 10 óráigMindennapos mozgás, kezdeményezések, verselés, mesélés.
10 órától –11.30.ig Öltözködés, mozgás, levegőzés, udvari játék, esetleg séta.
11.30 –tól – 12.45-ig Testápolási teendők. Ebéd.
Előkészületek a pihenéshez. Mesehallgatás vagy zene.
12.45.-től – 14.30-ig Pihenés.
14.30.-tól – 16.30 –ig, 17.-ig, 17.30.-ig (az óvodák fokozatos zárásáig). Folyamatos ébredés.
Testápolási teendők.Folyamatos uzsonna.
Játék hazamenetelig, jó idő esetén az udvaron.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
51.
9.2. HETIREND
HÉTFŐ ének, zene, énekes játék, gyermektánc naponta: verselés, mesélés
KEDD rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
mindennapos mozgás,
mozgás
SZERDA szervezett mozgás
CSÜTÖRTÖK külső világ tevékeny megismerése
PÉNTEK verselés, mesélés, mozgás
A játékba ágyazott kezdeményezések heti meghatározása csak javaslat jellegű. Egyedül a szervezett
mozgás esetében kell, hogy a többcsoportos óvodákban alkalmazkodjanak egymáshoz az
óvodapedagógusok, a tornaszoba és a mozgókuckó használatát illetően.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
52.
9.3. ÜNNEPEINK
Őszváró, szüreti mulatság Húsvét
Alapítványi és SZM bál Részvétel a nyugdíjas klub
rendezvényén
Mikulás várás Anyák napja
Adventi hangulat, Karácsony
Betlehemezés, zeneiskolások
meghívása
A gyermekek születésnapjának
csoportonkénti megünneplése
Nyugdíjasok meghívása Madarak és fák napja
Farsang Kirándulások
Március 15 ünneplése Bölcsődei Gyermeknapon való szereplés
Víz Világnapja Gyermeknap
Nyílt nap, játszóház Évzáró a tagóvodákban
Molnaszecsőd gyermekeinek szereplése
Öregek Napján
Nagycsoportosok búcsúztatása
Családi nap Jubileumi rendezvények
9.4. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI
9.4.1. A KAPCSOLATTARTÁS ELVEI:
- Fontos alapelv az őszinteségre, nyíltságra épülő együttműködés.
- Törekedjünk, hogy a kapcsolatok segítsék, fejlesszék a gyermekek személyiségét,
testi,szellemi fejlődését.
- A család és óvoda álljon a legszorosabb kölcsönhatásban.
- Az óvoda építsen a családi nevelésre.
- A Szülői Szervezet mint összekötő kapocs működjön a család és óvoda között.
- A város 3 általános iskolájával fenntartott kölcsönös, jó kapcsolat segítse a gyermekek és
szülők iskolaválasztását és a gyermekek könnyebb beilleszkedését az iskolai életbe.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
53.
Együttműködések:
9.4.1.1. Pedagógus – gyermek – szülőkapcsolat
- A gyermek önálló személyiség, szabadságának, jogainak érvényesítése
fontos feladat a szülőknek és pedagógusoknak egyaránt.
- A kölcsönös kapcsolatrendszert jellemezze a pozitív érzelmi töltés, bizalom,
megbecsülés, őszinteség.
- A szülő és a pedagógus magatartása, megnyilatkozása, kulturáltsága nyújtson követendő
modellt a gyermek számára.
9.4.1.2. Pedagógus – család kapcsolat
- Az óvoda tartsa tiszteletben a családi nevelés elsődlegességét.
- Alakuljon ki szoros kapcsolat, együttműködés a családokkal.
- Ismerjék meg egymás nevelési elveit, törekedjenek egységes
szemlélet kialakítására.
- A pedagógus a családok szokásainak, sajátosságainak figyelembevételével és annak
megsértése nélkül, segítse a gyermek lemaradásának korrigálását, a családi nevelésben
felmerülő hiányok pótlását.
A szülő az alábbiakban segítheti munkánkat:
- Betartja az óvodaházirendjét.
- Alkalmazza, elfogadja gyermeke csoportjának szokás-szabályrendszerét.
- Gyermekével kapcsolatos eseményeket, problémákat megbeszéli és törekszik az együttműködésre.
- Javaslataival, véleményével hozzájárul nevelő-oktató munkánk hatékonyságához.
- Aktívan részt vesz szülői értekezleteken, közös rendezvényeken, tárgyi feltételek javítását
szolgáló közös munkákban.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
54.
- A pedagógusok ügyeljenek a pedagógiai etika szabályainak betartására
- Az intézmény vállalja az inkluzív nevelés értékeinek közvetítését, a szemléletformálást. (Pl. külső
előadó meghívásával, másságot bemutató játékfilmek vetítésével).
- Az érintett családok izoláltságának oldása (rendezvények szervezése, baráti kapcsolatok erősítése)
- Szülői jogok és kötelességek értelmezésének segítése, gyermekek beiskolázásával kapcsolatban.
- Perspektívák felvázolása a család számára (felvilágosítás szociális juttatásokról,
intézménylátogatások szervezése).
Kapcsolattartás formái:
- Nyílt nap a leendő ovisoknak és szüleiknek
- Értesítő levél az óvodai felvételről
- Szülőértekezlet a nyár folyamán az újszülőknek
/ központi óvoda, /
- Szülővel közös beszoktatás mindenintézményben
- Családlátogatások
- Szülőértekezletek, szülőcsoportos megbeszélések
- Napi információ csere
- Hirdetőtábla közlései
- Igény szerinti fogadó órák
- Szülőkkel közös rendezvények
- Nyílt napok a szülőknek
- Nyilvános ünnepek
- Családi napok
- Közös kirándulások
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
55.
9.4.1.3. Az óvoda dolgozóinak kapcsolatrendszere
- Barátságos, derűs légkör jellemezze a mindennapi kapcsolat.
- Kölcsönösen tiszteljék, becsüljék egymásmunkáját.
- Emberi kapcsolataikban törekedjenek nyíltságra, őszinteségre, mélyüljenek
erkölcsi tulajdonságaik / segítőkészség, együttérzés, önzetlenség,figyelmesség/
9.4.2. AZ ÓVODA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE
SZÜLŐI SZERVEZET
A Szülői Szervezet összekötő kapocs az óvoda és a család között. Meghatározott
munkaterv alapján működik. Véleményezési jogköre van. Segítik a nyilvános óvodai
rendezvények lebonyolítását. / óvodabál, gyermeknap /
FENNTARTÓ
Intézményünk fenntartóinak feladata az óvodák működéséhez szükséges
alapfeltételek biztosítása. Ellenőrzési és beszámoltatási hatáskörének eleget
teszünk.
Az óvoda feladata a naprakész információnyújtás a tárgyi, személyi és pénzügyi
dolgokat illetően.
NEVELŐMUNKÁNK SEGÍTŐI: - PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
- Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szolgálat
A pedagógiai szakszolgálat munkatársai fejlesztik magatartászavaros és értelmi fejlesztésre
szoruló gyermekeinket, végzik a kért vizsgálatokat. A logopédus csaknem napi szinten
fejleszti a rászoruló gyermekeket. A beszédfogyatékos gyermekek fejlesztését megbízási
szerződés alapján végzik.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
56.
A gyermekjóléti Szolgálat intézményünk gyermekvédelmi felelősével és a
tagintézmény vezetőkkel együttműködve segíti a hátrányos és veszélyeztetett
gyermekekellátását.
TÁRSINTÉZMÉNYEINK:
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int.
Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola
Somogyi Béla Tagiskola
A bölcsődével vezetői szinten napi a kapcsolattartás.
A kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok gyakori látogatásokat végeznek egymás
csoportjában. A Mátyás Király Utcai Tagóvoda dolgozói gyermeknapkor műsorral,
ajándékkal kedveskednek a bölcsődéseknek. Kívánjuk valamennyi óvoda együttműködését a
bölcsődével.
A három általános iskolával meghatározott éves munkaterv alapján működünk együtt.
Meglátogatjuk volt óvodásainkat, a nagycsoportosokat játszóházba, sportdélutánra
visszük. A tanítónők eljönnek ismerkedni jövendő elsőseikkel, hozzák volt óvodásainkat.
Meghívóikat (nyílt napra, rendezvényre) kiosztjuk a szülőknek. Zeneiskolai
szereplésekkor elsősorban volt óvodájába tér vissza muzsikálni a volt óvodás.
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK:
Körmendi Kulturális
Központ Múzeum és
Könyvtár
A közművelődési intézmények ajánlatait főleg a nagycsoportos gyermekekkel, esetleg
középsősökkel látogatjuk. A színházi meseelőadásokra nem vásárolunk bérletet, mert így
nem tudjuk az előadás árát visszaadni a hiányzóknak, de az előadásokat szép számmal
látogatjuk. A városi könyvtár szívesen áll rendelkezésükre könyvekkel, játékszervezéssel,
mesefilm vetítéssel. Több alkalommal vettünk részt közös pályázatokon a Faludy Ferenc
könyvtárral, melyek könyvtári foglalkozásokat, kirándulásokat, előadásokat foglaltak
magukba.
A kiállító terem óvodásoknak szóló kiállításait gyakran látogatjuk.
A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában óvodánk nyitott és kezdeményező.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
57.
- A Kárpát –medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és –
lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.
10. ÓVODAI ÉLETÜNK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
10.1. JÁTÉK
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A gyermek elemi és
pszichikus szükséglete, melynek során a külvilág pozitív és negatív ingereit, valamint
belső feszültségét oldja fel. Ezek a hatások a játékban átértékelődnek, beépülnek a
személyiségébe. A gyermek a játékában a vérmérsékletének, aktuális érzelmi állapotának
megfelelően választ tevékenységi formát. Pszichikumot, kreativitást fejlesztő, erősítő,
élményt adó, örömforrás is egyben a gyermek játéka. Az óvodában fontos a szabad játék
túlsúlyának érvényesülése.
10.1.1. A JÁTÉKTEVÉKENYSÉG CÉLJA
- A gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése.
- A gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése.
- Érzelmi, akarati tulajdonságok alakítása.
- Szociális, társas kapcsolatokban a viselkedésformálása.
- A játéktevékenységek során anyanyelvi, értelmi, képességeinek fejlesztése.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
58.
10.1.2.AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
- A napirendben biztosítson minél több időt a gyermekek játéktevékenységeire.
- A szabad játék során az óvodapedagógus biztosítson önállóságot a gyermekszámára:
a. a játék tevékenységkialakításában
b. a játék eszközök megválasztásában
c. a társak megválasztásában
d. a gyermeki játékelgondolás megválasztásában
e. a játszóhely megválasztásában és kialakításában.
- Alakítsa ki az állandó és ideiglenes játszóhelyeket a teremben és az udvaron,
könnyen mozgatható, átalakítható berendezési tárgyakkal.
- Segítse a gyermekek hosszantartó, zavartalan játékát, biztosítson hozzá nyugodt csoportlégkört.
- Nyújtson utánozható mintát a játéktevékenységre.
- Empátiás készségével segítse a gyermekek játékának fejlődését,elmélyülését.
- A játék során segítse elő a beszédfolyamatok, a kommunikációfejlődését.
- Bővítse a játékkészletet olyan eszközökkel, amelyek segítik a gyermeki fantázia
kibontakozását, ösztönzik, gazdagítják a gyermekek elképzeléseit.
- Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő helyet, időt, eszközt és
élményszerzési lehetőséget biztosítson a gyermekek játékához.
- Ha igénylik, ötletekkel segítse a játékfolyamat elakadását. Legyen bevonható társ,
illetve segítő.Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását.
- Segítse a gyermekek játékkapcsolatainak alakulását, keltse fel az együttjátszás igényét.
- Szoktassa a gyermekeket a siker és a kudarcélmény elviselésére.
- Hívja fel a szülők figyelmét is az együttjátszás fontosságára.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
59.
10.1.3. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN
- Inger gazdag környezetet, sokrétű élményanyagot biztosítson a nap során a rászorulók részére.
- Vegye észre a játékfejlődésben megrekedt, vagy állandóan negatív mintát utánzó
gyermeket, segítse fejlődésüket.
- Tanítsa meg az eszközök rendeltetésszerű használatára, megóvására, a különböző
játékszabályok betartására.
- A magatartászavaros, hiperaktív gyermekek részére biztosítson lehetőséget a
csoportszobai mozgásos játék megvalósítására. / trambulin, függőháló, egyensúlyozó
tölcsér stb./
- A szülők szemléletformálása érdekében adjon tanácsot a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelő játékeszközök kiválasztásához.
- Működjön együtt a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusával.
10.1.4. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI
- Gyakorlójátékot játszik, melynek kiindulópontja a véletlen mozgás, cselekvés.
A tevékenység ismételgetése öröm számára és közben ismerkedik az anyagok eszközök
tulajdonságaival is.
- Szimbolikus - szerepjátékot játszik, mely a leggazdagabb lehetőséget
nyújtójátékfajta. A gyermek saját tapasztalatait, elképzeléseit, pozitív és negatív
érzelmeit jeleníti meg.
- Barkácsol, melynek során a játékhoz szükséges eszközöket, kellékeket készít.
- Irodalmi és saját élményeit dramatizálással, bábozással újra átéli. A bábjáték segíti
gátlásaink leküzdését, önbizalmának erősödését.
- Spontán, vagy előre meghatározott céllal épít, konstruál. Az elkészített
tárgyak,eszközök, játékszerek elkészítése örömet okoz számára.
- Szabályjátékot játszik, melynek során képessé válik bizonyos magatartási és erkölcsi
normák betartására, alakul felelősség és feladattudata.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
60.
10.1.5. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Legjellemzőbb a gyakorlójáték, szavak, szótagok játékos ismételgetése, építő
elemek rakosgatása, homokszórás, vízöntögetés,papírtépés.
- Egyszerű szerepjátékokban az eszközök használatával és az együttjátszással kapcsolatos
elemi szabályokat ismerik és betartják.
- Szívesen játszanak egyedül, egymás mellett, vagy 2 – 3 fős csoportokban.
- Ismerik a játékszerek helyét, vigyáznak rájuk.
- Közvetlen környezetük történéseiből képesek egyszerű cselekmények,
néhányszereplős eljátszására.
- Segítenek az óvónőknek játékeszközök, kellékek készítésében,javításában.
- Szívesen mozgatják a bábokat, hangjukat utánozzák, az óvónő bábjátékát érdeklődéssel figyelik.
- Építő, konstruáló tevékenységüket az összerakosgatás és szerkesztés öröme vezérli.
- Képesek egyszerű játékszabályok betartására mozgásos játékokban.
- Örömmel, önfeledten játszanak.
- Elmélyült, kitartó játéktevékenységre képesek.
- Időnként még megjelenik a gyakorlójáték, másfajta játéktevékenység elemeként.
- Képesek maradéktalanul alkalmazkodni, betartani a játék és a társas viselkedésszabályait.
- Megértik és elfogadják társaik ötleteit,javaslatait.
- Összetettebb, sokszereplős szerepjáték szervezésére és eljátszására is képesek.
- Önállóan tervezik tevékenységüket, kiválasztják a szereplőket és a megfelelőeszközöket.
- Az együttjátszás során tartós és mély kapcsolat alakul ki.
- Maguk kezdeményezik a barkácsolást, a létrehozott eszközöket felhasználják játékaikban.
- Hosszabb, bonyolultabb történeteket jelenítenek meg bábozással,dramatizálással.
- Önállóan, igényesen építenek, konstruálnak, bonyolultabb elemeket, sokféle eszközt és
anyagot használnak fel.
- Nagyobb ügyességet, szellemi erőkifejtést igénylő szabályjátékot játszanak.
- Egymást is figyelmeztetik a szabályok betartására.
- Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszenek.
- Játéktevékenységüket gyakran mozgással, beszéddel kísérik.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
61.
- A játéktevékenységek során ideális körülmények alakulnak ki a beszédfejlődéséhez.
10.1.6. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 4 – 5 ÉVES KORBAN:
- Fokozatosan újabb eszközök, játékszerek használatát sajátítják el.
- Egyre inkább igénylik a kisebb – nagyobb csoportokban történő együttjátszást.
- Kötődnek szerepekhez, képesek cselekedeteik összehangolására.
- Az egyszerűbb szerepjátékot önállóan szervezik, témaválasztásuk fokozatosan bővül és mélyül.
- Az óvodapedagógus segítségével eszközöket, kellékeket készítenek.
- Képesek egyszerű történetek, mesék dramatizálására, bábozásra.
- Építésük, konstruálásuk, szorosan kapcsolódik a szerepjátékokhoz.
- A győzelem érdekében fokozottan figyelnek a szabályok betartására. Egyéni
érdekeiket alárendelik a játszócsoporténak.
10.2. VERSELÉS, MESÉLÉS
A többnyire játékos mozgásokkal kísért mondókák, versek, az érzelmi és anyanyelvi nevelés
fontos eszközei. A mindennapos verselés, mesélés, a mesélővel való személyes kapcsolat, a
mesélés hangulata, a gyermek élmény feldolgozásának belső képvilága, segíti a gyermek
mentális higiénéjének kialakulását. A mese a gyermek értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének
és fejlesztésének egyik legfőbb segítője, mely feloldást és megoldást kínál a gyermek
szorongásaira. Az élményszerűen előadott irodalmi alkotások meghallgatása, befogadása,
fejleszti a gyermek aktív és passzív szókincsét, képzeletét, valamint beszédre késztet.
10.2.1. A VERSELÉS, MESÉLÉS CÉLJA:
- Az irodalmi érdeklődés felkeltése.
- A biztonságos önkifejezés megalapozása.
- A magyar kultúra értékeinek átörökítése, a néphagyományok őrzése.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
62.
- A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetése, a népi, klasszikus és kortárs
irodalmi művek segítségével.
- Változatos irodalmi élmények közvetítése pl. színházi előadás, bábozás,dramatizálás,
- A szülők nevelési szemléletének megváltoztatása. /Tv, számítógép negatívhatása/.
10.2.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Érzelmi ráhatások segítségével teremtse meg, csoportjában a mesehallgatáshoz szükséges
„áhítatos” csendet.
- A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. Szervezze meg a naponkénti
két mesélés, verselés meghatározott helyét és idejét.
- Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék,
népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye
van.
- Az óvodapedagógus előadásmódja legyen élményszerű, érvényesítse a beszéd zenei elemeit,
„varázsolja el a gyerekeket.”A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és
fejlesztésének egyik legfőbb segítője.
- Változatos irodalmi élményeket közvetítsen.
- Az irodalmi anyag kiválasztásánál vegye figyelembe a gyermekek életkorisajátosságait.
- Teremtse meg a gyerekek önálló irodalmi kezdeményezéseinekfeltételeit.
- Fejlessze a gyermekek mesetudatának alakulását. A mese-képi és konkrét formában,
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az
emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és
megfelelőviselkedésformákat.
- A mesélés, verselés után válaszoljon a gyerekek spontán kérdéseire, beszélgessen velük.
- A csoportban mindig előkelő helyen legyenek a könyvek, bábok.
- Késztesse a gyermekeket a szabad meseválasztásra.
- Használja ki a báb és színházi előadások adta lehetőségeket.
- Szervezzen könyvtárlátogatásokat.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
63.
- Függessze ki a hirdetőtáblára az ismételgetett vers, mese, mondóka anyagát. Hívja fel a
szülők figyelmét a személyes mesélés, verselésfontosságára.
- Költészet Napja alkalmából a Mátyás Király Utcai Tagóvoda évek óta
tehetséggondozó versmondást kezdeményez, melyre a szülők készítik fel a
gyermekeiket, ugyanezt megünnepli a Dr.Batthyányné Coreth Mária Óvoda
székhelyintézmény is.
- A néphagyományok őrzése céljából elevenítsen fel csoportjában népi szokásokat,
rigmusokat: Népi lakodalmas, Kiszézés, Regölés, Betlehemes játék, Lucázás, Farsangi
csúfolkodás stb.
- A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda székhelyintézmény évek óta rendszeresen
megünnepli a népmese napját, megéli a népszokásokat: szüreti felvonulás-, mulatság,
Márton napi liba-hét, Karácsonyi ünnepkör, Lucázás, regölés, betlehemezés, három
királyok járás, Húsvét, Pünkösd stb.
- Ösztönözze a gyermekeket vers, mese önálló előadására, saját mese kitalálására és
annak mozgással vagy ábrázolással történő kombinálására.
- Az irodalmi anyag tervezése során differenciáljon a gyermekek életkori, egyéni és eltérő
fejlődési üteme szerint.
10.2.2.1. Az óvodapedagógus feladatai a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermek kompenzációja terén:
- Használja fel a mesék nyújtotta lehetőségeket az érzelmileg labilis
gyermekszorongásának oldására. / Fontosak a beöltözések, a másik bőrébe bújás /.
- Próbálja ellensúlyozni az otthoni tévézés, videózás esetleges negatívhatásait.
- Hívja fel a szülők figyelmét a személyes mesélés fontosságára, ajánljon irodalmi műveket.
- Emelje ki a pozitív erkölcsi tulajdonságokat, különösen a magatartászavaros gyermekesetében.
- Használja a bábot, mint eszközt a személyesebb kapcsolatteremtéshez, a
gyermekbátrabb megnyilatkozásához.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
64.
10.2.3. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Képes és meséskönyvek nézegetése, hozzájuk történet kitalálása.
- Az óvodapedagógus és szülő mesélésének meghallgatása.
- Versek, mondókák mondogatása, hozzájuk kapcsolódó ritmikus mozgással kísérve.
- A bábok segítségével mesék, mondókák, versek mondogatása
- Dramatizálás. Az ismert mesék eljátszása, felvállalva a szerepet és „beöltözve”.
Életkori sajátosságoknak megfelelő javasolt tartalmak:
2,5-3 - 4 évesek: ismerkedés a képeskönyvekkel, mondókák, mondókamesék
pl. Török és a tehenek, rövid versek, állatmesék, rövid történetek,
formulamesék.
4-5 évesek: mondókák, versek, történetek, hangutánzó mese, láncmese, egyszerűbb
tündérmese kiszámolók, csúfolódók.
5 – 6-7 évesek: hosszabb versek, felelgetők, tréfás mesék, tündérmesék, szólások,
közmondások, verses mesék, népi játékok
10.2.4. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- A gyermekek szívesen és önként vesznek részt a kezdeményezésben, játék közben
rigmusokat mondogatnak.
- Várják és kérik az elhangzott mesék, versek, mondókák gyakori ismételgetését.
- Szívesen szerepel, mond verset, rövidmesét.
- Megjegyeznek 10-12 mondókát, 6-8verset.
- Képesek a folytatásos mesék, meseregények történéseinek összekapcsolására.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
65.
- A mesehallgatás kialakított szokásait megtartják.
- Képesek a mese cselekményének figyelmes végighallgatására, belső képzeleti képkialakítására.
- A mesében elhangzott szavakat, mesehősöket gyakran beleszövik játékukba is.
- Önállóan, hosszan nézegetik a meséskönyveket, kérik a felnőttet, hogy meséljen belőle.
- Az elkezdett történetet fantáziája segítségével folytatni tudja.
- Meséket dramatizálnak, báboznak, melyeket előadnak a szülőknek is.
- Képes saját verset, rövid történetet alkotni.
- Érdeklődnek a betűk iránt, gyakran olvasást utánoznak.
- Vigyáznak a könyvekre, a színházi előadásokat / mese, báb/ figyelmesen végighallgatják.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
66.
11. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Az óvodában az ölbeli játékok, az éneklés, a zenélés, örömet nyújtanak a gyermeknek és
felkeltik a zenei érdeklődését. A zenei nevelés formálja ízlésüket, fejleszti ritmusérzéküket.
A zenei készségek, képességek fejlesztése az egész személyiség harmonikus, sokoldalú
fejlődésére hat, lehetőséget nyújt az egyéni felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.
Az énekes népi játékok, kortárs alkotások, fontos eszközéül szolgálnak a gyermek
zenei képességeinek és kreativitásának alakításában.
11.1. AZ ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC CÉLJA
- A zene iránti érdeklődés felkeltése.
- A gyermek zenei hallásának, éneklési készségének, ritmusérzékének, harmonikusmozgásának
minél korábbi fejlesztése.
- A tánclépés alapjainak elsajátítása.
- Jókedvű énekelgetésre serkentés bármely tevékenységközben.
- A magyar népi értékek megismertetése pl. népdalok, néptánc, népszokások, népi hangszerek.
- A más országból érkező gyermekek zenei kultúrájának megismertetése.
11.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- A játékidő, a kötetlen kezdeményezések idején alakítson ki elegendő helyet az énekes játékhoz.
- Juttassa a gyermekeket zenei élményekhez: szép, tiszta énekével, hangszeres játékával, közös
énekléssel, zeneművek meghallgatásával.
- Érzékeltesse, hogy a zenének esztétikai hatása van, érzelmeket fejez ki, érzéseket fogalmaz meg.
- A zenei anyag kiválasztásánál törekedjen a népdalok, népi játékok előterébe helyezésére,
elevenítsen fel népszokásokat, pl. betlehemezés, lakodalmas játék, kiszézés.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
67.
- Fejlessze saját zenei kultúráját,műveltségét.
- Fejlessze a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét.
- Segítse a gyermekek egyenletes lüktetésének, ritmusérzékének fejlődését tapssal,hangszerekkel.
- Ismertesse meg a halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú relációk különbözőségét.
- A zenei emlékezet fejlesztését gyakoroltassa dallamfelismeréssel, dallambujtatással.
- A műdalok, zenei szemelvények alkalmazásakor ügyeljen a hiteles, értékes művek válogatására.
- A zenehallgatást kapcsolja össze különböző tevékenységekkel pl. ritmikus lépések,festés,
mozgás
- Adjon teret a gyermekek önálló zenei törekvéseinek.
- Tartson folyamatos kapcsolatot a városban működő zeneiskolával és néptánc-csoportokkal. /
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánccsoportja, Béri
Balogh Ádám Táncegyüttes, Senior Néptánc Együttes/
- A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és a Mátyás király Utcai Tagóvoda, valamint a
Dienes Lajos Utcai Tagóvoda óvodapedagógusai gyermektánc foglalkozásokat tartanak a
délutáni időszakban az arra jelentkező gyerekeknek.
- Tegye lehetővé, hogy a szülők megismerjék az óvodai ének, zene, énekes játék és gyermektánc
anyagát.
- Merítsen a kompetencia alapú óvodai nevelés föld, levegő, tűz, víz tématervjavaslataiból.
- A tervezésnél vegye figyelembe a gyermek életkori, egyéni és eltérő fejlődési ütemét.
- Amennyiben van az intézményben, vegye figyelembe a nemzetiségi és etnikai kisebbség
zenei kultúráját is.
- Minél több hangszerrel ismertesse meg a gyermekeket és segítse használatukat pl.
csengettyű, rázókosár, kerepelő, triangulum stb.
- Hívja el a zeneiskola diákjait hangszeres bemutatóra, zenei előadásra.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
68.
11.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN:
- Segítse a nehezen szocializálható gyermek bekapcsolódását a közös éneklésbe, zenélésbe.
- Tegye lehetővé, hogy az ingerszegény környezetből érkező gyermek is sokrétű zenei
élményhez juthasson.
- Használja ki a zenehallgatás lehetőségeit a nehezen kezelhetőgyermeknél.
- Zenei képességek fejlesztése során vegye észre a gyermek tanulási nehézségeit jelző tüneteket.
11.3. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Figyelmesen hallgatja az óvodapedagógus énekét, hangszeres játékát.
- Közösen és egyedül is mondókázik, énekel.
- Örömmel és szívesen játszik énekes játékot, amikor énekét a tanult, vagy kitalált
mozgással kíséri.
- Ritmushangszereken játszik. pl. dob, cintányér, xilofon stb.
- Zeneműveket hallgat, közben próbálja elmozogni, festeni a kiváltott érzéseket.
- A hallott ritmusmotívumokat visszaadja tapsolással,dobbantással.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő javasolt tartalmak:
2,5 - 3 – 4 évesek: 6-8 mondóka, ölbeli játékok,10-12 énekes játék, 1-2 műdal
A dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvinttávolságot.
A játékok egyszerűek, utánzó mozgással kísért, megszemélyesítő szerepjátékok
legyenek.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
69.
4-5 évesek: A dalok hangterjedelme ne lépje túl a nagy hatod távolságot, hangkészletében
lehetőleg ne legyen félhang.
A negyed szünet és szinkópa is előfordulhat a negyed és páros nyolcad
mellett.
4-5 új mondóka, 12-15 énekes játék, 2-3műdal.
A játékok csoportos jellegűek: körjátékok, párválasztó,sorgyarapító,
szerepcserélő.
5-6-7 évesek: Megjelenhet a félhang, a dalok hangterjedelme továbbra is a nagy hatod
távolságban mozogjon.
4-7 új mondóka, 15-18 énekes játék, 3-4 műdal.
Ismerjenek meg minél változatosabb játékformát pl. hidas,kapus.
Népszokások, rigmusok felelevenítése, egyszerű tánclépések gyakorlása.
11.4. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Tisztán, szép szövegkiejtéssel énekelnek.
- Bátran énekel, akár egyedül is.
- Egyszerű dallammotívumokat visszaénekelnek.
- Mozgása esztétikus, ritmust követő.
- Felismerik és alkalmazzák a magas-mély, gyors-lassú, halk-hangos köztikülönbségeket.
- Felismerik a dallamokat dúdolásról, hangszerről, jellegzetes motívumról.
- Szívesen hallgat zenét.
- Megkülönböztetik a hangszínek finom eltéréseit zörejen, beszédhangon.
- Érzékelik és kifejezik a dalok, mondókák egyenletes lüktetését, ritmusát.
Ritmusmotívumokat visszatapsolnak.
- Szép testtartással egyöntetűen körbejárnak.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
70.
- Kedvvel és esztétikusan végzik az egyszerű játékos, táncos mozgásokat.
- Használják az ütőhangszereket / dob, cintányér, triangulum./.
- Maguk is kitalálnak egyszerű dallamfordulatokat,mondókákat.
- Képesek zenei élmények befogadására.
- Fogékonysága életkorának megfelelő.
- Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos, játékokat, rigmusokat pl. Pünkösdölés.
- A zenei nevelés segítségével bővül szókincsük, fejlődnek értelmi képessége
12. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
Az ábrázolótevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé.
A gyermekek esetében nem a végeredmény az elsődlegesen fontos tényező, hanem a hozzá
vezető út.
Nagyon fontos a kapcsolata az anyanyelvi neveléssel, mert a szóban el nem mondható képzelet
jelenik meg az alkotásokban. Az ábrázoló tevékenységhez kapcsolódó beszéd ösztönzésével
sokoldalúan fejleszthető a gyermek gondolkodása, nyelvi kifejezőkészsége.
12.1. A RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA CÉLJA, FELADATA:
- Gyermeki igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre.
- Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása.
- A helyes ceruzafogás, ecsetfogás elsajátítása.
- A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi megjelentetése, a szabad
önkifejezés biztosítása.
- Tér, forma, szín képzeteinek, és a képi gondolkodás fejlődésének elősegítése.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
71.
12.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Az óvodapedagógus az egész nap folyamán tegye a gyermekek számára elérhetővé a
rajzolás, mintázás, festés, kézi munkához szükséges eszközöket.
- A bútorok és a gyermekruha védésére használjon könnyen tisztítható terítőt és köpenyt vagy
„apa-köpenyt ingből”. A tevékenységek után alaposan mossanak kezet.
- Ismertesse meg a gyermekeket a különböző anyagokkal, technikai megoldásokkal / agyagozás,
nemezelés, üvegfestés, szövés, nyomatok, stb. /.
- A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal,
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiségfejlesztésének.
- Változatos anyagokat, eszközöket biztosítson a mintázás és ábrázoló tevékenységhez / olló,tű,
gyurma, zsírkréta, festék stb/.
- Balkezes gyermeket ne erőltessen jobb kézzel valómunkálkodásra.
- Az egyéb tevékenységek, a szabad játék mellett mindig adjon lehetőséget a szabad alkotásra az
egész napos óvodai nyitva tartásidején.
- Biztosítson minden gyermeknek az elkészült munkák részére dossziét, melyet a szülők
is megkapnak.
- Keltse fel a gyermek igényét az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, és az
esztétikai élmények befogadására.
- Tervezésnél tartsa szem előtt a gyermekek ábrázoló és konstruáló képességbeli
különbözőségét, eltérő élményanyagát, életkori, egyéni fejlődési ütemét.
- Biztosítsa a témaválasztás lehetőségét, fejlessze a képi gondolkodást.
- Segítse a gyermeki fantázia szabadáramlását.
- Mindenkor vegye figyelembe a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődési ütemét.
- Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda pedagógusai tehetséggondozás keretében „Mini
kiállításokat” szerveznek az intézmény aulájában a kiválasztott gyermekek
munkáiból. Családi rendezvény, zenei műsorral, ajándékkal.
- Érvényesítse a fokozatosság elvét. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
- Ösztönözze a gyermekeket a színek széles skálájának használatára.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
72.
- Teremtse meg az udvari ábrázolás, építés lehetőségeit. / aszfaltrajzok, homokvár stb/.
- Fejlessze esztétikai érzéküket, szép iránti nyitottságukat, fantáziájukat.
- Használja ki a város adta lehetőségeket a műalkotások megismertetésére. Képtár,
múzeumlátogatás, városnézés.
- Legyen igényes a környezete formálásában.
- Időszakonként elemezze a gyermekmunkákat, kísérje figyelemmel fejlődésüket, küldje
rajzpályázatra a tehetséges gyermekek munkáit. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi
rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.
- A gyermekek által létrehozott alkotásokat értékelje pozitívan. Pl. legyen ajándék a szülinaposnak.
- Használjon természetes anyagokat pl. termések, textil,fa.
- A kompetencia alapú óvodai nevelés levegő, föld, tűz, víz tématerv javaslataiból merítsen
ötleteket.
- Ösztönözze a szülőket, hogy otthon is engedjék felügyelet mellett a tű, olló, késhasználatát.
- Használja ki az évszakok adta lehetőségeket az eszközök, anyagok felhasználása során.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
73.
12.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN:
- A tevékenységek során juttassa sikerélményhez a gyengébb képességű gyermeket is.
- Vegye figyelembe, hogy a különböző tevékenységek: rajzolás, festés, mintázás stb.
fontos szerepet játszanak a gyermek személyiségfejlesztésében.
- A gyermekmunkák elemzésekor figyeljen fel a gyermek érzelmi életére pl. kisebbségi
érzés, testvérféltékenység, félelem az apai szigortól stb.
- Az ábrázolás során különösen figyeljen fel a diszgráfia tüneteire, vegye igénybe
szakember segítségét.
- Segítse a negatív élményektől való megszabadulást, próbálja kirajzoltatni a problémákat.
12.3. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Rajzol, fest a nap folyamán, bármikor, ahogy kedve tartja, különböző méretű papírokra,
földön, asztalon vagy állványon, ujjal, ecsettel, zsírkrétával stb.
- Mintáz elképzelései alapján és megfigyeléseit felhasználva.
- Az építés során játékokat, tárgyakat rakosgat, térbeli alakzatokat hoz létre.
- Mintáz tetszés szerint választott anyaggal / só-liszt gyurma, agyag stb./.
- Képalakítása során jelentősen fejlődnek téri viszonyai.
- A kézi munka végzésekor sokfajta anyagot felhasznál pl. textil, fonal, bőr, gyöngy, termés és
változatos technikákat alkalmaz pl. tépés, vágás, hajtogatás, szövés, varrás, montázskészítés
stb.
- Műalkotásokkal ismerkedik könyvek, képek nézegetése során, könyvtár, kiállítások
látogatása alkalmával.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
74.
12.4. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Bátrak, ötletesek az építésben, alapvető térviszonylataik vannak.
- Élményeiket, elképzeléseiket biztonsággal jelenítik meg képalakításaik során.
- Szem-kéz koordinációjuk összerendezett.
- Megfelelő a finom motorikus képességük, biztos a vonalvezetésük.
- Vonalvezetésük balról jobbra halad.
- Ismerik a színeket, színhasználatuk változatos, érvényesítik kedvenc színeiket.
- Formaábrázolásuk során hangsúlyozzák a legfontosabb megkülönböztető jegyeket.
- Emberábrázolásaikban jelzik a legegyszerűbb mozgásokat és törekednek a
részletek kidolgozására is.
- Elképzelés és megfigyelés alapján is tudnak formákat mintázni.
- Saját „műveikről” és a műalkotásokkal kapcsolatban is szóbeli véleményt nyilvánítanak.
- Képesek önállóan egyszerű játékokat, kellékeket készíteni.
- Egyre önállóbban alkalmazzák a megismert technikákat.
- Egyénileg díszítenek tárgyakat, apró ajándékokat készítenek.
- Részt vesznek az óvodai környezetszépítésében.
- Alkotás közben ügyel környezete és saját maga munkája tisztaságára.
- Képesek rácsodálkozni a szépre, esztétikuslátványra.
- Figyelmük egyre inkább technikai tudásukat aktivizálja.
- Ismernek 2-3 műalkotást, jellegzetes épületet, hidat stb.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
75.
13. MOZGÁS
Az óvodáskorú gyermeket nem lehet elképzelni tartósan nyugalmi állapotban. Ez a kor a motoros
aktivitás megnyilvánulásának korszaka, mozgásigénye életkori sajátosság. A 2,5-3-6-7 évesek
olyan biológiai, pszichológiai változáson mennek át, melyek döntő módon kihatnak a felnőttkori
személyiségre. A mozgás fejleszti a gyermekek motoros képességeit / erő, ügyesség, gyorsaság,
állóképesség/. Kedvező hatással van az idegrendszerre, keringési és légzőszervekre, a helyes
testtartás kialakulására. Fejlődnek érzelmi, erkölcsi, akarati, esztétikai és munka jellegű
tevékenységei.
13.1. A MOZGÁSFEJLESZTÉS CÉLJA:
- A gyermekek mozgáskedvének felkeltése és a rendszeres egészségfejlesztő testmozgás
kialakítása.
- Egészséges életritmus kialakítása.
- Testi képességek, fizikai erőnlétfejlesztése.
- Koordinált mozgáskialakítása.
- Téri tájékozódásfejlesztése.
- Mozgáskultúrájuk alakítása.
A mozgásfejlesztés területei:
- Szabad játékban mozgásos tevékenységek.
- Mindennapos mozgás / 5-30 perc /.
- Szervezett mozgás.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
76.
13.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Szervezze meg a mindennapos mozgás feltételeit, a szabad játékban, a mindennapos testnevelés
során és a heti 1-2 szervezett testnevelésalkalmával.
- Biztosítson kellő időt, eszközt a tetszés szerinti mozgásformák gyakorlására.
- Mozgásra inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje.
- Tartsa szem előtt a gyermekek életkori és testi sajátosságait, egyéni és eltérő fejlődési ütemét és
ennek megfelelően differenciáljon.
- Segítse elő, hogy a szabad játék során is végezhessenek mozgásos tevékenységet.
- Vonja be a dajkát a tornaszobába kíséréshez, eszköz előkészítéshez, gyermekfelügyelet és
balesetek megelőzése végett.
- Fejlessze a testi képességeket, fizikai és szellemi aktivitásukat, erkölcsi tulajdonságaikat.
- A rendszeres mozgással alakítsa ki az egészséges életritmust.
- Keltse fel a gyermekek igényét a napi rendszeres mozgásra, bátran, örömmel mozogjanak..
- Használja ki a tornaterem, mozgókuckó, a csoportszoba, az udvar adtalehetőségeket.
- Használja ki az udvari játékeszközök sokféle mozgáslehetőségét, a szabad levegőhatását.
- Nyújtson változatos lehetőséget a nagy és finommozgások, valamint a
mozgáskoordináció fejlesztésére.
- A mozgásos játékok szervezése során törekedjen az erő és állóképesség fejlesztésére, az
emberi szervezet teherbíró képességének növelésére.
- Kiemelt feladat az egyensúlyérzék, testséma fejlesztés, térpercepció fejlesztés, finom-motorika
és a keresztcsatornák fejlesztése.
- Törekedjen kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására./ mindenki játszhat
benne, nincs győztes, vagy vesztes, a mozgás öröm, nincs agresszió, tolerancia és empátia
dominál/
- Az önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető viselkedés fejlesztése céljából szervezzen
versenyeket, mozgásos szabályjátékokat, csoporton belül, vagy más csoporttal. Mind a 3
körmendi óvoda külön foglalkozik heti 1 alkalommal a nagycsoportos gyermekekkel, amikor
szabály és versenyjátékokat játszanak. A Dienes Tagóvoda 2018-tól 10-10 nagycsoportos
gyermek részére a város óvodáiból váltóversenyt hirdetett egy alkalommal az
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
77.
intézményében.
- Szervezzen rövid kirándulásokat, túrákat a Várkertbe, Rába partra, vidékiek a falu körül.
- Használja az AYRES és egyéb mozgásfejlesztő eszközöket.
- Lábtorna
Az egészséges életmód alapfeltétele a mozgás, az összehangolt mozgáshoz azonbanteherbíró talp-,
illetve lábizmok szükségesek. Kialakult lábboltozat helyes megtartásához az elsődlegesen résztvevő
izmokat kell sokat dolgoztatni, erősíteni.A játékos lábtorna gyakorlatait a foglalkozások anyagába
építjük be.
- A mozgásfejlesztés során is követelje meg az udvariassági kifejezések használatát, a
szép beszédet, az egész mondatos válaszokat.
- Merítsen ötleteket a mozgásfejlesztéshez kompetencia alapú óvodai neveléstématerv
javaslataiból.
- A Dr. Batthyányé Coreth Mária Óvoda gyermek-jóga szakember óvodapedagógussal is rendelkezik,
aki heti 1x lehetőséget nyújt délutáni foglalkozáson való részvételre.
- Tájékoztassa a nagycsoportos szülőket a városi uszodában szervezett úszó-tanfolyam
lehetőségéről.
- Hívja fel a szülők figyelmét a nagycsoportos fiuknak szervezett általános iskolai „foci-suli”
lehetőségére.
- Óvodáink nyitottak a külső szervezővel megvalósított mozgásos programokra is pl.
szivacs kézilabda, birkózás, kosárlabda.
- Figyeljen fel a tehetséges gyermekekre, végezzen tehetséggondozást
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
78.
13.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN:
- Biztosítsa a speciális mozgásfejlesztés lehetőségeit. Alkalmazza a továbbképzéseken tanultakat.
- Használja ki az AYRES eszközök nyújtotta lehetőségeket a
tornateremben,csoportszobában, udvaron egyaránt. / felfüggesztett háló, egyensúlyozó
tölcsér, nagylabda, kötélhágcsó stb./
- Törekedjen a hiperaktív, a magatartászavaros gyermekek mozgásigényének
mindennapos kielégítésére. Használja ki a fejlesztő pedagógusok egyéni
fejlesztésének lehetőségét.
- Segítse elő a mozgásszervi rendellenességek megelőzését, korrekcióját. Vegye
igénybe konduktorsegítségét.
- Törekedjen az egyensúlyzavarral küzdő gyermekek mozgástól való félelmének leküzdésére.
13.3. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- A gyermek örömmel végez szabad mozgást.
- A felnőtt által szervezett mozgástevékenységet végez.
- Utánzó, szerep, futó és szabályjátékot játszik.
- Változatos módon használja a labdát és egyéb kézi-szereket.
- Természetes és speciális járó és futógyakorlatokat végez.
- Gimnasztikai feladatokat végez változatos alapformában.
- Távol, magas és mélyugrást végez.
- Gurul a test hossztengelye körül és gurulóátfordulást végez előre (hátra).
- Egyensúlyoz különbözőszereken.
- Változatosan mászik, csúszik,kúszik.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
79.
Életkori sajátosságainak megfelelő javasolt tartalmak:
2,5 – 3 – 4 évesek: Természetes nagymozgások: járások, futások, csúszások, bújások,
mászások eszközök fölött, alatt.
4-5 évesek: Szem-kéz, szem-láb koordináció pl. labdajátékok, ugróiskola, ugrókötelezés,
Egyensúlyérzék fejlesztés pl. láncos lépegető, hinták, Greiswald, tölcsér stb.
Gurulások előre, hátra, hossztengelykörül.
A tér mozgásos megismerése pl. futás jelre guggolás. Tűz, víz repülőjáték.
Oldaliság megismerése: jobb-bal. Kézre szalag eleinte.
5-6-7 évesek: Keresztcsatornák fejlesztése: elvégzik a látott, hallott feladatot.
Finommozgások fejlesztése eszközökkel pl labdával, bottal,
szalaggal, babzsákkal.
Szabályjátékok végzése.
Csapatversenyek, sorversenyek
13.4. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő ritmusúvá
válik,növekszik teljesítőképességük.
- Gyorsan, kitartóan mozognak.
- Kialakul a szem-kéz, szem-láb koordináció.
- Fejlődik egyensúlyozó és tájékozódó képességük. Tud rollerezni, biciklizni.
- Pontosan betartják a versenyjátékok szabályait.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
80.
- Képesek a természetes járás ütemének, irányának megváltoztatására.
- Magabiztosan alkalmazza a jobb, bal kifejezéseket és tudja is annak értelmezését.
- Vezényszavak segítségével bizonyos gimnasztikai gyakorlatokat egyöntetűen hajtanak végre.
- Ugrások során biztonságos elrugaszkodásra és talajfogásra képesek.
- Változatosan, biztos fogással használják a labdát és a kézi szereket.
- Képes alkalmazkodni a társaihoz, együttműködő, segítőkész.
- Egészséges versenyszellemmel küzd.
14. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Külső világon, környezeten értjük egyrészről a külső természeti környezetet / föld, levegő,
víz, növények, állatok/, másrészről az ember alkotta épített környezetet. Gyermekeink
sokoldalú tapasztalatot szereznek az őket körülvevő környezetükről, mely segíti
tájékozódásukat, eligazodásukat. Megismerik az emberi kapcsolatokat, élőlényeket, tárgyak,
természeti jelenségek összefüggéseit. Rácsodálkoznak a természet szépségére, megtanulják
óvni, védeni környezetüket. A környezet megismerése során a gyermek téri, formai,
mennyiségi viszonyokat, valamint összefüggéseket fedez fel, vagyis matematikai
ismeretekhez jut.
Nagyon fontos az anyanyelvi neveléssel való kapcsolata, hiszen a megismerés,
tapasztalatszerzés során kérdések és válaszok fogalmazódnak meg. Az összegyűjtött
tapasztalatok bővítik a gyermek szókincsét, fejlődnek értelmi képességei.
14.1. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSÉNEK CÉLJA:
- Sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természeti és épített
környezet megismertetésével.
- Természetszerető, természetvédő értékek alakítása, a környezettudatos
viselkedés megalapozása.
- Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi
és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
- Önálló véleményalkotásra, döntési képességre
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
81.
- nevelés.
- A matematikai tartalmú tapasztalatok gyermeki tevékenységekben
valóalkalmazásának segítése.
14.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. A gyermek
miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben
való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz szükségesek.
- Keltse fel a gyermekek érdeklődését szűkebb és tágabb természeti és társadalmi
környezetünk iránt.
- Biztosítson megfelelő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a gyermekek spontán és
szervezett ismeretszerzésére.
- Mélyítse el és rendszerezze a meglévő ismeretanyagot.
- A külső világ megismerésére nevelés akkor éri el a célját, ha a gyermek a tapasztalatokra
épülő ismereteit gyakorolhatja,alkalmazhatja.
- Figyeltesse meg a közvetlen óvodai környezet esztétikai élményt nyújtóhatását.
- Fejlessze az értelmi képességeket, érzékelést, észlelést, figyelemkoncentrációt,
emlékezetet, képzeletet, gondolkodást.
- Késztesse a gyermekeket a problémahelyzetek önállómegoldására.
- Láttassa meg az ok-okozatiösszefüggéseket.
- A gyermekekben felmerülő kérdésekre pontos és kielégítő választ adjon.
- Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotásának kialakulását.
- Tervezésnél vegye figyelembe a gyermekek eltérő ismeretanyagát, életkori, egyéni és
eltérő fejlődési ütemét.
- Szeresse a természetet, ügyeljen a környezetvédelmi szabályok betartására.
- Nevelje a gyermekeket a természet szeretetére,megóvására.
- A környezetvédelem a környezet átalakítással, a munkatevékenységgel szorosan összefüggő
feladatokat tartalmaz. A környezet ismeretén, megbecsülésén, rendben tartásán alapul, a
megfelelő érzelmi viszonyulás kialakításának eredményeként a legnagyobb fokú tiszteletre
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
82.
nevel, mind a társadalmi, mind a természeti környezettel szemben.
- Fedeztesse fel a szépet, a természeti értékeket, védje környezetét.
- Törekedjen a lakóhelyük természeti szépségének és emberi értékeinek megláttatására.
- Szervezzen sétákat, múzeumlátogatást, jellegzetes épületek látogatását.
- Teremtsen alkalmat kirándulásokra, természetvédelmi területekre, valamint a népi
kultúra hagyományainak megtekintésére. /Őrség, Jeli arborétum./
- Segítse elő, hogy pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a szülőföldhöz, nemzeti értékeinkhez.
- Tartsa számon a jeles napokat, népszokásokat, valamint a környezetvédelem jeles napjait.
/Lucázás, Pünkösdölés, Madarak és fák napja, Víz napja stb./
- A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és a Mátyás Király Utcai Tagóvoda kialakított
témahetei az Őszváró vagy Szüreti program illetve a Márton nap, Szüret témahét..
- A szüreti témahét célja: A szüret, mint népszokás felelevenítése, érzelmi összetartó ereje,
anyanyelvi-, és mozgásfejlesztés. Bővüljön a gyermekek ismerete a szüretről.
- Erkölcsi ítéletek megfogalmazása a mese kapcsán. A pozitív és negatív érzelmek, vágyak
megfogalmazása.
Megfigyelés, alkotásvágy, ok-okozati összefüggések, kíváncsiság, új fogalmak megismerése,
a létrehozás, az alkotás közös örömének átélése.
A szüretelés szabályainak betartásával a természet védelmére és testi épségük óvására való
nevelés
- A Márton témahét célja: A Márton-napi legenda és a hozzá kapcsolódó néphagyományok
megismerése, eljátszása, szokások felelevenítése és ismételt átélése. Értelmi képességek
fejlesztése tevékenységbe és játékba ágyazva. Fejlődjön beszédértésük, bővüljön szókincsük.
Szerezzenek a szülőkkel közös élményt.
- A Dienes Lajos Utcai Tagóvoda kapcsolódott a Zöld Óvodaprogramhoz.
A program célja: A természet megszerettetésére nevelés, a természet védelme. A
környezettudatos magatartás kialakítása. Helyes viselkedési szabályok elsajátítása. Ismerje
meg a szülőföld, hazai táj, népi, helyi, családi hagyományok, szokások és a tárgyi
kultúraértékeit.
Speciális élőhelyet igénylő, ritka, csökkenő állományú fajok és életközösségek megismerése.
A program feladatai: Zöld programok szervezése, lebonyolítása. A gyermekek szerezzenek
minél több tapasztalatot. Szülők bevonása a különbözőprogramokba.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
83.
Kirándulás szervezése Natura 2000 területekre. Fenntarthatóságra nevelés.
- Merítsen ötleteket a kompetencia alapú óvodai nevelés tématerv javaslataiból.
- Használja ki a spontán adódó helyzeteket a gyermek matematikai tapasztalatszerzésére.
- Keltse fel a gyermekek matematikai érdeklődését.
- Szervezzen matematikai tartalmú szabályjátékokat, teremtsen problémahelyzeteket.
- Fogadja el a gyermekek sajátos logikáját, egyéni feladatmegoldásait.
- A módszerek, eszközök megválasztásánál is differenciáljon.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
84.
14.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN:
- Segítse elő az ingerszegény környezetből jött gyermek minél sokoldalúbb tapasztalatszerzését.
- Tegye lehetővé, hogy az érzelmileg sivár családi háttérrel rendelkező gyermekek
fokozott érzelmi törődést kapjanak.
- Érvényesítse a differenciálást,felzárkóztatást.
- A rossz lakáskörülmények között élő, szegény családok részére nevelési
segélyigénylése, ruhagyűjtés stb.
- Keltse fel a gyermekek igényét a kulturált környezet és az egészséges életvitel iránt.
- Tartson kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatmunkatársaival.
14.3. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb
természeti,emberi, tárgyi környezetről, ennek formai, mennyiségi téri viszonyairól.
- Megismeri a szülőföldet, az ott élő embereket, tájat, helyi és néphagyományokat,szokásokat.
- Séták, kirándulások alkalmával vigyáz a természeti értékekre.
- Pozitív érzelmi kapcsolata alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz.
- Tanulja a természeti és társadalmi értékek védelmét,megőrzését.
- Gyakorolja a helyes közlekedést.
- A környezet megismerése során matematikai tapasztalatok birtokába jut, melyeket
felhasznál a mindennapi tevékenységeiben.
- Számlál, halmazokat alkot, bont, sorba rendez,összehasonlít.
- Sokoldalúan tevékenykedik a tükörrel, szimmetrikus alakzatokat fedez fel és hoz létre.
- Sík és térbeli alkotásokat készít szabadon és az óvodapedagógus irányításával.
- Méréseket végez változatos eszközökkel.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
85.
14.4. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- Ismerkedik saját és szüleik nevét, lakcímét, az anya és apafoglalkozását.
- Tudják óvodájuk nevét.
- Felsorolják az emberi testrészeket, ezek funkcióját. Igényesek a tisztaságra. Megismerik az
orvos gyógyító munkáját.
- Ismerik egyes növények, állatok életét, legjellemzőbb tulajdonságaikat, óvják, védik őket.
- Vigyáznak a természeti értékekre, saját környezetük rendjére,tisztaságára.
- Felismerik a napszakokat, színeket, környezetükben előforduló tárgyak anyagait.
- Betartják a gyalogos közlekedés elemi szabályait.
- Ismerik a környezetükben előforduló közlekedési eszközöket.
- Felismerik az évszakok jellemző jegyeit,hatását.
- Képesek az óvodapedagógus gondolatainak megértésére, követésére, saját
gondolataik kifejezésére, állításaik igazságának megítélésére.
- Önálló véleményalkotásra, döntésre képesek.
- Felismerik és megoldják az elemi problémás helyzeteket.
- Meg nem tervezett szabály szerint válogatást, sorba rendezést végeznek.
- A halmazok elemeit sorba rendezi, meghatározza az egyes elemek sorban elfoglalt helyét.
- Önállóan végeznek méréseket.
- A 10-es számkörben önállóan, biztonságosan számlálnak.
- Különféle sík és térbeli alakzatokat képesek geometriai tulajdonságaik szerint szétválogatni.
- Különféle helyzetekben lévő azonos alakú tárgyakat, síkmértani formákat azonosítani.
- Különböző helyzetekben lévő azonos alakú tárgyakat, síkmértani formákat azonosítani tudnak.
- Felismerik környezetükben a szimmetrikus alakzatokat és önállóan létrehoznak ilyeneket.
- Felismerik a rész – egész viszonyát.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
86.
- Megkülönböztetik és követni tudják a térbeli irányokat, alkalmazzák a helyeket
kifejező névutókat.
15. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
„A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással
sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű
játékos tevékenység.” / Alapprogram/
Fontos, hogy önként, örömmel, szívesen vállalják óvodásaink, e tevékenységet,
melynek motivációja nem elsősorban a cél, hanem a tevékenység öröme.
A munkavégzés során a figyelem, a kitartás, a feladattudat, a testi képességek, a
felelősség, az önértékelés, önállóság nagymértékben fejlődik. A saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
15.1. A MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉG CÉLJA:
- A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, kompetenciák kialakítása.
- Szociális, társas kapcsolatok alakítása.
- Önállóság, önbizalom, önértékelés fejlesztése.
- A munka iránti igényfelkeltése.
- Saját és mások elismerésére nevelés.
15.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Teremtse meg a balesetmentes és nyugodt munkavégzés feltételeit.
- Saját jó példájával neveljen a munka tiszteletére,megbecsülésre.
- Biztosítson balesetmentes és megfelelő méretű eszközöket, elegendő időt, megfelelő
helyet a munkavégzésre.
- Segítse elő a munkavégzéshez szükséges képességek, készségek, tulajdonságok fejlődését.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
87.
/ kitartás, önállóság, felelősség /
- Ügyeljen a gyermekmunka önkéntes és játékos jellegére.
- A tevékenységek kiválasztása során vegye figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait,
testi fejlettségüket, egyéni és eltérő fejlődési ütemét.
- Erősítse a gyermekekben a munkához fűződő pozitívérzelmeket.
- Ellenőrizze a feladat pontos elvégzését és konkrét, reális, a gyermeknek önmagához
mért értékelést adjon.
- Érdeklődjön a gyermek otthoni feladatai, munkatevékenységei iránt, hívja fel a szülők
figyelmét ennek a fontosságára.
- Szervezzen rendszeres, mindennapos munka jellegű tevékenységet.
- A munka jellegű feladatokat jutalomból is adhatja az óvodapedagógus pl. átvihet valamit a
másik csoportba, csak az lehet napos, aki nem rendetlenkedik.
- Szervezze meg a gyermekek óvodán kívüli ismeretszerzésének lehetőségeit, a
munkával kapcsolatosan.
15.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN:
- Segítse elő, hogy a gyermek igényévé váljék a saját személyükkel kapcsolatos
önkiszolgáló tevékenységek elvégzése.
- Alapozza meg a későbbi munka iránti igényét,szeretetét.
- A gyengébb testi fejlettségű gyermek részére is biztosítson megfelelő
munkaalkalmat, eszközöket.
- Lehetőségeihez mérten támogassa a munkanélkülivé vált családok gyermekeit.
- Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal,gyámüggyel.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
88.
15.3. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Önként, szívesen végez munkatevékenységet.
- Önkiszolgálást, saját személyével kapcsolatos munkát végez.
- Naposi megbízatást lát el középső és nagycsoportban, mely már a közösségért
végzett tevékenység.
- Mosdó naposi teendőket végez.
- Segít társainak, a kisebbeknek a testápolási, öltözködési feladatok során.
- Vigyáz a környezet rendjére, tisztaságára, felhívja rá társai figyelmét is.
- Önként vállal és végez alkalmi megbízásokat.
15.4. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- A gyermekek önállóan, biztonsággal végzik a saját személyükkel kapcsolatos
munka tevékenységeket.
- Pontosan megértik, hogy mit várnak el tőlük és teljesítik.
- Örömmel készülnek a naposságra.
- Megterítik és leszedik az asztalt. Az evőeszközöket helyre teszik, szükség esetén
összetakarítják az étkezőasztal környékét.
- Segítenek a foglalkozási eszközök kiosztásában.
16. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
A tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, mely a teljes személyiség
fejlődését, fejlesztését támogatja és a gyermek érdeklődésére építve.
Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és
időkeretekben valósul meg. A tanulás egyenlő a tapasztalatszerzéssel, mely sok-sok
mozgással, játékkal alakítható. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a sok
érzékszervet foglalkoztató tapasztalás.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
89.
16.1. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS CÉLJA:
- Az óvodás gyermek kompetenciáinak, készségeinek, képességeinek fejlesztése,
tapasztalatok bővítése.
- Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása,a tanulni vágyásmegalapozása.
- Tanulást támogató környezetkialakítása.
- A felfedezés lehetőségének biztosítása.
- A gyermek kreativitásának fejlesztése.
- Az ismeretek alkalmazására valófelkészítés.
- Személyre szabott pozitívértékelés.
16.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- Teremtsen tanulást támogató környezetet.
- Spontán, játékos helyzeteket használja ki az ismeretátadásra.
- Elégítse ki a gyermekek tevékenységi és megismerési vágyát.
- Biztosítson változatos, a gyermekeket cselekvő aktivitásra késztető, sok
érzékszervet megmozgató tapasztalatszerzési lehetőséget.
- Nyújtson modellt, utánozható mintát, viselkedésével, magatartásával,kommunikációjával.
- Használja ki a gyermek fejlesztésére a játékos cselekvéses tanulást és az irányított
megfigyelést, felfedezést.
- Adjon választ a gyermeki kérdésekre.
- Amennyiben nem tud választ adni a gyermekek kérdésére, a legközelebbi alkalomra nézzen
utána a válasznak.
- Az ismeretek közvetítése során vegye figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait,
egyéni és eltérő fejlődési ütemét.
- Teremtsen megfelelő időt, helyet, eszközöket a szervezett tanulásmegvalósításához.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
90.
- Személyre szabott pozitív értékeléssel segítse a gyermek
fejlődését,személyiségének kibontakozását.
- Teremtsen ösztönző helyzeteket a gyakorlati problémamegoldásra.
- Észreveszik a rendetlenséget, felszólítás nélkül rendet raknak.
- Aktívan tevékenykednek a teremdíszítésében.
- Folyamatosan gondozzák a csoportszobai virágokat.
- Pontosan teljesítik az apróbb megbízatásokat.
- Felkérés nélkül segítenek társaik és akisebbeknek.
- Kialakulnak a munkaszervezés alapjai.
- Jellemzi őket a felelősségérzet, feladattudat, kitartás.
- Ismerje fel a kiemelkedő képességű gyermekeket, végezzen tehetséggondozást.
- Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek
felismerése, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az
intézményi és az intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel.
A mikrocsoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan
alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében az alábbi területeken:
- Mozgás
- Anyanyelvi nevelés
- Gondolkodásfejlesztése
- Rajzpályázatokon valórészvétel
- Drámajáték
- Népigyermekjáték-tánc
- Teremtsen változatos lehetőségeket, helyszíneket a gyermekek ismeretanyagának
bővítésére pl. séták, kirándulások, szülők munkahelyei, állatnéző nagyszülőknél stb.
- Hallgassa meg a gyermekek ismereteit, nézegessék meg közösen a hozott könyveket.
- Tanácsaival segítse a szülők gyermeknevelését.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
91.
16.3. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A SZOCIÁLISAN
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK KOMPENZÁCIÓJA TERÉN:
- Ismerje fel a tanulási nehézségek jeleit, kérje fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segítségét.
- Játékkal, mozgással, egyéni foglalkoztatással segítse a fejlesztést, felzárkóztatást.
- Törekedjen az ingerszegény környezetből jött gyermekek ismeretanyagának bővítésére.
- A magatartászavaros gyermekek esetében kérje a Pedagógiai szakszolgálat segítségét.
- Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, gyámüggyel.
16.4. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGEI:
- Utánzásos minta és modellkövetés, magatartás és viselkedéstanulás.
- Spontán, játékos tapasztalatszerzés.
- Cselekvéses tanulás.
- Gyermeki kérdések, válaszokra épülő ismeretszerzés.
- Az óvodapedagógus által irányított, megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés.
- Gyakorlati problémamegoldás.
16.5. A FEJLŐDÉS FŐ JELLEMZŐI 5 – 6 – 7 ÉVES KORBAN:
- A gyermekek bátran kérdeznek, érdeklődőek.
- Szívesen vesznek részt tervezett, szervezett, felnőtt által irányított játékokban,tevékenységekben.
- Feladattudatuk, figyelemkoncentrációjuk, életkoruknak megfelelő.
- A tanuláshoz szükséges kompetenciáik kialakultak.
- Megfelelő képességeik birtokában alkalmassá válnak az iskolai tanulmányok megkezdésére.
- Szívesen szereznek új ismereteket, képesek a problémák megoldására.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
92.
17. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK
„Hátrányos helyzetű gyermek az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, e
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek
esetében a gyermek három éves korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akit
tartós nevelésbe vettek.”
a. A hátrányos helyzetű gyermekeknél a szükségletek kielégítése korlátozott több –
kevesebb mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett. Szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult./ alacsony jövedelem, szűkös
lakáskörülmények, alacsony iskolai végzettség, alkoholizmus, drogfüggőség, család
hiánya, beteg vagy korlátozott képességű szülők
b. Halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, akinek a törvényes felügyeletét
ellátó szülője a gyermek 3 éves korában legfeljebb az iskola 8. évfolyamon folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos jellemzője még, hogy a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és a jegyző tartós
nevelésbe vette.
c. A veszélyeztetettség „olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében
kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza”, tehát személyiségfejlődését veszélyeztetik /fizikai
bántalmazás, szexuális zaklatás, szülői felügyelet hiánya, hajléktalanság, éhezés,
elhanyagolt szülői magatartás, pszichés bántalmazás stb/.
17.1. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGEK CÉLJA:
- A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése.
- Érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezetbiztosítása.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
93.
- A gyermeki jogok érvényesítése.
- Esélyegyenlőség biztosítása.
- Hátránykompenzáció.
- Egyenlő hozzáférés biztosítása.
- Egyéni bánásmód elve.
- A hátrányos helyzet mielőbbi megszüntetése.
- Szülői rezíliencia fejlesztése.
17.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI:
- A gyermekek óvása, védelme munkaköri kötelesség.
- Segítse elő a gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését.
- Biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését.
- Ismerje meg családi hátterét, végezzen családlátogatást.
- Tartsa tiszteletben a gyermek személyiségét, családja világnézetét.
- Segítse a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, folyamatos járását.
- Tárja fel a hátrányos helyzet okozta tüneteket, ha kell szakembersegítségével.
- A hátrányok kompenzálására egyénre szabott tervet dolgozzon ki.
- Szervezze meg a felzárkóztatást,tehetséggondozást.
- Segítse az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítását.
- Jelezze az intézmény gyermekvédelmi felelősének a veszélyeztetett és hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.
- Javaslatával segítse elő a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a
támogatásokhoz valóhozzájutást.
- Előzze meg a gyermekbaleseteket, hajtsa végre a védő –óvóintézkedéseket.
- Biztosítsa a gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmét.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
94.
17.3. A GYERMEKVÉDELMI MUNKA HATÉKONYSÁGÁT ELŐSEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉGEK:
Személyi, tárgyi feltételek biztosítása a feladatok elvégzéséhez.
/Gyermekvédelmi felelős, kölcsönös jó kapcsolat a szülőkkel./
- Rendszeres családlátogatások, nyílt napok, fogadóórák, szülőértekezletek.
- Közös programok a szülőkkel / kirándulás, munkadélután/.
- Logopédiai ellátás a Pedagógiai Szakszolgálattól.
- Ruha, cipő, játékgyűjtés.
- Étkezési támogatás, nevelési segély igénylése.
- Fejlesztő foglalkozások végzése a végzett fejlesztő pedagógusok segítségével.
- Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal.
- Alapítványaink lehetőségeinek kiaknázása.
- Tanácsadás, előadások szervezése.
- A gyermekvédelmi felelős feladatai munkaköri leírás alapján. Együttműködik a
csoport óvodapedagógusaival, szülőkkel, Pedagógiai Szakszolgálattal, Gyermekjóléti
Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
95.
18. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK
SPECIÁLIS FEJLESZTŐPROGRAMJA
Intézményünk alapító okirata kiegészítő tevékenységként határozza meg a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai csoportokban történő, integrált fejlesztését.
Az óvodai nevelés irányelvei ugyanúgy érvényesek a sajátos nevelési igényű gyermekekre, mint
ép társaikra. Az alkalmazott módszerekben és bizonyos fejlesztési területek
hangsúlyozottságában eltérő szempontok érvényesülnek.
A fejlesztést gyógypedagógiai, pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára kell építeni.
Általános nevelési elveink:
- A sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését elősegítő, különbözőséget
elfogadó környezet kialakítása.
- A fejlesztéshez szükséges speciális személyi és tárgyi feltételek
biztosítása. Pl. szakemberek, akadálymentesítés stb.
- A sérülés mértékétől függően a nevelés általános célkitűzéseinek
megvalósítására törekvés.
- A fejlesztésnek a gyermek egész személyiségére kell kiterjednie.
- A család, minta legfontosabb szociális háttérmegnyerése.
- Hosszabb beszoktatási periódusszükséges.
- Adjunk teret a gyermek önállóságának, kíváncsiságának, aktív felfedezőszándékának
kibontakoztatására.
- Speciális segédeszközök használata, elfogadtatása, azok következetes használatára,
megőrzésére nevelés.
- A sérült gyermekek fizikai terhelhetőségnek, korlátainak figyelembevétele.
- A nem kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének, tudatos fejlesztése.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
96.
18.1. A TESTILEG SÉRÜLT GYERMEKEK SÉRÜLÉS SPECIFIKUS
FEJLESZTÉSE
- Akadálymentes közlekedésbiztosítása.
- A mozgásigény kielégítése, a szükséges korrekciók hassák át az óvodai élet minden
tevékenységét.
- Mindig tartsuk szem előtt az önállóságra neveléselvét.
- Szociális kompetenciák fejlődésének segítése.
- Speciális eszközök használata.
18.2. A LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SÉRÜLÉS SPECIFIKUS
FEJLESZTÉSE
Segíteni kell:
- A közös játékban valórészvételt.
- A közösséghez valóalkalmazkodást.
- A viselkedési formák megtanulását,gyakorlását.
- Az egészséges életmód szokásainak kialakítását.
- A tárgyak és helyük megismertetését.
- A vak, az alig látó és gyengén látó gyermekek fejlesztése még speciális fejlesztési területekkel
bővül. / Nekünk erre nincsenek meg a feltételeink./
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
97.
18.3. A SÚLYOSAN HALLÁSSÉRÜLT – SIKET – ÉS ENYHE
HALLÁSSÉRÜLT – NAGYOTHALLÓ GYERMEKEK SÉRÜLÉS SPECIFIKUS
FEJLESZTÉSE
- A fejlesztés tartalmát a sérülés súlyossági foka határozza meg.
Mind a három sérülésre érvényes feladat:
- Hallásfejlesztés.
- Nyelvi kommunikáció megindítása, beszédérthetőség.
- Beszédértés, szájról olvasási készségfejlesztése.
- Szókincsfejlesztés.
- Finommozgás, grafomotoros készségfejlesztés.
18.4. A HALMOZOTTAN HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SÉRÜLÉS
SPECIFIKUS FEJLESZTÉSE
- Fejlesztésük gyógypedagógiai intézményben történik.
18.5. AZ ENYHE ÉS KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI SÉRÜLT GYERMEKEK
SPECIÁLIS FEJLESZTÉSE
- Integrált nevelésünk a spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, kommunikáció
fejlődését segíti. A számtalan közös élmény és minta amelyet a gyermekcsoportban megél
ép társai között, jelentős hatással van fejlődésére.
- Felhasználjuk fejlesztő pedagógusaink és gyógypedagógusunk munkáját valamint a Pedagógiai
Szakszolgálat pszichológusát, gyógypedagógusait.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
98.
18.6. A SÚLYOS AKADÁLYOZOTT BESZÉDFEJLŐDÉSŰ GYERMEKEK
SPECIÁLIS FEJLESZTÉSE
- Anyanyelvi nevelés, kommunikáció mindenmennyiségben.
- Koordinációs készség fejlesztése, mozgásra adott minél többfajta lehetőség.
- Speciális terápiák: diszlexia, diszkalkulia, grafomotoros fejlesztés, szakembersegítségével.
- A Pedagógiai Szakszolgálat logopédusai megbízási szerződés keretében biztosítják a fejlesztést
az SNI gyermekeknek, akik 2 vagy 3 főnek számítanak a gyermekcsoportban.
18.7. AUTISZTIKUS GYERMEKEK SPECIFIKUS FEJLESZTÉSE
Óvodai fejlesztésünkhöz az óvodai környezet speciális kialakítására és speciális módszerekben
képzett szakember fejlesztő munkájára lenne szükség.
A meglévő szakemberek fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok csak részben tudják segíteni
az autista gyermekek fejlesztését. A Szakszolgálat gyógypedagógusa fejleszti őket egyénileg
megbízási díj ellenében.
18.7.1. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TERÉN:
a. A pedagógus segítségének elfogadása.
b. A környezetében lévő más személyek elfogadása.
c. Elemi szokások elsajátítása.
d. Utánzási készségfejlesztése.
18.7.2. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSE:
a. Beszédre inspirálás.
b. Szókincsbővítés
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
99.
18.7.3. JÁTÉK:
a. A játékeszközök használatának megtanítása.
b. Játéktevékenységek tanulása.
19. AZ ÓVODÁBA LÉPÉSFELTÉTELEI
Kötelező az óvodai nevelésben való részvétel a gyermek 3 éves korától 2016. szeptember 1-el,
amennyiben a gyermek megfelel az óvodába lépés feltételeinek.
Az óvodai nevelés szakasza 2,5 év - 3 éves kortól kezdődik, amennyiben erre a gyermek
megérett.
Az intézményünkbe beíratott és felvett gyermek csak akkor jöhet az óvodai közösségbe, ha az
óvodába lépés kritériumainak megfelel:
- szobatisztaság
- kommunikációs készség / ha beszélni nem tud, próbáljon meg kézjelekkel, mimikával jelezni/
- önállósodási törekvései legyenek pl. étkezés, mosdó, WC használat, öltözködés terén.
Az óvodába kerülő gyermek legyen egészséges. A betegségből felépülő ill. hosszas távolmaradás
után a szülő orvosi igazolással támassza alá, hogy gyermekek közösségbe fogadható.
A szülő tisztán, ápoltan, gondozottan hozza gyermekét!
Jelezze a csoport óvodapedagógusának, ha gyermekével kapcsolatban olyan esemény, ill.
változás történt, amely befolyásolhatja napi tevékenységét, magatartását / testvér születése,
költözés, kellemetlen élmény stb./.
Óvodánkba tilos a testi épséget veszélyeztető tárgyak behozatala pl. gyufa, szúró-vágó eszköz.
Az óvodai élethez nem szükséges, gyermekek által behozott dolgokért az intézmény nem vállal
felelősséget!
Óvodánk Házirendjében 8.30 órát jelöltünk meg az intézménybe érkezés utolsó
időpontjának. Az ettől való eltérést a szülőknek előre kell jelezni!
A hiányzás utáni visszajövetel első napját a szülők jelezzék az étkezést biztosító főzőkonyhának!
Fontos, hogy ismerjük a szülők elérhetőségét / cím, telefon, munkahely/, ezzel biztosítva, hogy a
gyermeket ért rendkívüli eseményről tájékoztatni tudjuk őket.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
100.
20. AZ ÓVODA ÁLTAL NYÚJTOTTSZOLGÁLTATÁSOK
Óvodánk az alábbi programokat és speciális foglalkozásokat szervezi a szülők igénye alapján heti 1
alkalommal délutánonként:
- népi gyermekjátékok, gyermektánc
- drámajáték
- nagycsoportosmozgások
- ovi-foci
- gyermek-jóga
- birkózás
- gyermek-balett
21. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKORVÉGÉRE
A gyermek belső érése, valamint a családi és óvodai nevelés eredményeként az óvodáskor
végére általában eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. „A gyermek
az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az
óvodásból, iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett
lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.” / Alapprogram/
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges:
21.1. TESTI FEJLETTSÉG
A testi fejlődés terén el kell érniük, hogy mozgásuk harmonikus, összerendezett legyen,
megfelelő egyensúlyérzékkel bírjanak.
Képesek legyenek a különböző mozgások összehangolására: kéz-láb, kéz-szem koordináció.
Fel tudják venni az adott tevékenység által megkívánt testtartást.
Megfelelő fizikai erőnléttel, teherbíró és állóképességgel rendelkezzenek.
Testük arányosan fejlett, szándékosan irányítani tudják a nagy és finommozgásokat.
Tisztában legyenek a testsémákkal, irányokkal.
Testi szükségleteik kielégítését, viselkedésüket igazítsák az adott körülményekhez.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
101.
21.2. LELKI ÉRETTSÉG
A lelkileg egészséges, stabil érzelmekkel bíró gyermek, készen áll az iskolára.
Képesek ösztöneik, érzelmeik irányítására.
Kialakulnak a tanuláshoz szükséges értelmi képességei: érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet,
figyelem, gondolkodás. Ezek fokozatosan tovább fejlődnek.
Megjelenik a szándékos és tartós figyelem és kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás.
Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, illetve az őket körülvevő környező valóságról pl.
növények, állatok, évszakok, az ember és a természet kapcsolatáról.
Tapasztalataikat, gondolataikat, érzelmeiket, érthető, összefüggő beszéddel tudják kifejezni.
Megfelelő kreativitással rendelkeznek a cselekvés valamint a gondolkodás szintjén.
21.3. SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG
A szociálisan egészséges gyermek képes az együttműködésre, kapcsolatteremtésre.
A szociális érettség magába foglalja a tanuláshoz szükséges készségeket is mint a feladattudat,
kitartás, önállóság, önfegyelem. Ezek is fokozatosan tovább fejlődnek.
Kialakulnak problémamegoldó, konfliktuskezelő képességeik, valamint felelősségérzetük, mások
iránti toleranciájuk.
Képes összeegyeztetni a saját érdekeit másokéval, számol tetteinek következményével.
Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni.
Képes a viselkedési szokások alkalmazására természetes szituációkban.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szakemberek segítik az iskolai
alkalmassághoz szükséges képességek fejlesztését.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
102.
22. MÉRÉSI LEHETŐSÉGEINK ÉS FELADATAINK
22.1. GYERMEKRE IRÁNYULÓ MÉRÉSEINK
1. Testi fejlődés mérése: súly, magasság, laterális dominancia, testséma,
testkép, szenzomotoros koordináció, testi képességek. / dokumentálás
a mozgás fejlődéi lapon/
2. Értelmi képességek szintjének vizsgálata: következtetés,
konkretizálás, értelmes folyamatos beszéd, szimmetria,
feladatmegoldó készség,figyelem-koncentráció, összehasonlítás, téri
irányok, számfogalom stb. Dokumentálás a fejlődési lapokon.
3. Érzelmi fejlettség, szocializáció mérése: kapcsolatteremtő készség,
erkölcsi,akarati tényezők/önállóság, önfegyelem, kitartás,
feladattudat, szabálytudat/dokumentálás a fejlődési lapon.
22.2. A GYERMEK FEJLETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ
TEVÉKENYSÉGFORMÁK
- JÁTÉK
- Mozgás
- Játékos kezdeményezések
- A gyermekek tapasztalatszerzési folyamata
- Munka jellegű tevékenységek
22.3. VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEINK
- Folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése.
- Vizsgálat, feladatok elvégeztetése.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
103.
- Feladatlap kitöltése.
- Az eredmények elemzése,értékelése.
22.4. VIZSGÁLATOK CÉLJA
- Folyamatos megfigyelés.
- Időszakos mérések.
- Elégedettségvizsgálat.
- Képességszint mérés, iskolai alkalmasság megállapítása nagycsoportosoknál
22.5. VIZSGÁLATOK DOKUMENTÁLÁSA
- Egyéni fejlődési napló,+ anamnézis lap, családlátogatás
- Novemberben és májusban értékelés (0,1,2,3,4,5 skálasegítségével)
- Átlag és százalékszámítás
- Csoportösszesítő táblán a többiekkel való összehasonlítás elvégzése.
- A szülő tájékoztatása,aláírása.
- Fejlesztések kijelölése.
23. PEDAGÓGIAIPROGRAMUNKELŐKÉSZÍTÉSÉNEK,
KIDOLGOZÁSÁNAK, MŰKÖDÉSÉNEK,EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSE
A Pedagógiai program előkészítése, kidolgozása, működése, folyamatos ellenőrzést,
értékelést igényel.
Programunk elérendő céljait, a helyi tényezők viszonyait, változásait, állandóan elemezni
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
104.
kell. Szebenyi Péter a következő modell alapján mutatta be a helyi tanterv készítésének
menetét, értékelését, mely a helyi óvodai nevelési programelkészítésére is alkalmazható.
-------------
--------------
--------------
23.1. ELŐKÉSZÍTÉSI FÁZIS
a. Az érvényben lévő jogszabályok értelmezése: Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Nemzeti
Köznevelési Törvény, Gyermekvédelmi törvény, Gyermeki Jogok Chartája, NAT kezdő szakasza,
Sajátos Nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei.
b. Irodalmi tájékozódás: Választható programok összehasonlító elemzése.
c. A Pedagógiai Program kidolgozásához segítséget nyújtótanfolyamokon való
részvétel, a Nyugat –Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató
Központ szervezésében.
Az intézményvezető valamint egy óvodapedagógus a Helyi programkészítő tanfolyamon, az óvónők
pedig a konkrét nevelési területek programba ágyazásáról szóló tanfolyamokon vettek részt.
d. Az óvoda önmeghatározása, énképe
Az intézmény önelemzése elengedhetetlen az előrelépés, programozás szempontjából. Az
önmeghatározás biztosíthatja a belső erőforrások feltárását, az emberi tényezők elemzését, a szülők
igényeit, a helyi nevelési program optimális megválasztását, a működési feltételek minőségét,
célszerűségét, az intézmény önkontrollját, az ellenőrzési és értékelési rendszer kiépítését és a nevelési
eredmények figyelemmel kísérését.
AZ ÓVODA ÉN – KÉPÉNEK STRUKTÚRÁJÁT A KÖVETKEZŐ ELEMEK ALKOTJÁK:
- A óvoda vezetése
A vezető magatartása, az intézmény működésére gyakorolt pozitívhatása,
együttműködő készsége, fontos feltétele az intézmény jó működésének.
2. 1. Előkészítési fázis Kidolgozási fázis
4. Bevezetési fázis 3. Első értékelési fázis
5. Értékelési fázis 6. Módosítási fázis
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
105.
- Intézményi célkitűzések, stratégia.
Meg kell vizsgálni, milyen elvek alapján készül a program, ad-e módszertani
szabadságot, tükrözi-e a helyi jelleget. A helyi programot rendszeresen felül kell
vizsgálni.
- Humán erőforrás, gazdálkodás.
Fontos az óvodapedagógusok véleményének hasznosítása, a belső továbbképzési program, az
óvodapedagógusok külső továbbképzése, szakmai munkamegosztás a felelősi rendszer területén.
- Források felhasználása.
Anyagi és információs források kiaknázása.
- Értékteremtő folyamat.
Az óvodapedagógusok tervező munkája, feljegyzései, folyamatos felülvizsgálata a felelősségi
rendszer működésének, menedzselés, a nevelői alkotó kedv támogatása.
- A szülők és fenntartó elégedettsége.
A fenntartó részéről gazdálkodási, minőségi és oktatáspolitikai mutatók értékelése. A
szülők részéről fontos szempont az igényeik figyelembevétele, tájékoztatásuk, a jól
működő Szülői Szervezet és a kapcsolatok jó színvonala.
- Az óvoda dolgozóinak elégedettsége.
A működési terv, a munkamegosztás, már az egyetértés mutatói. Az objektív körülmények, az
ösztönző hatások, a megfelelő irányítási, szervezési rendszer, a dolgozók elégedettségét
eredményezheti.
- Részvétel a település életében.
Kölcsönös kapcsolattartás a társintézményekkel, a fenntartó kérései alapján részvétel a település
kulturális rendezvényein.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
106.
- Az óvoda eredményei.
Egyrészt gazdálkodási, másrészt szakmai, pedagógiai eredmények. Ha az óvodai dolgozók
és a szülők elégedettsége párosul a gyermekek jó színvonalú személyiségfejlődési
mutatóival, akkor elégedettek lehetünk.
23.2. KIDOLGOZÁSI FÁZIS
A nevelési területek, részfeladatok kidolgozása a nevelőtestület feladata.
Tagóvodánk óvodapedagógusainak aktív munkájára is számítunk.
Az összedolgozásra 2-3 főből álló TEAM alakul, melynek tagja az óvodavezető is.
22.3. AZ ELSŐ ÉRTÉKELÉSI FÁZIS
a. Belsőértékelés
b. Külsőértékelés
A belső értékelést a nevelőtestület végzi, a szülőknek csak megismerési joguk van.
23.4. BEVEZETÉSI FÁZIS
A Pedagógiai program 2010. szeptember 1-től került bevezetésre minden csoportban.
23.5. ÉRTÉKELÉSI FÁZIS
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
107.
A program bevezetése után folyamatos megfigyelésre, jegyzetelésre van szükség ahhoz, hogy a
program beválását, esetleges hibáit, hiányosságait megfelelően értékelni lehessen.
23.6. MÓDOSÍTÁSI FÁZIS
Ha az értékelés elvégzése, az eredmények elemzése során, olyan jelentős változás
tapasztalható, mely nagymértékben befolyásolja a program célját, feladatait, elveit
pl. helyi sajátosságok változása, hiányosság valamely nevelési területen stb. akkor
a pedagógiai programot módosítani kell. Ha a törvényben változás történik szintén
módosításra kerül sor.
2004-ben módosítottuk a Helyi Óvodai Nevelési Programunkat korábban.
2010-ben az új Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelő módosítás szerint.
24. A PROGRAM BEVÁLÁS VIZSGÁLATÁNAKRENDSZERE
A törvény előírása szerint a Pedagógiai programot 5 évenként felül kell vizsgálni. Ha az
értékelés elvégzése, az eredmények elemzése során olyan jelentős változás tapasztalható,
mely nagymértékben befolyásolja a program célját, feladatait, elveit, akkor a programot
módosítani kell.
24.1. A BEVÁLÁS VIZSGÁLAT FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA
1. Első lépésként az óvoda vezetése áttanulmányozza a törvényi szabályozásokat.
2. A kibővített óvodavezetés feltérképezi, majd azonosítja, a PP módosítására,
kiegészítésre szoruló területeit, majd ismerteti a nevelőtestülettel.
3. Megalakulnak a munkacsoportok. .
4. A munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak.
5. Az óvodavezető nevelőtestületi értekezleten tájékoztat a munkacsoportok
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
108.
megalakulásáról és az első olvasat elkészítésének, előterjesztésének időpontjáról.
6. A munkacsoportok elvégzik a vállaltfeladatot.
7. A munkacsoportok megbeszélik módosító javaslataikat.
8. Ismertetik a nevelőtestülettel a javaslataikat,módosításaikat.
9. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, módosításokat, a
kiegészítések bekerülnek a programba.
10. Az óvodavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal.
Ha a program megfelel az előírásoknak, akkor bővíthető a kiegészítésekkel.
11. Az intézményvezető vitára bocsátja a Pedagógiai Program fejlesztési
módosításait. Ha a nevelőtestület nem ért egyet a módosításokkal, át kell
dolgozni.
12. Elfogadás után a végleges programot az intézményvezető megismerteti a
közvetlen partnerekkel.
13. A módosított PP-t az intézményvezető felterjeszti az önkormányzathoz
elfogadásra, amennyiben többlet költséget igényel a megvalósítás.
A programbeválás, módosítás vizsgálata során az óvodai nevelés minden egyes
területét át kell vizsgálni!
24.2. A PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szülők az elkészült programot szabadon megtekinthetik az intézmény nevelői szobájában, a
felmerülő kérdésekre bármikor tájékoztatást ad az intézmény vezetője, a helyettese, valamint a
tagóvoda vezetők.Az óvodák honlapján a teljes program megtekinthető.
25. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
Afrissített Pedagógiai Program érvényességi ideje: 2020. szeptember 1-től a
visszavonásig érvényes.
A módosításra az intézményi társulásból való kiválás, törvényi módosítás, és jelen esetben
intézményvezető - váltás miatt került sor.
A Pedagógiai Program hatálya kiterjed: a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és
Bölcsőde valamint tagintézményeire.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
109.
25. LEGITIMIMIZÁCIÓS ZÁRADÉK
Az intézmény nevelőtestülete 100 %-os arányban elfogadta a frissített Pedagógiai
Programot 2020. augusztus 29-én.A Szülői Szervezet előzetesen megtekintette és
megismerte a Pedagógiai Programot.
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Intézmény OM- azonosítója: 202347 Intézményvezető:
aláírás
Legitimációs eljárás
Nevelőtestület nevében: A Pedagógiai Programot a fenntartói
részről jóváhagyta:
aláírás
aláírás
A dokumentum jellege:Nyilvános
Legitimáció seljárás dokumentumai:
• Nevelőtestületi elfogadás jegyzőkönyve
• Jelenléti ív
ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS
A Nevelőtestület 2020.08.29-én. - nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta az intézmény
Pedagógiai Programját. 2020. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig érvényes.
Körmend, 2020. augusztus 31.
Kőházyné Fasching Anikó
Intézményvezető
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
110.
A 2020. KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY HATÁSA INTÉZMÉNYÜNKRE
HOME OFFICE MUNKAVÉGZÉS
A KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY KITÖRÉSE MIATT, A KÖVETKEZŐ
FELADATOKKAL BŐVÜLTEK - ARRA AZ IDŐTARTAMRA - AZ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK FELADATAI:
1. Ügyelet biztosítása az óvodai ellátást igénylők számára a kijelölt intézményben.
2. Kizárólag facebookos – zárt csoportok létrehozása, kapcsolattartás céljából.
3. Folyamatos napi kapcsolattartás a szülőkkel, megnyugtatásuk, az intézményvezetés
felől érkező információk, intézkedések továbbítása számukra.
4. HOME OFFICE munkavégzés fenntartói elrendelésre: Tematikus Tervek készítése,
Tematikus tervhez kiegészítő online tervek készítése, azok napi közlése a szülőknek,
napi kapcsolattartás.
5. Lehetőség szerint, tudása függvényében felvételek készítése (hang, video), verselés,
mesélés, ének, zene, énekes játék gyermektánc, hangszeres előadás stb /, majd azok
becsatolása a gyermekek számára.
6. Csoportjába járó gyermekek / szülők pozitív biztatása, segítése, dicsérete az elvégzett
felkínált feladatok visszajelzései kapcsán.
7. Az intézményvezető számára vasárnap délig a tervek megküldése a következő hétre az
online ajánlásokkal, egyedi felvételek elérésének megjelölésével.
8. Hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek / családok számára –
szükség esetén - egyedi eljuttatási módok kidolgozása és végrehajtása (személyes
kihordás, eszközök biztosítása: papírok, ceruzák, festék, ragasztó, hurkapálcika stb).
9. A fenntartó eseti megbízatásainak elvégzése, rendkívüli helyzetre való tekintettel
segítés a fertőtlenítésben.
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Kőházyné Fasching Anikó
Intézményvezető
Körmend, 2020. augusztus 31.
Egyesített Pedagógiai Program 2020.
111.

Naptár

2024.június 16. vasárnap
HKSzCsPSzV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Menü

Projekt

TÁMOP 3.1.4

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0226